Indienen bezwaar: geen rekening meer houden met vertragingen bij de post

Als u het niet eens bent met de aanslag die u van de fiscus in uw brievenbus krijgt, kan u daar een bezwaar tegen indienen. U heeft daarvoor zes maanden de tijd. De datum op de poststempel geldt vanaf 29 augustus 2014 als de datum van indiening.

Zes maanden om bezwaarschrift in te dienen

Als u een bezwaar wil indienen tegen de aanslag die de fiscus in uw hoofde heeft gevestigd, heeft u daar zes maanden de tijd voor. Dit is een termijn die u strikt moet naleven. Na deze zes maanden is uw bezwaarschrift immers niet meer ontvankelijk. Dit wil zeggen dat het bezwaar zelfs niet meer behandeld wordt. Uw inhoudelijke argumenten worden dan niet meer bekeken. Zelfs al zou u gelijk hebben, u kan geen gelijk meer krijgen.

Wanneer begint de termijn te lopen?

Omdat het soms van een dag kan afhangen of u al dan niet op tijd bent met uw bezwaar, is het van cruciaal belang om te weten wanneer de termijn begint te lopen.

De termijn begint te lopen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Die datum staat vermeld op het aanslagbiljet.

Voorbeeld

Stel u ontvangt uw aanslagbiljet, waarop maandag 18 augustus als verzendingsdatum staat vermeld. De termijn van zes maanden begint dan te lopen op donderdag 21 augustus.

Wanneer heeft u op tijd ingediend?

Het is daarnaast natuurlijk even belangrijk om te weten of uw bezwaar de fiscus tijdig heeft bereikt. Tot voor kort hield de fiscus immers vast aan het standpunt dat het bezwaar hem daadwerkelijk binnen de termijn van zes maanden moest bereiken. Probleem is dat u dat niet kan weten. U kan uw bezwaar op tijd op de post doen, maar weet niet of uw aangetekende brief ook op tijd zal toekomen. Er kan immers een vertraging zijn in de dienstverlening van de post. Om meer zekerheid te hebben over de tijdigheid van het bezwaar, was het dan ook aangewezen om een eventuele vertraging van de post in te calculeren. Daardoor had een belastingplichtige in feite geen zes volle maanden, maar enkele dagen minder.

De houding van de fiscus zorgde voor heel wat klachten bij de federale Ombudsmannen.

Om problemen en discussies te vermijden, heeft de wetgever ingegrepen. Vanaf 29 augustus 2014 is een nieuwe wet in werking die bepaalt dat de datum van de poststempel op de verzending van uw bezwaar, steeds als indieningsdatum zal gelden. Als u uw bezwaar op tijd op de post doet, is het dus tijdig ingediend. U heeft nu dus wel zekerheid over de tijdigheid van het bezwaar. Het is niet meer nodig om met  een eventuele vertraging bij de post rekening te houden.

Nieuws

Weldra is het zover: de jaarlijkse nationale invuloefening. Hoewel veel posten al vooraf ingevuld zijn, blijft het toch een moeilijke opdracht. Fiscale regelingen worden afgeschaft, maar blijven doorlopen voor het verleden; er komen nieuwigheden bij en dat alles maakt de aangifte elk jaar ingewikkelder. Waar moet u dit jaar op letten?

Salariswagens kennen een bijzonder belastingstelsel op het vlak van btw. Een bijzonder ingewikkeld stelsel bovendien. Toen Covid-19 onze manier van werken overhoop haalde, kende de fiscus toleranties toe. Die worden in 2022 teruggedraaid, maar om dat mogelijk te maken, is een nieuwe tolerantie nodig.

Wie samen met een andere persoon eigenaar is van een onroerend goed kan een einde maken aan die mede-eigendom door uit onverdeeldheid te treden. Het verdeeldrecht bedraagt, afhankelijk van de ligging van het onroerend goed, 2,5% in Vlaanderen of 1% in de beide andere gewesten. Bent u echter mede-eigenaar, samen met uw eigen vennootschap, dan betaalt u een verkooprecht van 12% of 12,5%. Waarom is dat?