Indienen bezwaar wordt minder formeel

Wie het niet eens is met de aanslag die hem door de fiscus wordt opgelegd, kan een bezwaar indienen bij de fiscus. Tot nu toe was de manier waarop een belastingplichtige zijn bezwaar kon indienen aan strenge regels onderworpen. De fiscus heeft nu echter een grote stap gezet naar minder formalisme, zodat het indienen van een bezwaar heel wat makkelijker wordt.

Geen 'originele' handtekening vereist

Het Hof van Cassatie, het hoogste Belgische rechtscollege, heeft eerder al gezegd dat een bezwaarschrift waarop de (originele) handtekening van de indiener ontbreekt, toch geldig is. Het is voldoende dat het duidelijk is van wie het bezwaar uitgaat.

Een originele handtekening kan je vinden op een schriftelijk bezwaar dat effectief door de indiener ondertekend is en met de post (per gewone brief of met een aangetekend schrijven) wordt opgestuurd. Op een kopie van het bezwaar (gekopieerd, gefaxt of gescand) staat geen originele handtekening maar enkel een kopie van de handtekening.

Mailen of faxen mag ook

Aangezien een originele handtekening niet langer vereist is, kan het bezwaar nu ook per fax of mail ingediend worden. Na het Hof van Cassatie volgt nu ook de fiscus deze redenering.

Een bezwaar dat doorgemaild of gefaxt wordt, is dus ontvankelijk en zal door de administratie behandeld worden als:

het naar het faxnummer of e-mailadres van de bevoegde dienst werd verzonden;

binnen de wettelijk termijn werd ingediend (zes maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum waarop het aanslagbiljet dat u wil aanvechten, werd verzonden);

het bezwaar gemotiveerd is (redenen aangeven waarom de aanslag niet juist is).

Als de administratie twijfels heeft over de hoedanigheid van de bezwaarindiener (is hij wel de juiste persoon, is hij bevoegd om bezwaar in te dienen) is het bezwaar niet ontvankelijk. De administratie kan eventueel ook vragen om alsnog een gehandtekend origineel op te sturen.

Als de administratie twijfelt over de identiteit van de indiener, zullen ze het mailadres waarmee het bezwaar werd ingediend vergelijken met het mailadres dat de belastingplichtige in MyMinFin heeft ingevuld. Als er geen overeenstemming is of er nog geen mailadres bekend is bij de administratie, zullen ze contact opnemen met de belastingplichtige.

Nota bene: een e-mail die werd ondertekend met een elektronische handtekening wordt door de administratie trouwens wel gezien als een ondertekend bezwaarschrift.

Wat met de termijnen bij 'elektronisch' bezwaar?

De fax of e-mail mag bij de administratie toekomen tot 23.59 u. van de laatste dag van de termijn. Dat geeft een voordeel op bezwaren die per gewone post worden verstuurd (moet de dag zelf toekomen, maar de post werkt uiteraard niet tot 23.59 u), maar een klein nadeel tegenover een bezwaar per aangetekend schrijven (daar is het voldoende dat het verzendingsbewijs werd afgestempeld door de post op de laatste dag van de termijn).

Nieuws

Om te genieten van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting, moet een kleine vennootschap een minimumbezoldiging betalen aan n van haar bedrijfsleiders. Met het zomerakkoord werd dit minimum van 36.000 euro tot 45.000 euro opgetrokken. Tegelijkertijd werd er een sanctie ingevoerd voor vennootschappen die niet voldoende loon betalen. Aan de nieuwe regels wordt nu al opnieuw gesleuteld.

Vanaf 1 oktober kunnen btw-plichtigen onroerende goederen verhuren met toepassing van btw. Groot voordeel hiervan is dat de verhuurder de btw op de oprichtingskosten zal kunnen aftrekken. Voor de huurder zijn de huurkosten ook aftrekbaar. Met de nieuwe regels wil de regering het btw-stelsel vereenvoudigen en de concurrentiepositie van Belgi verbeteren.

De aangifte in de PB is geregionaliseerd. Er zijn nu drie verschillende versies. En voor elk gewest. Het verschil zit vooral in de vakken voor woonfiscaliteit en belastingverminderingen. Wij gaan in vogelvlucht over de nieuwigheden van dit jaar.