Garantie van het Brussels Waarborgfonds blijft op 80%

De Brusselse regering heeft eind 2011 haar anticrisismaatregelen verlengd. Eén van die maatregelen is de garantie van het Waarborgfonds voor investeringskredieten en voor bedrijfskapitaal. De toegang tot de Snelwaarborg voor zelfstandigen en kmo’s wordt gegarandeerd tot 31 december 2012.

Doelgroep Brussels Waarborgfonds

Het Brussels Waarborgfonds richt zich tot micro-ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen, zelfstandigen en vrij beroepers, die actief zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. D.w.z. zij moeten activiteiten uitoefenen of investeringen uitvoeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Starters genieten van een verminderde bijdrage. Een starter is hij die minder dan vier jaar over een inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen beschikt.

Waarborg

Kmo's en zelfstandigen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn of die daar willen starten, kunnen vragen dat het Brussels Waarborgfonds garant staat voor de terugbetaling van hun beroepskrediet. De waarborg van het Fonds is aanvullend: de kredietinstelling kan er maar een beroep op doen na uitputting van de andere (persoonlijke) borgen. Het fonds waarborgt het krediet in hoofdsom, kosten en honoraria inbegrepen, maar zonder intresten en vergoedingen van allerlei aard.

Interventietypes

Het Brussels Waarborgfonds komt tussen op drie manieren: via het Voorakkoord, de Waarborg op Aanvraag en de Snelwaarborg.
Om een Voorakkoord vóór de kredietaanvraag te krijgen, dient de aanvrager rechtstreeks een aanvraag in bij het Fonds voor de toekenning van de waarborg van het Fonds. Het voorakkoord dat in voorkomend geval wordt afgeleverd, is vier maanden geldig. Vervolgens richt de door de aanvrager gekozen kredietinstelling een aanvraag van bevestiging van het Voorakkoord tot het Fonds.
De Waarborg op Aanvraag en de Snelwaarborg worden toegekend ten voordele van kredietinstellingen. Om te genieten van een Snelwaarborg of crisiswaarborg kunt u zich wenden tot uw bank, die een dossier bij het Fonds zal indienen. De bank zelf zal u de documenten, nodig voor de kredietaanvraag, opvragen.

Voorwaarden Snelwaarborg

De gewaarborgde kredieten zijn bestemd voor de financiering van beroepsinvesteringen:

de aankoop, de bouw of verbouwing van een onroerend goed (tussenkomst op het beroepsgedeelte van het pand);

de installatiewerken van een professionele activiteit in een onroerend goed;

de aankoop van materieel;

de financiële leasing van roerende of onroerende goederen;

de financiering van immateriële investeringen;

de overname van een volledige of een gedeelte van een beroepsactiviteit;

het borgstellingskrediet;

het krediet om het bedrijfskapitaal van de aanvrager te verzekeren.

Maatregelen in kader financiële en economische crisis

Om de gevolgen van de financiële crisis op te vangen, worden volgende  anticrisismaatregelen verlengd tot 31 december 2012:

een dekkingspercentage van 80% van het kredietbedrag voor alle producten van het Brussels Waarborgfonds;

de snelwaarborg, te bevestigen binnen de vijf werkdagen, met een geplafonneerde tussenkomst tot 250.000 euro per kredietaanvrager en per kredietinstellingen met soepele toegangsvoorwaarden.

Meer info

Brussels Waarborgfonds, p/a GIMB
De Stassartstraat 32 te 1050 Brussel
Tel. 02/548.22.10
E-mail: fbg-bwf@srib.be
Website: www.brusselswaarborgfonds.be

Nieuws

De btw-aftrek voor voertuigen is een bijzonder ingewikkeld verhaal. Voor personenvoertuigen kan die aftrek in principe nooit groter zijn dan 50%. Maar als het voertuig ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, kan de aftrekbeperking groter zijn. De administratie maakt het u tijdens de coronacrisis iets gemakkelijker om het één en ander aan te tonen.

De belastingadministratie heeft eind februari via een circulaire haar standpunt bekendgemaakt over de fiscale gevolgen van thuiswerk. De aanleiding is de COVID-19-crisis, maar het nieuwe standpunt staat verder los van de pandemie: ze geldt voor alle situaties van thuiswerk sinds 1 maart 2021.

Na twee Europese veroordelingen heeft België het belastingstelsel voor buitenlandse onroerende goederen aangepast. U krijgt tot eind 2021 om via een bijzondere aangifte de waarde van het inkomen van die buitenlandse onroerende goederen te bepalen. Daarna moet u er – misschien – belastingen op betalen.