Hoeveel bedraagt de vennootschapsbijdrage voor 2013?

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een forfaitair bedrag om het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren. De bijdrage blijft in 2013 ongewijzigd. De overheid heeft wel het grensbedrag tussen de basisbijdrage en de verhoogde bijdrage geïndexeerd.

Bedrag betaling

Alle vennootschappen die zijn onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders, moeten binnen de drie maanden na de neerlegging van hun oprichtingsakte aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Jaarlijks moeten ze aan dit fonds een vennootschapsbijdrage betalen.
Sinds 2004 zijn er twee forfaitaire bijdragen: de basisbijdrage en de verhoogde bijdrage.
De verhoogde bijdrage moet worden betaald wanneer het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar hoger is dan een bepaald bedrag. De jaarrekening van het voorlaatste afgesloten boekjaar is bepalend voor de vennootschapsbijdrage die uw vennootschap moet betalen. Voor het bijdragejaar 2013 is dit het boekjaar 2011.

Vennootschappen met een balanstotaal kleiner dan 641.556,65 EUR betalen in 2013 een vennootschapbijdrage van 347,50 EUR. Grote vennootschappen betalen 868 EUR. Dit zijn dezelfde bedragen als in 2012.
De vennootschapsbijdrage is ondeelbaar. Een vennootschap die in de loop van een jaar wordt opgericht, moet voor dat jaar toch de volledige vennootschapsbijdrage betalen.

Tijdstip betaling

De jaarlijkse bijdrage moet elk jaar vóór 30 juni worden betaald. Het socialeverzekeringsfonds stuurt de vennootschap een betalingsbericht. Als de vennootschap dit betalingsbericht niet of te laat ontvangt, moet ze de bijdrage toch betalen voor 30 juni. Wanneer een vennootschap haar bijdrage niet op tijd betaalt, wordt een verhoging van 1% van het bijdragebedrag gevraagd per maand vertraging (de maand waarin de bijdrage wordt betaald inbegrepen). Bij overmacht kan u een kwijtschelding van die verhoging vragen.

Voor nieuw opgerichte vennootschappen bestaat er een specifieke regeling. Vennootschappen die na 1 april hun rechtspersoonlijkheid hebben verkregen, moeten betalen tegen het einde van de derde maand die volgt op de datum waarop ze hun rechtspersoonlijkheid hebben verkregen. Zij betalen de lage bijdrage van 347,50 EUR omdat zij nog geen voorlaatste boekjaar hebben waarop de bijdrage kan worden gebaseerd.

Vrijstelling betaling

Personenvennootschappen kunnen de eerste drie jaar na hun oprichting een vrijstelling van de vennootschapsbijdrage krijgen. Op voorwaarde dat zij in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingeschreven als commerciële onderneming of ambachtsonderneming en de zaakvoerders of bestuurders én de meerderheid van de werkende vennoten in de tien jaar vóór de oprichting ten hoogste drie jaar zelfstandige zijn geweest. De vrijstelling wordt per jaar beoordeeld.

Vennootschappen zijn ook vrijgesteld van de bijdragebetaling vanaf het jaar waarin zij werden failliet verklaard door een vonnis van de rechtbank van koophandel, als zij zich in een toestand van vereffening bevinden en zij een gerechtelijk akkoord hebben verkregen.

Een vennootschap die geen activiteit uitoefent gedurende een volledig kalenderjaar kan eveneens worden vrijgesteld van bijdragebetaling. Als bewijs van haar inactiviteit kan enkel een attest worden afgeleverd door de Administratie der Directe Belastingen of een attest van de Administratie van de btw.

Nieuws

De zomervakantie is bij uitstek een periode waar u studenten kunt aanwerven als extra m/v-kracht in uw bedrijf. Bij dit aanwervingsproces is het echter belangrijk dat u de wettelijke spelregels nauwgezet opvolgt, zodat u niet geconfronteerd wordt met dure boetes. We frissen de belangrijkste regels voor u op.

Als bedrijfsleider van een vennootschap kunt u een aantal specifieke forfaitaire onkostenvergoedingen uit uw vennootschap opnemen. Denk bijvoorbeeld aan kilometervergoedingen en dag- en reisvergoedingen. Daarnaast kunt u zichzelf ook een algemene forfaitaire onkostenvergoeding laten toekennen. Hoe pakt u dit correct aan?

Op 1 januari 2024 wordt in ons land de belastingvermindering in het kader van het federaal langetermijnsparen afgeschaft. Vandaag geldt dit voordeel voor stortingen in een levensverzekeringscontract of via de kapitaalaflossingen voor een tweede woning. Wat moet u hierover weten?