Tewerkstellingsplan oudere en jonge werknemers: nieuwe doelgroepverminderingen voor werkgevers

Doelgroepverminderingen maken aanwervingen van bepaalde werknemers goedkoper door verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen voor werkgevers. De doelgroepvermindering voor oudere werknemers en die voor jonge werknemers zijn grondig hervormd sinds begin dit jaar.

Verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen voor werkgevers

Doelgroepverminderingen zijn forfaitaire driemaandelijkse verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen voor werkgevers. Ze stimuleren aanwervingen binnen bepaalde doelgroepen van werknemers (zoals ouderen, jongeren, langdurig werkzoekenden) omdat ze aanwerven goedkoper maken of omdat ze zich rechtstreeks richten tot bepaalde werkgevers (zoals de vermindering voor 'eerste aanwervingen').

Doelgroepvermindering voor oudere werknemers

Tot eind 2012 kon u voor een oudere werknemer genieten van een geleidelijk toenemende patronale socialezekerheidsvermindering voor ouderen vanaf 50 jaar, op voorwaarde dat het kwartaalloon van uw werknemer niet meer bedroeg dan een bepaalde loongrens (12.240 euro).

Vanaf 1 januari 2013 bestaat de vermindering voor oudere werknemers uit vier forfaits (400 euro, 1.000 euro, 1.500 euro en 800 euro) en wordt die vermindering gekoppeld aan een leeftijdsgroep (400 euro: 54-57 jaar, 1.000 euro: 58-61 jaar, 1.500 euro: 62-64 jaar en 800 euro: 65: jaar). Dus pas vanaf de leeftijd van 54 jaar mag u een doelgroepvermindering toepassen als het kwartaalloon de hoge loongrens (12.240 euro) niet overschrijdt en in functie van de leeftijd van de werknemer kan het forfaitaire bedrag wijzigen.

Doelgroepvermindering voor jongeren

Tot eind 2012 bestond de doelgroepvermindering voor jongeren uit drie afzonderlijke verminderingen: groep A (plus 18 tot min 30-jarigen), groep B (laaggeschoolden en erg laaggeschoolden) en groep C (min 19-jarigen).

Vanaf 1 januari 2013 bestaat de doelgroepvermindering A niet meer. Die wordt afgeschaft. Doelgroepvermindering C wordt ongewijzigd behouden.
Bij doelgroepvermindering B maken we voortaan een onderscheid tussen een erg laaggeschoolde, een laaggeschoolde en een middengeschoolde jongere die wordt aangeworven met een startbaanovereenkomst (onder de 26 jaar op de dag van de indienstneming). De nieuwe loongrens voor de doelgroepvermindering voor deze jongeren bedraagt 9.000 euro bruto per kwartaal.

'Erg laag geschoolde jongeren' zijn laaggeschoolde jongeren die geen getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs of van het lager secundair onderwijs hebben.
'Middengeschoolde jongeren' hebben hoogstens een getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs. Dit zijn 2 nieuwe categorieën.
'Laaggeschoolde jongeren' zijn jongeren die geen getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs hebben.

Voor de erg laag geschoolde jongeren bedraagt de doelgroepvermindering 1.500 euro per kwartaal gedurende 3 jaar, gevolgd door een vermindering van 400 euro per kwartaal gedurende 1 jaar.
Voor de laaggeschoolde jongeren bedraagt de doelgroepvermindering 1.500 euro per kwartaal gedurende 2 jaar, gevolgd door een vermindering van 400 euro per kwartaal gedurende 1 jaar.
Voor de middengeschoolde jongeren bedraagt de doelgroepvermindering 1.000 euro per
kwartaal gedurende 1 jaar en vervolgens 400 euro per kwartaal gedurende 2 jaar.

Nieuws

Wie zijn (uit de hand gelopen) hobby in een zelfstandige activiteit omzet om de verliezen ervan te kunnen aftrekken van andere inkomsten, moet uitkijken. Via datamining haalt de fiscus ondernemingen die permanent verlies lijden eruit en wordt, na controle, het verlies van de activiteit op nul gezet. Nu zet de fiscus de aanval ook in op de btw-aftrek.

Bedrijven die hun werknemers meer opleidingsuren toekennen dan reglementair is vereist, genieten sinds 1 januari 2021 van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Als de werknemer gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen minstens 10 dagen opleiding volgt op kosten van de werkgever, dan moet de werkgever een bedrag gelijk aan 11,75% van de bezoldiging van de betrokken werknemer niet doorstorten aan de Schatkist.

De heer X koopt een woning van vennootschap A. Zijn vader was aandeelhouder van A. Volgens de fiscus is de woning verkocht voor een prijs onder de werkelijke waarde. Daarom wil de fiscus het voordeel in hoofde van X belasten als een divers inkomen. De rechtbank van Brussel fluit de fiscus terug.