Privacy policy

1. INLEIDING

Foederer Groep België NV (hierna, "Foederer") respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Foederer kunt toevertrouwen. In deze privacy policy wordt weergegeven welke persoonsgegevens er door Foederer verzameld worden en hoe deze gebruikt en beschermd worden, alsook welke rechten u hebt ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens door ons kantoor. Foederer volgt ter zake de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna, 'GDPR-Verordening').

2. PERSOONSGEGEVENS

Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Foederer van u verzamelt en gebruikt. Voor de toepassing van de GDPR-Verordening wordt onder 'persoonsgegevens' verstaan, alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien hij/zij/x direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Foederer verzamelt en verwerkt ondermeer de volgende persoonsgegevens: voornaam, naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoon- of gsm-nummer, e-mailadres, nationaal nummer, ondernemingsnummer, ...

3. VERWERKING

Foederer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

- in het kader van een overeenkomst die met u werd afgesloten (het voeren van de boekhouding, het opstellen van adviezen of overeenkomsten, ...);

- in het kader van op het kantoor rustende verplichtingen ten aanzien van de Belgische overheid of buitenlandse overheden, in uitvoering van wettelijke of reglementaire verplichtingen, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang, ... (vb. in het kader van de toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten);

- het implementeren van marketingstrategieën (vb. het verzenden van nieuwsbrieven).

Zonder de verstrekking en verwerking van deze gegevens kunnen wij onze opdracht niet naar behoren uitvoeren.

4. UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Foederer kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelf op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of de goederen van het kantoor, van u of van haar website te verdedigen en/ of te beschermen. Foederer heeft het recht de persoonsgegevens die zij verwerkt uit te wisselen met moeder-, dochter- of zustervennootschappen binnen de eigen groep in België. Behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van Foederer vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal het kantoor de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. Foederer zal de gegevens niet doorgeven aan een derde land of een internationale organisatie

5. RECHTEN VAN DE NATUURLIJKE PERSOON

Foederer faciliteert de uitoefening van de volgende rechten van een natuurlijk persoon, zoals bedoeld in de artikelen 15 t.e.m. 22 van de GDPR-Verordening: 

(a) u hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die Foederer van u verwerkt;

(b) u hebt steeds recht op de verbetering van onjuiste persoonsgegevens of vervollediging van onvolledige persoonsgegevens;

(c) u hebt het recht op het wissen van uw persoonsgegevens in de bij de GDPR-Verordening bepaalde gevallen;

(d) u hebt het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in de bij de GDPR- Verordening bepaalde gevallen;

(e) u hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden bepaald in de GDPR- Verordening;

(f) u hebt het recht op bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming. Om dit recht/deze rechten uit te oefenen, kan u als natuurlijk persoon een e-mail verzenden naar het volgende e-mailadres: GDPR@foederer.be. Teneinde zekerheid te hebben over uw identiteit, kunnen wij u verzoeken aanvullende informatie bij uw verzoek te voegen om uw identiteit te bevestigen. Foederer zal onverwijld en in principe binnen een maand reageren op het verzoek van de betrokkene. Indien u van oordeel bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR-regelgeving, kan u hieromtrent steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / T +32 (0)2 274 48 00 / F +32 (0)2 274 48 35 / E: commission@privacycommission.be / URL: https://www.privacycommission.be).

6. BEVEILIGING EN BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Foederer neemt alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te bewaren en beschermen en treft daarbij passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Foederer bewaart uw persoonsgegevens bovendien niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de wettelijke en contractuele verplichtingen terzake.

7. SLOTBEPALINGEN

Indien de bepalingen van deze privacy policy niet overeenkomen met de bepalingen van een overeenkomst tussen u en Foederer, zullen de bepalingen van de tussen u en Foederer gesloten overeenkomst primeren. Foederer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze privacy policy te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Foederer terugvinden: www.foedererdfk.be.

8. CONTACT

Foederer Groep België NV: Singelbeekstraat 12, 3500 Hasselt / GDPR@foederer.be