Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Heeft u er al eens over nagedacht uw personeel een bonus te geven? U kan hen een niet-recurrente resultaatsgebonden bonus toekennen. Deze bonus is vrijgesteld ten belope van maximum 2.722 EUR (voor bonussen toegekend in 2014). De bonus kan ieder jaar dus belastingvrij worden toegekend aan het personeel. Voor u als werkgever zijn de uitbetaalde bonussen dan weer als beroepskost aftrekbaar. Met andere woorden: iedereen wint erbij.

Wat?

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn verbonden aan het collectieve resultaat van een onderneming, of van een bepaalde groep werknemers. Ze mogen slechts toegekend worden als de betrokken groep personeelsleden een gezamenlijke doelstelling kan bereiken. Individuele doelstellingen vallen buiten het systeem.  Evenmin mag er een bonus uitgekeerd worden voor het halen van doelstellingen, waarvan op voorhand met zekerheid vaststond dat ze gehaald zouden worden.

De doelstellingen moeten de volgende kenmerken hebben:

aflijnbaar

transparant

definieerbaar

meetbaar

verifieerbaar

Deze kenmerken maken het voor de werknemer mogelijk om precies te weten wat er van hem verwacht wordt (aflijnbaar, transparant, definieerbaar) en voor werknemer en werkgever of de doelstellingen ook effectief gehaald werden (meetbaar, verifieerbaar). Aan de hand van objectieve criteria moet worden nagegaan of de doelstelling gehaald is.

Doelstellingen  kunnen zeer divers zijn: van het behalen van een bepaalde omzet of winst, over het reduceren van arbeidsongevallen en ziektedagen in de onderneming tot eenvoudigere doelstellingen als minder papier gebruiken, enz.

Een onderneming kan ook meerdere kleine doelstellingen vooropstellen en daar dan delen van de bonus aan verbinden.

Voor de werknemer: vrijgesteld

Een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel is fiscaal vrijgesteld (maximaal voor 2.722 EUR, verhoogd met 13,07 % solidariteitsbijdrage).  Wie bij verschillende werkgevers werkt, kan fiscaal toch maximaal 2.722 EUR belastingvrij krijgen van alle werkgevers samen.

Er moeten evenmin socialezekerheidsbijdragen op betaald worden, maar enkel een bijzondere solidariteitsbijdrage van 13,07 %.

Voor de werkgever: aftrekbaar

Voor de werkgever is het bedrag van de uitgekeerde niet-recurrente resultaatsgebonden als beroepskost aftrekbaar.

De werkgever is er wel een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 33 % op verschuldigd.

Nieuws

De "Bijkluswet" maakt onbelast bijverdienen mogelijk. Dat kan voor werknemers die minstens 4/5 werken, voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor gepensioneerden. Zolang de inkomsten binnen een vastgelegde limiet blijven, zijn er geen bijdragen of belastingen verschuldigd. Sinds 15 juli 2018 moeten de klussen worden aangegeven via de onlinedienst Bijklussen. De werking in een notendop.

Sinds 1 november 2018 maken we geen onderscheid meer tussen handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen. Voortaan spreken we enkel over vennootschappen. Beoefenaars van vrije beroepen die een vennootschap oprichtten, kozen traditioneel voor een burgerlijke vennootschap. Dit burgerlijk karakter van de vennootschap staat vermeld in haar statuten. Moeten de burgerlijke vennootschappen hun statuten nu aanpassen?

Aan de vooravond van het nieuwe jaar, staan we even stil bij de verdere uitwerking van de taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting.