Indienen bezwaar: geen rekening meer houden met vertragingen bij de post

Als u het niet eens bent met de aanslag die u van de fiscus in uw brievenbus krijgt, kan u daar een bezwaar tegen indienen. U heeft daarvoor zes maanden de tijd. De datum op de poststempel geldt vanaf 29 augustus 2014 als de datum van indiening.

Zes maanden om bezwaarschrift in te dienen

Als u een bezwaar wil indienen tegen de aanslag die de fiscus in uw hoofde heeft gevestigd, heeft u daar zes maanden de tijd voor. Dit is een termijn die u strikt moet naleven. Na deze zes maanden is uw bezwaarschrift immers niet meer ontvankelijk. Dit wil zeggen dat het bezwaar zelfs niet meer behandeld wordt. Uw inhoudelijke argumenten worden dan niet meer bekeken. Zelfs al zou u gelijk hebben, u kan geen gelijk meer krijgen.

Wanneer begint de termijn te lopen?

Omdat het soms van een dag kan afhangen of u al dan niet op tijd bent met uw bezwaar, is het van cruciaal belang om te weten wanneer de termijn begint te lopen.

De termijn begint te lopen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Die datum staat vermeld op het aanslagbiljet.

Voorbeeld

Stel u ontvangt uw aanslagbiljet, waarop maandag 18 augustus als verzendingsdatum staat vermeld. De termijn van zes maanden begint dan te lopen op donderdag 21 augustus.

Wanneer heeft u op tijd ingediend?

Het is daarnaast natuurlijk even belangrijk om te weten of uw bezwaar de fiscus tijdig heeft bereikt. Tot voor kort hield de fiscus immers vast aan het standpunt dat het bezwaar hem daadwerkelijk binnen de termijn van zes maanden moest bereiken. Probleem is dat u dat niet kan weten. U kan uw bezwaar op tijd op de post doen, maar weet niet of uw aangetekende brief ook op tijd zal toekomen. Er kan immers een vertraging zijn in de dienstverlening van de post. Om meer zekerheid te hebben over de tijdigheid van het bezwaar, was het dan ook aangewezen om een eventuele vertraging van de post in te calculeren. Daardoor had een belastingplichtige in feite geen zes volle maanden, maar enkele dagen minder.

De houding van de fiscus zorgde voor heel wat klachten bij de federale Ombudsmannen.

Om problemen en discussies te vermijden, heeft de wetgever ingegrepen. Vanaf 29 augustus 2014 is een nieuwe wet in werking die bepaalt dat de datum van de poststempel op de verzending van uw bezwaar, steeds als indieningsdatum zal gelden. Als u uw bezwaar op tijd op de post doet, is het dus tijdig ingediend. U heeft nu dus wel zekerheid over de tijdigheid van het bezwaar. Het is niet meer nodig om met  een eventuele vertraging bij de post rekening te houden.

Nieuws

De Vlaamse regering schafte met ingang van 1 juli 2021 het duolegaat af. Heeft u destijds uw testament aangepast om zon duolegaat te organiseren, dan doet u er goed gaan om dat testament opnieuw te bekijken en eventueel naar alternatieve oplossingen te zoeken.

Zoals inkomsten na de stopzetting van uw activiteit nog belastbaar kunnen zijn tot lang nadat u gestopt bent, zo kunnen ook kosten na de stopzetting nog aftrekbaar zijn. Het Hof van Beroep van Gent mocht zich in een bepaalde casus uitspreken over tal van kosten en uitgaven die nog na de stopzetting werden gedragen. Een bijzonder interessante casus!

Een fiscale controle betekent in eerste instantie dat de belastingadministratie naar de belastingplichtige moet gaan om daar de boeken te raadplegen. De fiscus heeft weliswaar het recht om kopies te maken, maar de fiscus moet naar u toe komen. Een nieuwe wet laat nu ook controles toe zonder dat de fiscus zich moet verplaatsen.