Nieuwigheden in Vlaamse fiscaliteit

De regering Di Rupo I is nu zowat een jaar aan het werk en heeft al heel wat gewijzigd aan onze fiscale wetgeving. Ook het Vlaamse Gewest heeft daarnaast echter fiscale bevoegdheden. De Vlaamse regering heeft in haar begroting 2013 dan ook fiscale maatregelen opgenomen. We zetten ze voor u op een rijtje.

Verkeersbelasting

Wie in België een voertuig gebruikt op de openbare weg, is daarvoor een jaarlijkse verkeersbelasting verschuldigd. Er geldt echter een vrijstelling voor occasioneel gebruik van een voertuig. Om de vrijstelling te kunnen genieten, moet cumulatief aan de volgende drie voorwaarden voldaan worden:

het voertuig rijdt slechts “af en toe” op de openbare weg in België;

de gebruiker heeft goederenvervoer niet als hoofdactiviteit;

de vrijstelling kan niet leiden tot concurrentievervalsing. 

“Af en toe” is een tijdsaanduiding, de hoeveelheid afgelegde kilometers is niet relevant. In de praktijk wordt er geoordeeld dat het voertuig maximaal 30 dagen op de openbare weg mag worden gebruikt. Om aan te tonen dat men slechts “af en toe” op de openbare weg rijdt, moet de gebruiker van het voertuig een rittenblad bijhouden.

Tot daar de regeling. Hieraan wordt niets gewijzigd.

Wat wel verandert, is dat de wet nu uitdrukkelijk zal vermelden dat de vrijstelling vóór het begin van het belastbaar tijdperk moet aangevraagd worden. Deze bepaling wordt ingevoerd om misbruik te voorkomen: stel dat een belastingplichtige tijdens het jaar veelvuldig zijn wagen gebruikt, maar telkens in de laatste maand van de belastbare periode de vrijstelling aanvraagt, dan zou hij tijdens deze laatste maand, zijn voertuig maximaal 30 dagen gebruiken en van de vrijstelling kunnen genieten: dat is natuurlijk niet de bedoeling.  

Deze regeling geldt ook voor de vrijstelling voor het eurovignet.

Onroerende voorheffing

Tot nu toe werden de aanslagbiljetten van de Onroerende Voorheffing per brief verzonden via bpost. Deze verzending brengt uiteraard aanzienlijke kosten met zich mee. Door dit te vervangen door de elektronische verzending kan dus worden bespaard. Vanaf 2013 wordt elektronische verzending mogelijk: dit zal verlopen via pc-banking van de belastingplichtige (bv. het Zoomit-systeem, waar automatisch overschrijvingen binnen komen).

Als u dat niet ziet zitten: geen paniek. De belastingplichtige zal zelf moeten vragen om een elektronisch in plaats van papieren aanslagbiljet. De mogelijkheid om hiervoor te kiezen zal vermeld worden op de papieren aanslagformulieren die vanaf 2013 worden verstuurd.

Successie- en registratierechten

Het tarief, de heffingsgrondslag  en de vrijstellingen inzake registratie- en successierechten worden al langer door Vlaanderen bepaald. Eind jaren tachtig werd er al voorzien dat de gewesten ook de 'dienst' van deze belastingen kunnen overnemen. De Vlaamse regering heeft nu haar intentie aangekondigd om dat vanaf 1 januari 2015 ook effectief te doen. De Vlaamse Belastingdienst zal vanaf dan de invordering en inning voor zijn rekening nemen.  De onroerende voorheffing en verkeersbelasting worden al langer op regionaal niveau geïnd.

Om deze overname van de 'dienst' concreet te realiseren, moeten er  nog wel wat maatregelen genomen worden. Die volgen later.

Belastingverminderingen

Het ARKimedes-belastingkrediet is een belastingkrediet dat wordt verleend aan personen die inschrijven in ARKimedesfondsen.  Via deze fondsen kunnen kmo's dan van financiering worden voorzien. Dit krediet werd in Vlaanderen ingevoerd om investeringen in kleine en middelgrote ondernemingen (fiscaal) te stimuleren. Deze maatregel wordt afgeschaft vanaf 27 november 2012: de regeling was immers enkel van toepassing voor inwoners van het Vlaams Gewest, niet-inwoners waren van het voordeel uitgesloten zelfs als ze (bijna) al hun belastbaar inkomen in Vlaanderen verwierven en daardoor in strijd met de Europese regels (vrij verkeer van werknemers en vrijheid van vestiging). De Vlaamse Regering wilde de regeling wel uitbreiden naar alle EU-onderdanen, maar is daarvoor niet bevoegd: de 'belasting niet inwoners' (BNI) is immers een exclusieve bevoegdheid van de federale wetgever. Men kon dus enkel opteren voor een volledige afschaffing.     

Nieuws

De drie letters staan voor Environmental, Social en Governance. Maar wat weet u nog meer over ESG? En waarom kunt u er als ondernemer dit jaar écht niet meer omheen?

Zoals elk jaar moet u ook in 2024 rekening houden met nieuwe fiscale regels die een impact kunnen hebben op uw vennootschap en medewerkers. We zetten enkele opvallende maatregelen in de kijker:

Sinds 1 januari 2024 moet u rekening houden met ingrijpende wijzigingen met betrekking tot het btw-tarief voor afbraak en heropbouw van private woningen.