Aangifte vennootschapsbelasting aj 2014 (1): enkel nog elektronisch

De aangiftes in de vennootschapsbelasting moeten worden ingediend tegen 30 september 2014. Vanaf dit aanslagjaar (2014) kan dat enkel nog elektronisch via Biztax. De verplichte online-aangifte wordt daarmee een jaar vervroegd. Voor de rechtspersonenbelasting en de BNI-vennootschappen gaat die verplichting pas volgend jaar in.

Regel

Vanaf dit aanslagjaar moet de aangifte VenB online gebeuren via de applicatie Biztax (te vergelijken met Tax-on-web in de personenbelasting). Ook de vennootschappen die tot nog toe vasthielden aan de papieren aangifte, zullen nu dus naar de elektronische versie moeten overschakelen.

Uitzonderingen

Toch is er geen regeling zonder uitzonderingen: als de vennootschap of de mandataris die de aangifte moet indienen niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikt, mag de aangifte toch nog op papier.

Als u op papier wil indienen, moet u (jaarlijks) een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij uw plaatselijk controlekantoor. Zij zullen u dan een papieren aangifte toesturen.

Hoe werkt Biztax?

U begint met in het systeem in te loggen, dat kan met uw e-ID of een digitaal certificaat. Vervolgens moet de vennootschap waarvoor u de aangifte indient, geïdentificeerd worden. Dat gebeurt automatisch op basis van het ondernemingsnummer.

Voor het invullen zelf, kan u op twee manieren te werk gaan:

de aangifte manueel invullen online: in dat geval raden wij u wel aan de aangifte nauwkeurig op papier voor te bereiden zodat u geen fouten maakt;

de aangifte elektronisch voorbereiden met een software-programma (er bestaan verschillende van deze 'aangifte-applicaties'): daarna kan u de ingevulde aangifte uploaden.

Biztax zal zelf de bedragen die u invult checken. Bovendien wordt er vergeleken of de ingevulde bedragen ook overeenstemmen met de fiscale bijlagen die u moet indienen (bv. 276W3 voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd uitvoer, 276K gespreide belasting van meerwaarden). Als de cijfers niet kloppen, zal Biztax een foutmelding geven en kan u de aangifte niet indienen. De bijlagen later op papier of als pdf-document nasturen is niet langer mogelijk.

Let wel op:  Biztax gaat enkel na of de cijfers juist zijn. Als u uw aangifte fiscaal wil 'optimaliseren', dan moet u uw fiscaal adviseur daarvoor raadplegen.

Andere inkomstenbelastingen

Enkel in de VenB is de elektronische aangifte nu al verplicht:

de aangifte in de rechtspersonenbelasting en de BNI-vennootschappen moet pas vanaf volgend aanslagjaar elektronisch gebeuren;

voor ondernemers die een eenmanszaak exploiteren i.p.v. een vennootschap blijven de regels van de personenbelasting gelden: de aangifte mag elektronisch via Tax-on-web of op papier.

Nieuws

Wie zijn (uit de hand gelopen) hobby in een zelfstandige activiteit omzet om de verliezen ervan te kunnen aftrekken van andere inkomsten, moet uitkijken. Via datamining haalt de fiscus ondernemingen die permanent verlies lijden eruit en wordt, na controle, het verlies van de activiteit op nul gezet. Nu zet de fiscus de aanval ook in op de btw-aftrek.

Bedrijven die hun werknemers meer opleidingsuren toekennen dan reglementair is vereist, genieten sinds 1 januari 2021 van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Als de werknemer gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen minstens 10 dagen opleiding volgt op kosten van de werkgever, dan moet de werkgever een bedrag gelijk aan 11,75% van de bezoldiging van de betrokken werknemer niet doorstorten aan de Schatkist.

De heer X koopt een woning van vennootschap A. Zijn vader was aandeelhouder van A. Volgens de fiscus is de woning verkocht voor een prijs onder de werkelijke waarde. Daarom wil de fiscus het voordeel in hoofde van X belasten als een divers inkomen. De rechtbank van Brussel fluit de fiscus terug.