De vennootschap met appartement aan zee

Het blijft een moeilijk verhaal: het appartement aan zee op naam van uw vennootschap. De fiscus staat uiteraard zeer weigerachtig tegenover dat soort constructies. Niet zelden komt de discussie tot voor een rechtbank of hof. Maar ook daar staan de neuzen niet allemaal in dezelfde richting.

De vennootschap

Het aanschaffen van een woning via een vennootschap heeft enkele duidelijke voordelen. Het voornaamste voordeel is uiteraard het feit dat de kosten en afschrijvingen verbonden aan het gebouw aftrekbare beroepskosten zijn.
Als de betrokken vennootschap een werkvennootschap is die op zichzelf belastbare inkomsten heeft, zal hierdoor de belastbare basis van de vennootschap verminderen.

De fiscus

Als zo'n aanschaf volstrekt kunstmatig is en de bewoner van de woning (lees de bedrijfsleider van de vennootschap) hiervoor niets in ruil moet doen, dan is het voor de fiscus duidelijk dat er sprake is van misbruik en zullen zij niet aarzelen om de aftrek van de kosten te verwerpen.

Tweede verblijf als loon

Het hoofdargument dat door belastingplichtigen veelal wordt uitgespeeld om toch aftrek te krijgen van de kosten is dat het tweede verblijf (of enig ander voordeel waarop dezelfde regels toepassing vinden) ter beschikking gesteld worden omwille van de arbeidsprestaties die door de genieter/bedrijfsleider worden verricht. Met andere woorden: het is loon. En loon is aftrekbaar.

Het minste wat er dus moet gebeuren is dat de bedrijfsleider op een voordeel van alle aard wordt belast. Volgens de minister van Financiën moet er daarbij ook effectief aangetoond worden dat dit voordeel een vergoeding is voor werkelijke prestaties. Dat bewijs moet geleverd worden door de belastingplichtige.

Deze “bijkomende” voorwaarde betekent meteen ook dat het gevaar bestaat dat de bedrijfsleider belast wordt op een voordeel van alle aard maar dat de fiscus toch de aftrek weigert van de kosten verbonden aan de woning. Het ene is immers niet 100% gekoppeld aan het andere.

Verdeelde rechtspraak

Met deze discussie naar de rechtbank stappen lijkt misschien een goed idee maar geen garantie voor uw gelijk.

De hoven van beroep van Gent en Antwerpen volgden in 2019 de redenering van de belastingplichtige: in beide gevallen ging het om een appartement aan zee. Niet alleen konden de belastingplichtigen aantonen dat de bedrijfsleider die de woning ter beschikking kreeg, hiervoor a) belast werd op een voordeel van alle aard en b) dit voordeel werd toegekend in ruil voor werkelijke prestaties.
Bovendien toonde de belastingplichtige in beide gevallen aan dat er sprake was van een toename van de waarde van het pand zodat op termijn de vennootschap een meerwaarde zou realiseren. Meerwaarde die in die vennootschap onderworpen zou worden aan vennootschapsbelasting.

Het hof van beroep van Luik oordeelde (ook in 2019) in een ander geval tegen de belastingplichtige. Misschien had de vennootschap (medische radiologie) wel enkele elementaire elementen uit het oog verloren: de vennootschap had geen voordeel van alle aard aangerekend en ze kon ook niet echt aantonen dat er sprake was van een belegging in onroerend goed die op termijn een belastbaar inkomen kon opleveren. Omwille van het feit dat de vennootschap daarnaast nog enkele andere privé-uitgaven van de bedrijfsleider ten laste had genomen, vroeg én kreeg de belastingadministratie een belastingverhoging van 50%.

Een tweede verblijf in een vennootschap is geen 'walk in the park'...

Nieuws

Sinds 1 januari 2022 geldt er in het Vlaams gewest, bij overdracht van een niet-residentieel gebouw, een verplichting om het gebouw te “renoveren”. Dit betekent dat bepaalde installaties moeten vervangen worden binnen de 5 jaar na de overdacht. Daarnaast moeten de gebouwen voldoen aan enkele minimale energievereisten, ook binnen de 5 jaar na de overdracht.

Eind 2021 pakte de wetgever uit met een wet die onze mobiliteit moet vergroenen door enerzijds de fiscale aftrek van voertuigen op fossiele brandstoffen af te schaffen, en door anderzijds de investeringen in verplaatsingen zonder C02-uitstoot aan te moedigen. Zo genieten ondernemingen een verhoogde aftrek voor de installatie van laadpalen. Particulieren hebben recht op een belastingvermindering. Maar hoe zit het met het btw-aspect van die laadpalen?

Als een vennootschap betalingen doet aan personen of vaste inrichtingen gevestigd in een belastingparadijs, dan moet ze dat aangeven. De administratie gaf onlangs wat meer inzicht in wat dat precies betekent…, volgens de fiscus althans.