Flanders Investment & Trade wijzigt subsidieregels voor internationaal ondernemen

Bent u een Vlaams bedrijf dat zijn producten of diensten wil uitvoeren en nieuwe afzetmarkten wil ontdekken? Bij het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen of Flanders Investment & Trade (F.I.T.) kan u terecht voor subsidies voor internationaal ondernemen. Wie steunaanvragen indient na 1 april 2012, moet rekening houden met nieuwe regels.

Exportinitiatieven

Vlaamse kmo's kunnen bij Flanders Investment & Trade (F.I.T.), het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, subsidies aanvragen voor acht initiatieven:

prospectie of zakenreizen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

reizen naar zetels van multilaterale instellingen

deelname aan een buitenlandse beurs of een niche-evenement

oprichting van een prospectiekantoor buiten de EER

aanmaak van productdocumentatie, commerciële vertalingen en inlassing in vakmedia

registratie, homologatie en certificatie

uitnodiging van aankopers en decision makers van buiten de EER

intrek in een dienstencentrum

Voor initiatieven op het vlak van export en ontwikkelingssamenwerking zijn er ook nog twee specifieke subsidievormen

subsidies voor uitrustingsgoederen en

subsidies voor haalbaarheidsstudies

Om subsidies te krijgen, mag een onderneming voor een initiatief geen andere financiële tegemoetkoming voor dezelfde kosten hebben gekregen van een internationale instelling of van een federale, gewestelijke of lokale overheid.

Alleen voor kmo's met toegevoegde waarde voor Vlaanderen

De meeste initiatieven staan enkel open voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). De aanvrager moet beschikken over een ondernemingsnummer, een exploitatiezetel in het Vlaamse gewest en moet in orde zijn met de sociale en fiscale wetgeving. Grote ondernemingen kunnen enkel subsidies aanvragen voor beurzen en niche-evenementen wanneer het gaat om een collectieve deelname van minstens drie ondernemingen waarvan minimum één kmo. Alle deelnemers moeten dan een subsidieaanvraag indienen.
Het initiatief moet in Vlaanderen export genereren, extra werkgelegenheid creëren, investeringen realiseren, voor technische innovatie zorgen, of tot onderzoek en ontwikkeling leiden. Initiatieven die leiden tot een delokalisatie van de activiteiten; en de uitvoer van materiaal dat zal worden gebruikt voor gewapende conflicten, bij binnenlandse onderdrukking of internationale agressie komen niet in aanmerking voor financiële steun.

Bedrag steun

Het bedrag van de steun hangt af van het initiatief en varieert van 500 euro tot 66.000 euro.
Voor de meeste initiatieven bedragen de subsidies maximaal 50% van de door F.I.T. aanvaarde kosten.

De financiële steun voor exportinitiatieven kent veel succes. Door het grote aantal subsidieaanvragen is het beschikbare subsidiebudget voor initiatieven ter bevordering van het internationaal ondernemen ontoereikend en daarom zijn de regels aangepast. Vanaf 1 april 2012 betaalt Flanders Investment & Trade nog slechts 40% in plaats van 50% van de kosten terug die kmo's maken voor de aanmaak van productdocumentatie, commerciële vertalingen en inlassingen in vakmedia. Dient u voor het eerst bij F.I.T. een subsidieaanvraag in, dan wordt het subsidiepercentage verhoogd tot 60%. Dit percentage is alleen van toepassing op de eerste drie dossiers van die onderneming die het F.I.T. goedkeurt. Dit met uitzondering van productdocumentatie die altijd voor 40% zal worden gesteund.

F.I.T. kent per onderneming subsidies toe voor maximum vier goedgekeurde subsidieaanvragen binnen hetzelfde kalenderjaar. Btw is niet subsidieerbaar.

De steun van F.I.T. kadert in de Europese de minimis regeling. Het totale steunbedrag van F.I.T. mag per onderneming de 200.000 euro niet overschrijden gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van de eerste steun.

Procedure

Een steunaanvraag moet uiterlijk 15 kalenderdagen vóór het begin van het initiatief (d.w.z. de aanvang van een beurs of afreisdatum) worden ingediend. Bij elk initiatief horen specifieke bewijsdocumenten. U kan de subsidie volledig online aanvragen op de website van F.I.T. Binnen de 45 dagen beslist F.I.T. over de steuntoekenning en de uitbetalingsvoorwaarden, en brengt het u schriftelijk op de hoogte van zijn beslissing.
Meer info: Flanders Investment & Trade - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, Gaucheretstraat 90 te 1030 Brussel, www.flandersinvestmentandtrade.be

Bedrijven met een maatschappelijke zetel in een ander gewest, namelijk in Brussel, kunnen met hun exportinitiatieven en vragen terecht bij Brussels Export, Louizalaan 500 b4 te 1050 Brussel (tel. 02 800 40 00, www.brussels-export.be); bedrijven met een maatschappelijke zetel in Wallonië kunnen terecht bij de Waalse dienst Agence Wallone à l'Exportation (AWEX), Saincteletteplaats 2 te 1080 Brussel (tel. 02 421 82 11, www.awex.be).

Nieuws

De drie letters staan voor Environmental, Social en Governance. Maar wat weet u nog meer over ESG? En waarom kunt u er als ondernemer dit jaar écht niet meer omheen?

Zoals elk jaar moet u ook in 2024 rekening houden met nieuwe fiscale regels die een impact kunnen hebben op uw vennootschap en medewerkers. We zetten enkele opvallende maatregelen in de kijker:

Sinds 1 januari 2024 moet u rekening houden met ingrijpende wijzigingen met betrekking tot het btw-tarief voor afbraak en heropbouw van private woningen.