Hogere tarieven bedrijfsvoorheffing voor aanvullende pensioenen

Het aanvullend pensioen van werknemers en bedrijfsleiders dat gefinancierd wordt met bijdragen van de werkgever wordt voortaan anders (lees zwaarder) belast bij vervroegde opname van het pensioenkapitaal. Ook de percentages van de bedrijfsvoorheffing op de kapitaaluitkeringen voor werknemers en bedrijfsleiders zijn verhoogd. De nieuwe regels zijn van toepassing op kapitalen die worden uitgekeerd vanaf 1 juli 2013.

Tweede pensioenpijler

Het Belgische pensioensysteem is gebaseerd op drie grote pijlers: de wettelijke pensioenen (1e pijler); de aanvullende pensioenen (2e pijler) en de vrijwillige aanvullende pensioenverzekeringen (3e pijler). Het aanvullend pensioen (zoals extrawettelijke pensioenen, groepsverzekeringen en pensioenfondsen) is een aanvulling op uw wettelijk pensioen. U kunt het opvragen op het ogenblik dat u met pensioen gaat of als u de leeftijd bereikt die wordt vermeld in het pensioenreglement. Op het aanvullend pensioen van werknemers worden sociale bijdragen afgehouden. Een bijdrage van 3,55% voor de ziekteverzekering en een solidariteitsbijdrage tussen 0 en 2%, afhankelijk van de grootte van uw aanvullend pensioen. Op uw aanvullend pensioen wordt ook bedrijfsvoorheffing afgehouden. Het percentage verschilt naar gelang u bij uw pensionering een eenmalig bedrag (kapitaal) ontvangt of een betaling gespreid in de tijd (bv. maandelijkse renten). Bij een kapitaaluitkering is de bedrijfsvoorheffing een percentage dat afhangt van de leeftijd waarop u het kapitaal ontvangt en of uw aanvullend pensioen is gefinancierd met werknemersbijdragen of met werkgeversbijdragen.

Nieuwe fiscale tarieven

De regering loopt al een hele tijd rond met plannen om mensen aan te moedigen langer te blijven werken. Vorig jaar al besliste ze om de aanvullende pensioenkapitalen gevormd door werkgeversbijdragen en afkomstig van een extern gefinancierde collectieve of individuele pensioentoezegging (groepsverzekering, individuele pensioentoezegging/IPT-verzekering, uitkering uit pensioenfonds) hoger te belasten. Sinds 1 juli 2013 is de aanslagvoet in de personenbelasting van 16,5% gestegen naar 20% als u stopt met werken en uw aanvullend pensioenkapitaal opneemt op de leeftijd van 60 jaar (18% bij uitkering op 61 jaar, 16,5% bij uitkering vanaf 62 jaar en 10% bij uitkering op 65 jaar en u actief blijft tot uw 65e of 16,5% bij uitkering op 65 jaar als u uw beroepsactiviteit eerder heeft stopgezet).

De nieuwe percentages gelden enkel voor pensioenuitkeringen die bij leven worden toegekend vanaf 1 juli 2013. Voor kapitaaluitkeringen naar aanleiding van pensionering (65 jaar of ouder) of bij overlijden, blijven de huidige tarieven van toepassing.

Nieuwe percentages bedrijfsvoorheffing

Nu worden ook de percentages van de bedrijfsvoorheffing op die kapitaaluitkeringen voor werknemers en bedrijfsleiders verhoogd. Vanaf 1 juli 2013 verhoogt de bedrijfsvoorheffing naarmate het kapitaal op vroegere leeftijd wordt uitgekeerd.

Voor de kapitalen die worden gevormd door werkgeversbijdragen zien de tarieven voor werknemers en bedrijfsleiders er als volgt uit:

een bedrijfsvoorheffing van 20,19% (zonder vermindering) voor de uitgekeerde kapitalen bij leven op 60 jaar of in geval van pensionering op 61 jaar;

een bedrijfsvoorheffing van 18,17% (zonder vermindering) voor de uitgekeerde kapitalen bij leven op 61 jaar;

een bedrijfsvoorheffing van 16,66% (zonder vermindering) voor de uitgekeerde kapitalen bij leven op 62 jaar, in geval van pensionering op 61 jaar of bij uitkering na overlijden;

een bedrijfsvoorheffing van 10,09% (zonder vermindering) in geval van uitkering op 65 jaar en op voorwaarde dat de werknemer of bedrijfsleider “actief blijft” tot zijn of haar 65ste verjaardag.

Voor de kapitalen die worden samengesteld door werknemersbijdragen blijft de voorheffing onveranderd:

een voorheffing van 10,09% (zonder vermindering) voor de uitgekeerde kapitalen vanaf 60 jaar;

een voorheffing van 33,31% (zonder vermindering) voor de uitgekeerde kapitalen voor 60 jaar.

Nieuws

Wie zijn (uit de hand gelopen) hobby in een zelfstandige activiteit omzet om de verliezen ervan te kunnen aftrekken van andere inkomsten, moet uitkijken. Via datamining haalt de fiscus ondernemingen die permanent verlies lijden eruit en wordt, na controle, het verlies van de activiteit op nul gezet. Nu zet de fiscus de aanval ook in op de btw-aftrek.

Bedrijven die hun werknemers meer opleidingsuren toekennen dan reglementair is vereist, genieten sinds 1 januari 2021 van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Als de werknemer gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen minstens 10 dagen opleiding volgt op kosten van de werkgever, dan moet de werkgever een bedrag gelijk aan 11,75% van de bezoldiging van de betrokken werknemer niet doorstorten aan de Schatkist.

De heer X koopt een woning van vennootschap A. Zijn vader was aandeelhouder van A. Volgens de fiscus is de woning verkocht voor een prijs onder de werkelijke waarde. Daarom wil de fiscus het voordeel in hoofde van X belasten als een divers inkomen. De rechtbank van Brussel fluit de fiscus terug.