Solidariteitsbijdrage op vrij aanvullend pensioen zelfstandigen vanaf 2014?

Het toepassingsgebied van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen wordt uitgebreid. Uitkeringen in het kader van het vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen (VAPZ) zullen ook worden onderworpen aan de solidariteitsbijdrage. Die bijdrage varieert tussen 0% en 2%. De schrapping van de vrijstelling treedt uiterlijk op 1 januari 2014 in werking.

Wettelijk pensioen

Werknemers, ambtenaren en zelfstandigen hebben allemaal recht op een wettelijk pensioen. Dat wordt opgebouwd aan de hand van sociale zekerheidsbijdragen. Naast deze gewone bijdragen zijn wettelijke en aanvullende pensioenen ook onderworpen aan een bijzondere bijdrage of RIZIV-bijdrage (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) van 3,55%.
In 1994 voerde een Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen nog een solidariteitsbijdrage in op het wettelijk pensioen ten laste van gepensioneerden waarvan het gecumuleerde pensioenbedrag een bepaald plafond overschreed. Die solidariteitsbijdrage bedraagt 0% en maximum 2% en wordt geheven door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Deze sociale afhouding varieert naargelang het brutobedrag van uw pensioen en de aanvullende voordelen, en naargelang het type pensioen (gezinspensioen of pensioen voor alleenstaande). De berekeningsgrondslag wordt dus gevormd door het geheel van de "pensioenen en andere voordelen", zoals in¬komsten uit groepsverzekeringen en individuele pensioentoezeggingen. De bijdrage is bestemd voor de financiering van de sociale zekerheid.

Aanvullend pensioen

Het vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen (VAPZ) is een aantrekkelijke vorm van extralegale pensioenvoorziening. Het is eigenlijk een levensverzekering die u kan afsluiten bij uw sociaal verzekeringsfonds of een verzekeringsmaatschappij. Het biedt interessante fiscale én sociale voordelen. Stortingen voor het VAPZ kunnen integraal als beroepskosten van uw belastbaar inkomen worden afgetrokken. En, de sociale zekerheidsbijdragen die een zelfstandige is verschuldigd, worden berekend op basis van het geherwaardeerd nettoberoepsinkomen van 3 jaar voordien. Omdat de betaalde premies aftrekbaar zijn als beroepskost, dalen uw sociale bijdragen.

Het vrij aanvullend pensioen van de zelfstandigen is/was vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage. Het VAPZ was alleen onderworpen aan een RIZIV-bijdrage van 3,55%. Maar in de toekomst wordt het VAPZ ook uitdrukkelijk gekwalificeerd als een belastbaar aanvullend pensioen. Het stelsel van de solidariteitsbijdrage op hoge(re) pensioenen wordt ook van toepassing op het vrij aanvullend pensioen van de zelfstandigen (Wet van 13 maart 2013, Belgisch Staatsblad van 21 maart 2013).

Vanaf wanneer solidariteitsbijdrage op VAPZ?

De schrapping van de vrijstelling treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum, en uiterlijk op 1 januari 2014. Een Belgische pensioeninstelling die een VAPZ uitkeert, zal dus uiterlijk op 1 januari 2014 een solidariteitsbijdrage moeten inhouden en doorstorten aan de Rijksdienst voor Pensioenen.

Nieuws

De drie letters staan voor Environmental, Social en Governance. Maar wat weet u nog meer over ESG? En waarom kunt u er als ondernemer dit jaar écht niet meer omheen?

Zoals elk jaar moet u ook in 2024 rekening houden met nieuwe fiscale regels die een impact kunnen hebben op uw vennootschap en medewerkers. We zetten enkele opvallende maatregelen in de kijker:

Sinds 1 januari 2024 moet u rekening houden met ingrijpende wijzigingen met betrekking tot het btw-tarief voor afbraak en heropbouw van private woningen.