Pensioenuitkeringen: hoe worden ze belast?

De verhoging van de wettelijke minimumpensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar vanaf 2016 heeft ook fiscale gevolgen. Zo werd het tarief op sommige aanvullende pensioenkapitalen verhoogd. Uw pensioenkapitaal kan nu dan ook aan heel wat verschillende tarieven worden onderworpen, naar gelang het soort uitkering, de leeftijd die u heeft bij de uitkering en het feit of u al dan niet nog actief bent op het moment van de uitkering.

Collectieve en individuele pensioentoezeggingen die zijn opgebouwd met ondernemingsbijdragen

U bent nog niet op pensioen op moment van uitkering

Vroeger gold er een tarief van 16,5 % voor wie vanaf zijn zestigste een pensioenuitkering ontving die was opgebouwd met werkgeversbijdragen. Vanaf aanslagjaar 2014 betaalt u meer belastingen als het pensioenkapitaal wordt uitgekeerd op uw zestigste of eenenzestigste. Als u wel de pensioenleeftijd van 62 heeft bereikt, geldt het vroegere tarief van 16,5 %.

Als u nog aan het werk bent op het moment van de uitkering van een pensioenkapitaal opgebouwd met werkgeversbijdragen, zijn de volgende hypotheses mogelijk:

uitkering op de leeftijd van 60 jaar: u betaalt 20 % belasting;

uitkering op de leeftijd van 61 jaar: u betaalt 18 % belasting;

uitkering vanaf de leeftijd van 62 jaar: u betaalt 16,5 % belasting;

uitkering op  de leeftijd van 65 jaar; u betaalt het gunsttarief van 10 %, als u tot op de wettelijke pensioenleeftijd 'actief' bent gebleven.

Het aangifteformulier van de personenbelasting bevat hiervoor twee nieuwe codes: kapitalen afzonderlijk belastbaar tegen 20 % (codes 1245/2245) en tegen 18 % (codes 1253/2253).

Als het kapitaal wordt uitgekeerd naar aanleiding van uw pensionering

Als het kapitaal wordt uitgekeerd omdat u op (vervroegd) pensioen gaat, wordt u aan 16,5 % belast. Dit tarief geldt ongeacht uw leeftijd. Als u dit jaar op uw zestigste al met pensioen kan gaan, en u ontvangt uw aanvullend pensioenkapitaal (opgebouwd met bijdragen van uw werkgever) betaalt u toch 16,5 %. Het maakt dus een aanzienlijk verschil uit of u al dan niet nog werkt (wie op zijn zestigste nog werkt en zijn pensioenkapitaal al int, betaalt 3,5 % meer belasting).

Voor sommige categorieën van werknemers geldt er een lagere  wettelijke pensioenleeftijd (bv. 55 jaar voor het vliegend personeel uit de burgerluchtvaart). Zij kunnen dus op hun vijfenvijftigste al bij hun pensionering hun pensioenkapitaal laten uitkeren. Zij worden dan belast aan 16,5 %.

Uitkering naar aanleiding van het overlijden

Kapitaal dat naar aanleiding van het overlijden wordt uitgekeerd, wordt ook aan 16,5 % belast.

Collectieve en individuele pensioentoezeggingen die zijn opgebouwd met eigen bijdragen

Voor pensioenkapitalen en afkoopwaarden die zijn opgebouwd met persoonlijke bijdragen, wijzigt het tarief niet. Ook dat bedraagt dus nog steeds 16,5 %.

Nieuws

De btw-aftrek voor voertuigen is een bijzonder ingewikkeld verhaal. Voor personenvoertuigen kan die aftrek in principe nooit groter zijn dan 50%. Maar als het voertuig ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, kan de aftrekbeperking groter zijn. De administratie maakt het u tijdens de coronacrisis iets gemakkelijker om het één en ander aan te tonen.

De belastingadministratie heeft eind februari via een circulaire haar standpunt bekendgemaakt over de fiscale gevolgen van thuiswerk. De aanleiding is de COVID-19-crisis, maar het nieuwe standpunt staat verder los van de pandemie: ze geldt voor alle situaties van thuiswerk sinds 1 maart 2021.

Na twee Europese veroordelingen heeft België het belastingstelsel voor buitenlandse onroerende goederen aangepast. U krijgt tot eind 2021 om via een bijzondere aangifte de waarde van het inkomen van die buitenlandse onroerende goederen te bepalen. Daarna moet u er – misschien – belastingen op betalen.