Een akkoord met de fiscus over uw beroepskosten?

Wie in plaats van het forfait zijn werkelijke beroepskosten wil aftrekken, moet over de nodige bewijsstukken beschikken. Soms is het echter nogal moeilijk om het juiste bedrag aan te tonen. Om dit op te lossen, en conflicten te vermijden, kan u als belastingplichtige een akkoord sluiten met de fiscus. Dat werkt als volgt…

Wat?

Een individueel akkoord is in wezen een overeenkomst tussen de belastingplichtige en de administratie. Dat wil dan ook zeggen dat beide partijen er door gebonden zijn en er niet van kunnen afwijken. Daarnaast zijn alle andere voorwaarden voor een geldig contract ook van toepassing: voorwerp, oorzaak, toestemming en bekwaamheid van de partijen...

Het akkoord kan uitdrukkelijk maar ook expliciet of stilzwijgend tot stand komen, bv. als de controleur een door u gebruikt percentage beroepsgebruik zonder meer aanvaardt.

Waarvoor?

Een akkoord kan u sluiten wanneer er geen discussie is over de werkelijkheid van de kosten (dus als de administratie wel aanvaardt dat de kosten een beroepskarakter hebben), maar als er een discussie bestaat over het bedrag. De discussie kan slaan op:

het kostenbedrag;

het kostenpercentage (bv. u wil 5 % van de ontvangsten als publiciteitskosten aftrekken);

het beroepsgedeelte (bv. u wil 40 % van uw telefoongebruik als beroepsgebruik aftrekken).

Terugkomen op een akkoord?

Zoals gezegd is een akkoord zowel voor de belastingplichtige als de fiscus bindend. Als de belastingplichtige er zelf van afwijkt, zegt hij daarmee in feite het akkoord op, zodat de administratie ook niet langer gebonden is.

De fiscus kan wel op het akkoord terugkomen als er nieuwe feiten aan het licht komen. De beëindiging of wijziging van het akkoord zal dan wel pas ingaan vanaf het belastbare tijdperk na het jaar waarin de administratie haar nieuwe visie bekendmaakt: bv. op 30 juni 2013 geeft de fiscus zijn nieuwe zienswijze weer, pas voor de inkomsten van 2014 zal deze nieuwe zienswijze invloed hebben.

Uiteraard kan de fiscus ook op het akkoord terugkomen als de belastingplichtige gelogen heeft, of bewust informatie heeft achtergehouden bij het tot stand komen van het akkoord.

En als ik geen akkoord kan bereiken?

Als u geen akkoord bereikt, moet de administratie het bedrag van de kosten op een redelijke wijze ramen. Ze kunnen dit bv. doen door de belastingplichtige te vergelijken met andere 'gelijkaardige' belastingplichtigen (personen van ongeveer dezelfde leeftijd, die in dezelfde streek, dezelfde activiteit uitoefenen en gelijklopende ontvangsten hebben).

Het collectief akkoord

Naast het individueel akkoord, sluit de fiscus soms ook collectieve akkoorden met een hele groep belastingplichtigen. De fiscus zal dan na overleg met een beroepsorganisatie, de kosten op een vast bedrag bepalen. Dit gebeurt o.a. voor: representatiekosten, autokosten, onderhouds- en bureelkosten, ...

Deze techniek werd al toegepast voor kosten van: advocaten, gerechtsdeurwaarders, onthaalmoeders,...  

Nieuws

Sinds dit jaar kunt u kiezen om een hoger bedrag te pensioensparen, tot 1.230 euro. Als u daarvoor kiest, krijgt u relatief wel een lager voordeel. De vermindering zakt van 30 % tot 25 % van het gespaarde bedrag. U moet er dus wel goed over nadenken. En er uitdrukkelijk voor kiezen.

Een goederenvervoersdienst vindt normaal gezien plaats in het land waarin de ontvanger van de dienst gevestigd is. Als het vervoer volledig binnen België, of volledig buiten de EU plaatsvindt, geldt de use and enjoyment-regel. Dan is de plaats van de dienst, de plaats van het werkelijk gebruik.

Sinds 15 juli kunt u onbelast bijverdienen tot 6.130 euro per jaar, met een maximum van 510,83 euro per maand. Let op het gaat om bij-verdienen. Dit fiscaal gunstregime telt enkel voor wie al een hoofdberoep heeft, en voor gepensioneerden.