Plannen van de nieuwe Vlaamse regering met de woonfiscaliteit

Eind juli werd het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering, Bourgeois I, voorgesteld. Uiteraard zit daar ook een groot fiscaal luik in. Zoals te verwachten was, zal er flink gesleuteld worden aan de fameuze woonbonus. Belangrijkste les die u uit de plannen kan leren? Als u nog fiscaal gunstig wil lenen, doe het dan nu!

Het systeem blijft zoals het is voor wie al een lening heeft

De 'woonbonus' zoals die in de volksmond wordt genoemd, geeft belastingplichtigen die een hypothecaire lening hebben afgesloten voor de aankoop, het bouwen of verbouwen van een enige en eigen woning een fiscale tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming bestond tot nu uit een aftrekbare besteding. Dat wil zeggen: een deel van de gemaakte kosten voor de afbetaling van de lening (zowel de interesten als de kapitaalsaflossingen) kunnen van het belastbaar inkomen worden afgetrokken.

De aftrekbare besteding werd ondertussen al omgevormd tot een belastingvermindering. Een belastingvermindering is eveneens een bedrag dat de belastingplichtige kan aftrekken maar dan in een latere fase van de berekening van de uiteindelijke belastingschuld. De vermindering wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting, terwijl de aftrekbare besteding wordt afgetrokken van het belastbaar inkomen. Een belastingvermindering wordt meestal uitgedrukt als een percentage van een bepaald maximumbedrag, dat kan o.a. de werkelijk gedragen kosten of een wettelijk vastgelegd maximumbedrag zijn. Bv: u heeft een uitgave gedaan van 2.500 EUR waarvoor u recht heeft op een belastingvermindering van 40 % van de werkelijk gedane kosten. De uiteindelijke belastingvermindering waar u recht op heeft, bedraagt dan 1.000 EUR.

Een vereenvoudigd (abstract) voorbeeld kan dit verschil verduidelijken.

Aftrekbare besteding: David heeft een belastbaar inkomen van 20.000 EUR. Hij heeft recht op een aftrekbare besteding van 1.000 EUR. De belasting die hij verschuldigd is, wordt berekend op 19.000 EUR (20.000 - 1.000). Stel dat zijn inkomen belastbaar is aan 50 %, dan betaalt hij 9.500 EUR belastingen (50 % van 19.000).

Belastingvermindering: na al zijn aftrekposten (bv. kinderen ten laste), werd berekend dat David 10.000 EUR belasting moet betalen. Hij heeft echter recht op een belastingvermindering van 1.000 EUR en betaalt dus slechts 9.000 EUR.

De wet bepaalt het maximale bedrag waarop iedere belastingplichtige recht heeft, die nu al een hypothecaire lening heeft afgesloten. Dat bedrag wordt elk jaar geïndexeerd. Voor aanslagjaar 2015 (inkomsten van dit jaar) is dat een som van maximaal 3.120 EUR:

een basisbedrag van 2.280 EUR;

verhoogd met 760 EUR gedurende de eerste tien jaar;

nog eens extra verhoogd gedurende de eerste tien jaar met 80 EUR als u ten minste drie kinderen ten laste heeft.

Op dit maximale bedrag van 3.120 EUR wordt de belastingvermindering berekend. Het percentage wordt bepaald in functie van uw inkomen en bedraagt dus maximaal 50 %. De uiteindelijke belastingvermindering die u kan aftrekken is dus maximaal 50 % van 3.120, wat neerkomt op 1.560 EUR.

Dit maximum geldt per belastingplichtige. Als u dus samen met uw partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) een lening heeft afgesloten, mag u beide deze som aftrekken.

Als u pas in 2015 een lening afsluit, krijgt u een lagere woonbonus

De Vlaamse regering heeft dus geen plannen om aan de lopende leningen te komen, maar zal het fiscaal voordeel wel verminderen voor wie vanaf 1 januari 2015 een lening afsluit. Als u nog wil genieten van de betere bestaande regeling, moet u dus nu nog naar uw financiële instelling gaan.

Er veranderen twee dingen: (1) het maximumbedrag waarop de vermindering wordt berekend wordt verlaagd en (2) het percentage van de vermindering wordt uniform op 40 % gebracht.

(1) het maximumbedrag waarop de vermindering wordt berekend wordt verlaagd

Voor leningen afgesloten vanaf 1 januari 2015, bedraagt het bedrag waarop de belastingvermindering wordt berekend maximaal 2.280 EUR. Na tien jaar wordt dit maximum verder verlaagd tot 1.520 EUR.

(2) het percentage van de vermindering wordt uniform op 40 % gebracht

Bovendien wordt voor nieuwe kredieten ook het percentage van de belastingvermindering verlaagd. Dat wordt nu een vast percentage (40 %) en niet langer het marginaal tarief  (maximaal 50 % - in functie van het inkomen).

De maximale belastingvermindering is dus 40 % van 2.280 EUR = 912 EUR.

Nieuws

De drie letters staan voor Environmental, Social en Governance. Maar wat weet u nog meer over ESG? En waarom kunt u er als ondernemer dit jaar écht niet meer omheen?

Zoals elk jaar moet u ook in 2024 rekening houden met nieuwe fiscale regels die een impact kunnen hebben op uw vennootschap en medewerkers. We zetten enkele opvallende maatregelen in de kijker:

Sinds 1 januari 2024 moet u rekening houden met ingrijpende wijzigingen met betrekking tot het btw-tarief voor afbraak en heropbouw van private woningen.