Commissie Arbeidsrelaties: een sociale ruling aanvragen doet u zo

Wil u zekerheid over de aard van de arbeidsrelatie of in het bijzonder over het gekozen statuut nl. zelfstandige of werknemer, dan kan u een sociale ruling aanvragen. Een aanvraag indienen, gebeurt via een standaardformulier. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit formulier te bezorgen aan de Administratieve Commissie Arbeidsrelaties.

Zelfstandigen en werknemers

De Arbeidsrelatiewet voorziet algemene criteria om te beoordelen of iemand werknemer of zelfstandige is: de wil van de partijen, de vrijheid om werk te organiseren, de vrijheid om de werktijd te organiseren en de aanwezigheid van hiërarchische controle. Daarnaast voorziet deze wet ook specifieke criteria. In vier fraudegevoelige sectoren is een weerlegbaar vermoeden ingevoerd van het bestaan van een arbeidsovereenkomst: voor werken in onroerende staat (de bouwsector); voor bewakings- en toezichtdiensten voor rekening van derden (de bewakingssector); voor goederen- en personenvervoer voor rekening van derden, met uitzondering van de ambulancediensten en het vervoer van personen met een handicap (de transportsector); en voor activiteiten die onder het paritair comité van de schoonmaak vallen (de schoonmaaksector). Als uit onderzoek van de arbeidsrelatie blijkt dat meer dan de helft van 9 wettelijke criteria zijn vervuld, dan geldt voor deze vier sectoren een weerlegbaar vermoeden dat het gaat om een arbeidsovereenkomst. Is minder dan de helft van de criteria vervuld, dan gaat het om een zelfstandigenovereenkomst.

De Commissie Arbeidsrelaties praktisch

Wanneer een arbeidsrelatie nu onduidelijk is, beslist de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie over de aard ervan. De Commissie Arbeidsrelaties bepaalt of iemand als zelfstandige of als werknemer moet worden beschouwd. Deze Commissie maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. Er is een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling. Al in december 2010 werden twee besluiten gepubliceerd in het Staatsblad die het mogelijk moesten maken om de Administratieve Commissie in 2011 operationeel te maken. We hebben echter tot nu moeten wachten voor deze Commissie ook effectief in werking kon treden.

Om een aanvraag in te dienen bij de Commissie, moet u een standaardformulier gebruiken.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het formulier aan de Commissie te bezorgen:
1. U geeft het af bij het onthaal van de FOD Sociale Zekerheid en u krijgt een ontvangstbevestiging: FOD Sociale Zekerheid, Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 te 1000 Brussel

2. U stuurt het aangetekend op naar:
Administratieve Commissie Arbeidsrelaties
Kruidtuinlaan 50, bus 165 te 1000 Brussel

3. De aanvraag loopt via een sociaal verzekeringsfonds, als een van de partijen is ingeschreven bij dit fonds.

Gevolgen sociale ruling

De beslissingen van de Commissie Arbeidsrelaties zijn bindend voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ), de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), de FOD Sociale Zekerheid en de sociale verzekeringsfondsen, tenzij de feiten intussen zijn veranderd of de ruling was gebaseerd op onjuiste of onvolledige verklaringen van de partijen. De partijen hebben één maand de tijd die volgt op de kennisgeving om aangetekend tegen de beslissing voor de arbeidsrechtbanken beroep aan te tekenen. De beslissing wordt definitief als geen enkel beroep wordt aangetekend. Als de beslissing betrekking heeft op een aanvraag door een startende zelfstandige of in de precontractuele fase of binnen één jaar na de aanvang ervan, heeft de beslissing een beperkte geldigheidsduur van drie jaar.

Nieuws

De drie letters staan voor Environmental, Social en Governance. Maar wat weet u nog meer over ESG? En waarom kunt u er als ondernemer dit jaar écht niet meer omheen?

Zoals elk jaar moet u ook in 2024 rekening houden met nieuwe fiscale regels die een impact kunnen hebben op uw vennootschap en medewerkers. We zetten enkele opvallende maatregelen in de kijker:

Sinds 1 januari 2024 moet u rekening houden met ingrijpende wijzigingen met betrekking tot het btw-tarief voor afbraak en heropbouw van private woningen.