Levensverzekeringen fiscaal optimaliseren in 2012

Om te weten welke levensverzekeringsbedragen in 2012 kunnen worden betaald om eventueel af te trekken in de aangifte van de personenbelastingen aanslagjaar 2013 is het nuttig de bedragen van de automatische indexering voor aanslagjaar 2013 te kennen. Denk er wel aan als u in de inkomstenbelastingen één keer een aftrek doet, dat de tegenprestatie vaak een belasting op de volledige prestatie wordt. Daarom worden soms beter afzonderlijke verzekeringen afgesloten.

Als belegging kan natuurlijk ook afzonderlijk een levensverzekering worden afgesloten waarvoor nooit een belastingaftrek wordt gevraagd.
In de aangifte van de inkomstenbelastingen in 2013 kunnen bepaalde bedragen ingevuld worden om minder belasting te moeten betalen of om van de belastingen bedragen terug te krijgen voor aj 2013. Uiteraard moet er een inkomen worden aangeven om van belastingverminderingen te kunnen genieten. Het principe is eenvoudig. Men krijgt van de personenbelastingen in een bepaald jaar niet meer terug dan wat zou moeten worden betaald indien geen aftrek of belastingvermindering zou worden toegekend. Voorheffingen op beroepsinkomen kunnen dus worden terugbetaald tot bepaalde grenzen die worden vermeld in het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Hieronder vermelden we de bedragen specifiek voor levensverzekeringen:

2.200 euro = maximum aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk van de interesten, kapitaalaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven of behouden van de enige woning;

730 euro = verhoging gedurende de eerste 10 belastbare tijdperken van het hierboven vermeld bedrag;

70 euro = verhoging van het hierboven vermeld bedrag wegens drie of meer kinderen ten laste op 1 januari van het jaar dat volgt op het sluiten van de lening;

1.830 euro of 2.200 euro = berekening van het maximale bedrag van levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen;

73.190 euro = eerste schijf van het aanvangsbedrag van leningen;

910 euro = beperking betalingen in 2012 voor pensioensparen;

73.190 euro = toepassing van het omzettingsstelsel op de eerste schijf van het kapitaal gevormd door persoonlijke bijdragen en uitgekeerd ten vroegste bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd aan de begunstigde die tot dan effectief actief is gebleven;

voor oude leningen en levensverzekeringen verwijzen we naar het Belgische Staatsblad van 18 januari 2012 naar punt II.F.b).

Nieuws

Tegen 2026 zal het belastingregime voor bedrijfswagens dus radicaal wijzigen, zij het in verschillende stappen. Hoe zit het met de fiscale aftrekbaarheid van uw huidige bedrijfswagen of vloot? En met welke spelregels moet u rekening houden als u vanaf 2023 een nieuwe wagen koopt of leaset?

U betaalt dit jaar iets meer voor de neerlegging van uw jaarrekening. Dat is het gevolg van een jaarlijkse indexering.

Elk jaar rond de jaarwisseling dient de federale regering een programmawet in bij de eindejaarsbegroting. Deze wet bevat bepalingen die nodig zijn om de begroting van het komende jaar te realiseren. Welke fiscale en sociale maatregelen mag u als ondernemer verwachten in 2023? Een beknopt overzicht.