Jaarrekeningverplichtingen van microvennootschappen

Elk jaar moeten vennootschappen een jaarrekening opstellen en neerleggen. Voor de boekjaren die beginnen op 1 januari 2016 zijn er nieuwe modellen van de jaarrekening. Vennootschappen die voldoen aan de criteria van een microvennootschap, kunnen het microschema van de jaarrekening toepassen.

Micro-onderneming

Op 1 januari 2016 vierden we het nieuwe jaar én de geboorte van de microvennootschap (art. 15/1, § 1 van het W.Venn.). Microvennootschappen zijn kleine vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op datum van de jaarafsluiting geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10;

jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 700.000 euro;

balanstotaal: 350.000 euro.

Bij een uitzonderlijk korter of langer boekjaar dan 12 maanden, wordt het bedrag van de omzet pro rata aangepast.

Vereenvoudigde rapporteringsverplichtingen

Microvennootschappen moeten net als de andere vennootschappen een jaarrekening opstellen. Ondernemingen die volgens bovenstaande criteria micro zijn, kunnen het microschema gebruiken voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016.
Om de administratieve last van de micro-ondernemingen te verlichten, zijn in het micromodel enkele vermeldingen van het verkort model weggelaten.

Let op. De aanvangsdatum -niet de afsluitingsdatum- van het boekjaar bepaalt welke schema van de jaarrekening moet worden gebruikt.

Vennootschappen met een boekjaar begonnen op 1 januari 2016 en afgesloten op 31 december 2016 met een algemene vergadering op 15 mei 2017, moeten de jaarrekening neerleggen volgens het nieuwe schema. Maar vennootschappen met een boekjaar begonnen op 1 december 2015 en afgesloten op 30 november 2016 en die hun algemene vergadering op 15 mei 2017 houden, gebruiken het oude schema van de jaarrekening.

Microvennootschapen kunnen trouwens ook verkort of volledig rapporteren.
Kleine, niet-beursgenoteerde ondernemingen die gedurende twee opeenvolgende boekjaren aan de criteria van een microvennootschap beantwoorden, mogen het microschema van de jaarrekening gebruiken.

Naast de microvennootschappen, zijn er sinds de invoering van nieuwe grootte criteria nog de kleine en de grote vennootschappen. Kleine vennootschappen kunnen van het verkort model gebruikmaken. Grote vennootschappen, die niet micro of klein zijn, moeten het volledige model gebruiken.

Structuur microschema

Het micromodel van de jaarrekening voor microvennootschappen (MIC) is al sinds juli 2016 op de website van de balanscentrale van de Nationale Bank van België beschikbaar (www.nbb.be). Het micromodel is in feite een afgeslankte versie van het verkort model. Het model bevat de gekende onderdelen (balans, resultatenrekening en toelichting).

Het verschil met het verkort model situeert zich voornamelijk in de toelichting. Die toelichting is sterk vereenvoudigd en bevat slechts vijf duidelijk omschreven staten: de samengevatte waarderingsregels; de staat van de vaste activa; een overzicht van de rechten en verplichtingen buiten balans; het bedrag van de voorschotten verleend aan leden van het bestuursorgaan in het kader van garantieverplichtingen; en informatie over eigen aandelen.

In het kader van de vereenvoudiging mogen in het microschema vermeldingen worden weggelaten wanneer zij niet dienstig zijn voor het betrokken boekjaar.

Jaarverslag

Microvennootschappen zijn vrijgesteld van de opmaak en de publicatie van een jaarverslag en moeten geen commissaris aanstellen.

Nieuws

Sinds 1 januari 2022 geldt er in het Vlaams gewest, bij overdracht van een niet-residentieel gebouw, een verplichting om het gebouw te “renoveren”. Dit betekent dat bepaalde installaties moeten vervangen worden binnen de 5 jaar na de overdacht. Daarnaast moeten de gebouwen voldoen aan enkele minimale energievereisten, ook binnen de 5 jaar na de overdracht.

Eind 2021 pakte de wetgever uit met een wet die onze mobiliteit moet vergroenen door enerzijds de fiscale aftrek van voertuigen op fossiele brandstoffen af te schaffen, en door anderzijds de investeringen in verplaatsingen zonder C02-uitstoot aan te moedigen. Zo genieten ondernemingen een verhoogde aftrek voor de installatie van laadpalen. Particulieren hebben recht op een belastingvermindering. Maar hoe zit het met het btw-aspect van die laadpalen?

Als een vennootschap betalingen doet aan personen of vaste inrichtingen gevestigd in een belastingparadijs, dan moet ze dat aangeven. De administratie gaf onlangs wat meer inzicht in wat dat precies betekent…, volgens de fiscus althans.