Nieuw leven voor de starters-BVBA

De starters-BVBA of S-BVBA werd in 2010 geïntroduceerd in ons vennootschapsrecht. Tussen 1 juni 2010 en 28 februari 2013 werden echter maar 1.971 S-BVBA's opgericht. Geen groot succes dus. De wetgever heeft nu ingegrepen door de personeelsgrens en de levensduur van de S-BVBA aan te passen.

Wettelijk kader van de S-BVBA

De starters-BVBA of S-BVBA is een variante van de gewone BVBA (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) met specifieke verplichtingen. De S-BVBA bestaat sinds 26 januari 2010 in ons vennootschapsrecht.
Alleen één of meer natuurlijke personen kunnen een S-BVBA oprichten voor zover geen van hen effecten bezit in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die 5% of meer vertegenwoordigen van het totaal der stemrechten van dergelijke andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Rechtspersonen kunnen in geen geval een S-BVBA oprichten.
De oprichting van een S-BVBA vereist een authentieke akte. Aan de tussenkomst van een notaris ontsnapt u dus niet als u kiest voor deze vennootschapsvorm.
Er moet ook een financieel plan worden opgesteld met een verplichte inhoud en de verplichte bijstand door een deskundige (erkende boekhouder, externe accountant of bedrijfsrevisor).
Het bestuur is in handen van één of meer natuurlijke personen.

Geen personeelsgrens meer

Vanaf 13 februari 2014 kunnen ook personen die 5 voltijdse werknemers of meer tewerkstellen een starters-BVBA of S-BVBA oprichten. De S-BVBA is dus niet langer voorbehouden voor ondernemers die minder dan 5 voltijdse werknemers tewerkstellen. De personeelsgrens is niet langer van toepassing.

Beperkte duur opgeheven

Ten laatste vijf jaar na de oprichting moest de S-BVBA haar geplaatst kapitaal brengen op 18.550 euro, en verloor zij haar statuut van S-BVBA. Eenzelfde verplichting gold vanaf het ogenblik dat de S-BVBA het equivalent van vijf voltijdse werknemers of meer tewerkstelde. Die voorwaarden zijn afgeschaft waardoor de S-BVBA voortaan onbeperkt in de tijd kan blijven bestaan.

Volstorting kapitaal

In tegenstelling tot een 'gewone' BVBA moet u bij een starters-BVBA geen startkapitaal van 18.550 euro voorzien, maar wel minimaal 1 euro. Door het minimaal maatschappelijk én volgestort kapitaal van een S-BVBA op één euro te brengen, wil de wetgever de uiteindelijke toegang tot een BVBA vergemakkelijken.
Aandelen waarop in geld is ingeschreven, moeten ten minste voor 1/5 worden volstort; aandelen of gedeelten van aandelen die inbrengen in natura vertegenwoordigen, moeten volledig zijn volstort.
Omdat de S-BVBA voortaan onbeperkt in de tijd kan voortbestaan, moet het kapitaal van de S-BVBA na 5 jaar niet meer worden volstort ten belope van 12.400 euro (eenhoofdige BVBA) of 6.200 euro (meerhoofdige BVBA). Ook de verplichting om haar kapitaal te volstorten ten belope van 12.400 euro als de S-BVBA tijdens haar bestaan eenhoofdig wordt, is afgeschaft.

Alarmbelprocedure

Wanneer het nettoactief van een BVBA is gedaald tot beneden de 6.200 euro, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen. Deze voorwaarde geldt (gold) niet voor de S-BVBA tijdens de eerste 5 jaar na haar oprichting. Omdat de S-BVBA vanaf 13 februari 2014 een onbeperkte levensduur heeft, is deze voorwaarde geschrapt.
De vijfjarige termijn is niet geschrapt bij de alarmbelprocedure. Die procedure treedt in werking als het nettoactief van de BVBA daalt tot minder dan ½ van het maatschappelijk kapitaal als gevolg van geleden verlies, of tot minder dan ¼ van het maatschappelijk kapitaal. Met de alarmbelprocedure moet u dus nog rekening houden als de S-BVBA die drempels overschrijdt op het moment dat ze 5 jaar bestaat.

Tot slot. De vennoten zijn niet vrij van enig risico: na het verstrijken van een termijn van drie jaar na de oprichting, zijn (blijven) de vennoten hoofdelijk aansprakelijk tegenover de belanghebbenden voor het eventueel verschil tussen 18.550 euro en het bedrag van het geplaatst kapitaal.

Nieuws

Sinds dit jaar kunt u kiezen om een hoger bedrag te pensioensparen, tot 1.230 euro. Als u daarvoor kiest, krijgt u relatief wel een lager voordeel. De vermindering zakt van 30 % tot 25 % van het gespaarde bedrag. U moet er dus wel goed over nadenken. En er uitdrukkelijk voor kiezen.

Een goederenvervoersdienst vindt normaal gezien plaats in het land waarin de ontvanger van de dienst gevestigd is. Als het vervoer volledig binnen BelgiŽ, of volledig buiten de EU plaatsvindt, geldt de use and enjoyment-regel. Dan is de plaats van de dienst, de plaats van het werkelijk gebruik.

Sinds 15 juli kunt u onbelast bijverdienen tot 6.130 euro per jaar, met een maximum van 510,83 euro per maand. Let op het gaat om bij-verdienen. Dit fiscaal gunstregime telt enkel voor wie al een hoofdberoep heeft, en voor gepensioneerden.