Vanaf 2013 verrekening verkeersboetes via de belastingen

Vanaf volgend jaar kan de fiscus het bedrag van een onbetaalde verkeersboete afhouden van uw belastingen. De regering Di Rupo heeft een systeem uitgewerkt waarbij u niet meer automatisch voor de politierechtbank moet verschijnen bij een betwisting.

Van aanmaning tot minnelijke schikking

Als u een verkeersboete weigert te betalen, krijgt u een aanmaning. Gaat u daar niet op in, dan komt het dossier bij het bevoegde parket dat een minnelijke schikking voorstelt. Wie aan die minnelijke schikking geen gevolg geeft, ontvangt een dagvaarding van de politierechtbank.

De opgedreven verkeerscontroles hebben de werklast bij de parketten de laatste jaren aanzienlijk doen stijgen. Daarom geven de parketten prioriteit aan zwaardere overtredingen en seponeren zij kleinere verkeersovertredingen. Eén op de zes boetes blijven vandaag dan ook onbetaald. De regering Di Rupo gaat nu achter die verkeerszondaars aan. Het concept is niet nieuw maar komt van de vorige staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies. Zijn opvolger John Crombez en het kabinet van minister van Justitie Annemie Turtelboom hebben het verder uitgewerkt.

Betalingsbevel in plaats van dagvaarding

Vanaf 1 januari 2013 zal u wanneer u bij een verkeersovertreding de minnelijke schikking van de politie niet tijdig betaalt, een betalingsbevel van de procureur des Konings krijgen. U zal dus niet eerst voor de politierechter moeten verschijnen. Dit bevel geeft u 45 dagen de tijd om de verkeersboete alsnog te betalen. De termijn begint te lopen de dag nadat de gerechtsbrief is verstuurd. Het bevel bevat de dagtekening, een overzicht van de feiten en de geschonden wetsbepalingen, de datum en plaats van de overtreding, de identiteit van de overtreder of de houders van de nummerplaat, de referte van de te betalen som, de betalingstermijn en de bezwaarprocedure.
U kan bij de procureur des Konings bezwaar aantekenen tegen het betalingsbevel binnen de 30 dagen na verzending. Tijdig ingesteld bezwaar schorst het bevel tot betalen. De procureur kan het bezwaar aanvaarden of weigeren. Weigert de procureur uw bezwaar, dan wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de politierechtbank. U ontvangt dan een dagvaarding. Als u of uw advocaat niet verschijnt op deze zitting, vervalt uw bezwaar.

Inning via de personenbelasting

Als u geen bezwaar tegen het betalingsbevel aantekent binnen de 30 dagen en de minnelijke schikking niet betaalt, wordt het bevel tot betalen van rechtswege uitvoerbaar. De procureur des Konings bezorgt in dit geval een afschrift van het bevel aan de Federale Overheidsdienst Financiën die de boete 'met alle rechtsmiddelen' kan invorderen. Niet betaalde verkeersboetes zullen binnenkort dus rechtstreeks via de belastingen van de overtreder kunnen worden geïnd, d.w.z. ze komen in mindering van fiscale tegoeden of worden bijgeteld bij fiscale schulden. Deze procedure kan alleen voor feiten waarbij geen schade aan derden is veroorzaakt. De nieuwe regels zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2012 (wet van 22 april 2012) en treden in werking op 1 januari 2013.

Nieuws

Weldra is het zover: de jaarlijkse nationale invuloefening. Hoewel veel posten al vooraf ingevuld zijn, blijft het toch een moeilijke opdracht. Fiscale regelingen worden afgeschaft, maar blijven doorlopen voor het verleden; er komen nieuwigheden bij en dat alles maakt de aangifte elk jaar ingewikkelder. Waar moet u dit jaar op letten?

Salariswagens kennen een bijzonder belastingstelsel op het vlak van btw. Een bijzonder ingewikkeld stelsel bovendien. Toen Covid-19 onze manier van werken overhoop haalde, kende de fiscus toleranties toe. Die worden in 2022 teruggedraaid, maar om dat mogelijk te maken, is een nieuwe tolerantie nodig.

Wie samen met een andere persoon eigenaar is van een onroerend goed kan een einde maken aan die mede-eigendom door uit onverdeeldheid te treden. Het verdeeldrecht bedraagt, afhankelijk van de ligging van het onroerend goed, 2,5% in Vlaanderen of 1% in de beide andere gewesten. Bent u echter mede-eigenaar, samen met uw eigen vennootschap, dan betaalt u een verkooprecht van 12% of 12,5%. Waarom is dat?