Nuttige info over de Vlaamse ecologiepremie

Wie ecologie-investeringen wil realiseren in het Vlaamse gewest, kan daarvoor subsidies aanvragen bij het Agentschap Ondernemen. Als uw project aan de minimumvereisten voldoet, krijgt uw bedrijf een ecologiepremie. De steunpercentages van de ecologiepremie zijn onlangs aangepast, lees verlaagd. Nieuw is dat ondernemingen die een ‘oplaadsysteem voor elektrische of hybride vaartuigen of voertuigen’ installeren, hiervoor ecologiesteun kunnen krijgen van de Vlaamse overheid.

EP-PLUS en STRES

De ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse overheid aan ondernemingen voor milieu-investeringen en investeringen op energiegebied. Er zijn binnen de ecologiesteunregeling twee steunregimes.

De EP-PLUS steunregeling gebruikt een limitatieve technologieënlijst (LTL-lijst) met een 170-tal technologieën die voor een ecologiepremie in aanmerking komen. De technologieën worden op basis van hun ecologiegetal ingedeeld in vier ecoklassen afhankelijk van het milieu- of energievoordeel van de technologie (A, B, C en D) met daaraan gekoppeld een subsidiepercentage.

Daarnaast is er een steunregeling voor strategische ecologieprojecten (STRES), waarbij investeringen in groene spitstechnologie worden gesubsidieerd. Dit zijn energiebesparende of milieuvriendelijke technieken die niet voorkomen op LTL-lijst van de ecologiepremie. Let op. Strategische ecologiesteun wordt alleen toegekend voor investeringen van minstens 3 miljoen euro...

Steunpercentages

Omdat het budget voor de ecologiepremie beperkt is, zijn de steunpercentages verlaagd. De nieuwe steunpercentages gelden voor steunaanvragen ingediend sinds 11 juni 2014.
Voor de EP-PLUS investeringen gelden volgende subsidiepercentages voor milieu-investeringen, investeringen op energiegebied en voor investeringen ten behoeve van energie uit hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling:

ecoklasse A en ecologiegetal 9-6: 25% voor kmo's en 12,5% voor grote ondernemingen;

ecoklasse B en ecologiegetal 4-3: 10% voor kmo's en 5% voor grote ondernemingen;

ecoklasse C en ecologiegetal 2: 5% voor kmo's en 0% voor grote ondernemingen;

ecoklasse D en ecologiegetal 1: 5% voor kmo's en 0% voor grote ondernemingen.

Voor strategische ecologieprojecten zijn sinds 11 juni 2014 de steunpercentages op 0% gezet.

Elektrische laadpalen

De Vlaamse overheid verleent in principe geen steun voor ecologie-investeringen die gratis of onder bezwarende titel ter beschikking worden gesteld aan derden. Laadpalen voor elektrische voertuigen vormen hierop een uitzondering. Steun voor investeringen in elektrische laadpalen beantwoordt volledig aan de doelstellingen van de ecologiesteun. Ondernemingen die een 'oplaadsysteem voor elektrische of hybride vaartuigen of voertuigen' (elektrische laadpaal) installeren, en dat systeem gratis of onder bezwarende titel ter beschikking stellen aan derden, kunnen hiervoor ecologiesteun krijgen van de Vlaamse overheid.

Een aanvraag voor de ecologiepremie kan u alleen elektronisch indienen, op www.ecologiepremie.be.

Vrijstelling vennootschapsbelasting

De ecologiepremie is volledig vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
Zelfstandigen en eenmanszaken die onder het stelsel van de personenbelasting vallen, kunnen niet genieten van deze vrijstelling.

Informatie

Agentschap Ondernemen
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid
Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel
E-mail: ecologiepremie@agentschapondernemen.be en ecologiepremie@vlaanderen.be

Nieuws

De btw-aftrek voor voertuigen is een bijzonder ingewikkeld verhaal. Voor personenvoertuigen kan die aftrek in principe nooit groter zijn dan 50%. Maar als het voertuig ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, kan de aftrekbeperking groter zijn. De administratie maakt het u tijdens de coronacrisis iets gemakkelijker om het één en ander aan te tonen.

De belastingadministratie heeft eind februari via een circulaire haar standpunt bekendgemaakt over de fiscale gevolgen van thuiswerk. De aanleiding is de COVID-19-crisis, maar het nieuwe standpunt staat verder los van de pandemie: ze geldt voor alle situaties van thuiswerk sinds 1 maart 2021.

Na twee Europese veroordelingen heeft België het belastingstelsel voor buitenlandse onroerende goederen aangepast. U krijgt tot eind 2021 om via een bijzondere aangifte de waarde van het inkomen van die buitenlandse onroerende goederen te bepalen. Daarna moet u er – misschien – belastingen op betalen.