Neerlegging van de jaarrekening: tarieven vanaf 1 januari 2013

Elk jaar wijzigen de tarieven voor de neerlegging van de jaarrekening. Dit komt omdat de openbaarmakingskosten bestemd voor de Nationale Bank van België en de bekendmakingskosten bestemd voor het Bestuur van het Belgisch Staatsblad worden aangepast aan de index. De Nationale Bank heeft de nieuwe tarieven gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 december 2012.

Openbaarmaking jaarrekening

De openbaarmaking van de jaarrekening van een onderneming gebeurt in verschillende stappen.

Stap 1: elektronische neerlegging via het internet bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB). Wanneer? Ten laatste zeven maanden na de afsluiting van uw boekjaar en binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering. De betaling gebeurt online met een kredietkaart (Visa of Mastercard) of offline met een overschrijving. Slechts uitzonderlijk is een neerlegging op papier toegelaten: voor buitenlandse vennootschappen, voor Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV's) naar buitenlands recht, en voor ondernemingen met een omzet van maximum 500.000 euro (excl. btw). Jaarrekeningen op papier kunnen alleen worden betaald met een overschrijving.

Stap 2: betaling van de kosten voor openbaarmaking en bekendmaking. De neerleggingskosten bestaan uit: de openbaarmakingskosten van de NBB + de bekendmakingskosten voor de publicatie van de mededeling van de neerlegging in de Bijlagen bij het Staatsblad + de bijdrage in de werkingskosten van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) + de bijdrage in de werkingskosten van het Advies- en controlecomité op de Onafhankelijkheid van de Commissaris (ACCOC) + de btw (21%) op de openbaarmakingskosten en op de bekendmakingskosten.

Stap 3: bekendmaking van een mededeling van de neerlegging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Stap 4: het overmaken van de mededeling aan de griffie van de rechtbank van koophandel.

Stap 5: consultatie van de jaarrekeningen via de toepassing 'Jaarrekeningen online opzoeken' op de website van de NBB.

Overzicht tarieven 2013

Het gewoon tarief is het tarief voor de neerlegging van een volledig model van jaarrekening. Dit tarief is ook van toepassing voor de geconsolideerde jaarrekening.
Het verlaagd tarief geldt voor jaarrekeningen opgesteld volgens een gestandaardiseerd, verkort model. Het verlaagd tarief geldt ook voor jaarrekeningen van kredietinstellingen en van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.

Ondernemingen betalen vanaf 1 januari 2013 volgende tarieven in euro (excl. btw):

Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (xbrl)
• volledig model: 276,30 euro
• verkort model: 63,10 euro
• verbeterde neerlegging: 63,10 euro

Via het internet in PDF-formaat
• volledig model: 327,80 euro
• verkort model: 114,70 euro
• verbeterde neerlegging: 63,10 euro

Via de post of aan het loket op papier
• volledig model: 333,60 euro
• verkort model: 120,40 euro
• verbeterde neerlegging: 63,10 euro

Bij een laattijdige neerlegging wordt bovenop deze bedragen een tarieftoeslag geheven.

Ondernemingen die hun jaarrekening in beide landstalen neerleggen, betalen tweemaal neerleggingskosten. Stel dat uw onderneming exploitatiezetels heeft in verschillende taalgebieden, dan moet u een jaarrekening neerleggen in de taal van ieder taalgebied en voor iedere neerlegging neerleggingskosten betalen.

Jaarrekening met fouten

Jaarrekeningen met wezenlijke fouten moeten opnieuw worden neergelegd. Wezenlijke fouten kunnen alleen voorkomen in jaarrekeningen in pdf of op papier. Een jaarrekening die online wordt neergelegd als xbrl-bestand en die wezenlijke fouten zou bevatten, geraakt immers niet door het validatieprogramma.
Wezenlijke fouten die maar een heel klein bedrag vertegenwoordigen, worden beschouwd als eenvoudige fouten. Eenvoudige fouten worden niet gesanctioneerd. De Balanscentrale deelt dit mee aan de onderneming opdat ze in de toekomst worden vermeden.

Nieuws

In aanslagjaren 2019 en 2020 treden de volgende fases van de hervorming vennootschapsbelasting in werking. We brengen u de komende wijzigingen in herinnering en wijzen erop hoe u zich nu al kunt voorbereiden op de inwerkingtreding van de compenserende maatregelen. Zo verzacht u de impact ervan.

De antiwitwaswet van 18 september 2017 voerde het UBO-register van uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten in. Pas in augustus ll. is het koninklijk besluit gepubliceerd waardoor dit nationaal register in werking kan treden. Dit besluit regelt ook de toegang tot en de werking van het UBO-register.

De antiwitwaswet van 18 september 2017 creŽert een wettelijk kader voor het UBO-register. Dit is een nationaal register van uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Stilaan raken meer details bekend o.a. over de inhoud van de verzamelde informatie.