Flanders Investment & Trade wijzigt subsidieregels voor internationaal ondernemen

Bent u een Vlaams bedrijf dat zijn producten of diensten wil uitvoeren en nieuwe afzetmarkten wil ontdekken? Bij het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen of Flanders Investment & Trade (F.I.T.) kan u terecht voor subsidies voor internationaal ondernemen. Wie steunaanvragen indient na 1 april 2012, moet rekening houden met nieuwe regels.

Exportinitiatieven

Vlaamse kmo's kunnen bij Flanders Investment & Trade (F.I.T.), het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, subsidies aanvragen voor acht initiatieven:

prospectie of zakenreizen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

reizen naar zetels van multilaterale instellingen

deelname aan een buitenlandse beurs of een niche-evenement

oprichting van een prospectiekantoor buiten de EER

aanmaak van productdocumentatie, commerciële vertalingen en inlassing in vakmedia

registratie, homologatie en certificatie

uitnodiging van aankopers en decision makers van buiten de EER

intrek in een dienstencentrum

Voor initiatieven op het vlak van export en ontwikkelingssamenwerking zijn er ook nog twee specifieke subsidievormen

subsidies voor uitrustingsgoederen en

subsidies voor haalbaarheidsstudies

Om subsidies te krijgen, mag een onderneming voor een initiatief geen andere financiële tegemoetkoming voor dezelfde kosten hebben gekregen van een internationale instelling of van een federale, gewestelijke of lokale overheid.

Alleen voor kmo's met toegevoegde waarde voor Vlaanderen

De meeste initiatieven staan enkel open voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). De aanvrager moet beschikken over een ondernemingsnummer, een exploitatiezetel in het Vlaamse gewest en moet in orde zijn met de sociale en fiscale wetgeving. Grote ondernemingen kunnen enkel subsidies aanvragen voor beurzen en niche-evenementen wanneer het gaat om een collectieve deelname van minstens drie ondernemingen waarvan minimum één kmo. Alle deelnemers moeten dan een subsidieaanvraag indienen.
Het initiatief moet in Vlaanderen export genereren, extra werkgelegenheid creëren, investeringen realiseren, voor technische innovatie zorgen, of tot onderzoek en ontwikkeling leiden. Initiatieven die leiden tot een delokalisatie van de activiteiten; en de uitvoer van materiaal dat zal worden gebruikt voor gewapende conflicten, bij binnenlandse onderdrukking of internationale agressie komen niet in aanmerking voor financiële steun.

Bedrag steun

Het bedrag van de steun hangt af van het initiatief en varieert van 500 euro tot 66.000 euro.
Voor de meeste initiatieven bedragen de subsidies maximaal 50% van de door F.I.T. aanvaarde kosten.

De financiële steun voor exportinitiatieven kent veel succes. Door het grote aantal subsidieaanvragen is het beschikbare subsidiebudget voor initiatieven ter bevordering van het internationaal ondernemen ontoereikend en daarom zijn de regels aangepast. Vanaf 1 april 2012 betaalt Flanders Investment & Trade nog slechts 40% in plaats van 50% van de kosten terug die kmo's maken voor de aanmaak van productdocumentatie, commerciële vertalingen en inlassingen in vakmedia. Dient u voor het eerst bij F.I.T. een subsidieaanvraag in, dan wordt het subsidiepercentage verhoogd tot 60%. Dit percentage is alleen van toepassing op de eerste drie dossiers van die onderneming die het F.I.T. goedkeurt. Dit met uitzondering van productdocumentatie die altijd voor 40% zal worden gesteund.

F.I.T. kent per onderneming subsidies toe voor maximum vier goedgekeurde subsidieaanvragen binnen hetzelfde kalenderjaar. Btw is niet subsidieerbaar.

De steun van F.I.T. kadert in de Europese de minimis regeling. Het totale steunbedrag van F.I.T. mag per onderneming de 200.000 euro niet overschrijden gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van de eerste steun.

Procedure

Een steunaanvraag moet uiterlijk 15 kalenderdagen vóór het begin van het initiatief (d.w.z. de aanvang van een beurs of afreisdatum) worden ingediend. Bij elk initiatief horen specifieke bewijsdocumenten. U kan de subsidie volledig online aanvragen op de website van F.I.T. Binnen de 45 dagen beslist F.I.T. over de steuntoekenning en de uitbetalingsvoorwaarden, en brengt het u schriftelijk op de hoogte van zijn beslissing.
Meer info: Flanders Investment & Trade - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, Gaucheretstraat 90 te 1030 Brussel, www.flandersinvestmentandtrade.be

Bedrijven met een maatschappelijke zetel in een ander gewest, namelijk in Brussel, kunnen met hun exportinitiatieven en vragen terecht bij Brussels Export, Louizalaan 500 b4 te 1050 Brussel (tel. 02 800 40 00, www.brussels-export.be); bedrijven met een maatschappelijke zetel in Wallonië kunnen terecht bij de Waalse dienst Agence Wallone à l'Exportation (AWEX), Saincteletteplaats 2 te 1080 Brussel (tel. 02 421 82 11, www.awex.be).

Nieuws

Sinds 1 januari 2022 geldt er in het Vlaams gewest, bij overdracht van een niet-residentieel gebouw, een verplichting om het gebouw te “renoveren”. Dit betekent dat bepaalde installaties moeten vervangen worden binnen de 5 jaar na de overdacht. Daarnaast moeten de gebouwen voldoen aan enkele minimale energievereisten, ook binnen de 5 jaar na de overdracht.

Eind 2021 pakte de wetgever uit met een wet die onze mobiliteit moet vergroenen door enerzijds de fiscale aftrek van voertuigen op fossiele brandstoffen af te schaffen, en door anderzijds de investeringen in verplaatsingen zonder C02-uitstoot aan te moedigen. Zo genieten ondernemingen een verhoogde aftrek voor de installatie van laadpalen. Particulieren hebben recht op een belastingvermindering. Maar hoe zit het met het btw-aspect van die laadpalen?

Als een vennootschap betalingen doet aan personen of vaste inrichtingen gevestigd in een belastingparadijs, dan moet ze dat aangeven. De administratie gaf onlangs wat meer inzicht in wat dat precies betekent…, volgens de fiscus althans.