Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Heeft u er al eens over nagedacht uw personeel een bonus te geven? U kan hen een niet-recurrente resultaatsgebonden bonus toekennen. Deze bonus is vrijgesteld ten belope van maximum 2.722 EUR (voor bonussen toegekend in 2014). De bonus kan ieder jaar dus belastingvrij worden toegekend aan het personeel. Voor u als werkgever zijn de uitbetaalde bonussen dan weer als beroepskost aftrekbaar. Met andere woorden: iedereen wint erbij.

Wat?

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn verbonden aan het collectieve resultaat van een onderneming, of van een bepaalde groep werknemers. Ze mogen slechts toegekend worden als de betrokken groep personeelsleden een gezamenlijke doelstelling kan bereiken. Individuele doelstellingen vallen buiten het systeem.  Evenmin mag er een bonus uitgekeerd worden voor het halen van doelstellingen, waarvan op voorhand met zekerheid vaststond dat ze gehaald zouden worden.

De doelstellingen moeten de volgende kenmerken hebben:

aflijnbaar

transparant

definieerbaar

meetbaar

verifieerbaar

Deze kenmerken maken het voor de werknemer mogelijk om precies te weten wat er van hem verwacht wordt (aflijnbaar, transparant, definieerbaar) en voor werknemer en werkgever of de doelstellingen ook effectief gehaald werden (meetbaar, verifieerbaar). Aan de hand van objectieve criteria moet worden nagegaan of de doelstelling gehaald is.

Doelstellingen  kunnen zeer divers zijn: van het behalen van een bepaalde omzet of winst, over het reduceren van arbeidsongevallen en ziektedagen in de onderneming tot eenvoudigere doelstellingen als minder papier gebruiken, enz.

Een onderneming kan ook meerdere kleine doelstellingen vooropstellen en daar dan delen van de bonus aan verbinden.

Voor de werknemer: vrijgesteld

Een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel is fiscaal vrijgesteld (maximaal voor 2.722 EUR, verhoogd met 13,07 % solidariteitsbijdrage).  Wie bij verschillende werkgevers werkt, kan fiscaal toch maximaal 2.722 EUR belastingvrij krijgen van alle werkgevers samen.

Er moeten evenmin socialezekerheidsbijdragen op betaald worden, maar enkel een bijzondere solidariteitsbijdrage van 13,07 %.

Voor de werkgever: aftrekbaar

Voor de werkgever is het bedrag van de uitgekeerde niet-recurrente resultaatsgebonden als beroepskost aftrekbaar.

De werkgever is er wel een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 33 % op verschuldigd.

Nieuws

In aanslagjaren 2019 en 2020 treden de volgende fases van de hervorming vennootschapsbelasting in werking. We brengen u de komende wijzigingen in herinnering en wijzen erop hoe u zich nu al kunt voorbereiden op de inwerkingtreding van de compenserende maatregelen. Zo verzacht u de impact ervan.

De antiwitwaswet van 18 september 2017 voerde het UBO-register van uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten in. Pas in augustus ll. is het koninklijk besluit gepubliceerd waardoor dit nationaal register in werking kan treden. Dit besluit regelt ook de toegang tot en de werking van het UBO-register.

De antiwitwaswet van 18 september 2017 creŽert een wettelijk kader voor het UBO-register. Dit is een nationaal register van uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Stilaan raken meer details bekend o.a. over de inhoud van de verzamelde informatie.