Vermindering van onroerende voorheffing voor kinderlast

Belastingplichtigen met kinderen krijgen verschillende voordelen. Zo wordt hun belastingvrije som verhoogd per kind dat ze ten laste hebben. Ook in de onroerende voorheffing krijgen ze een tegemoetkoming. In Vlaanderen is dat een vermindering als het gezin minstens twee kinderen telt die voor de kinderbijslag in aanmerking komen. Hoe meer kinderen, hoe groter de vermindering. De onroerende voorheffing is een gewestelijke bevoegdheid, waardoor er een verschil is ontstaan tussen de Vlaamse, Waalse en Brusselse verminderingen. Ook deze laatste twee gewesten staan een vermindering toe, maar dan onder andere voorwaarden. In deze bijdrage gaan we enkel in op de Vlaamse regeling.

Onroerend goed waar gezin met twee kinderen in woont

Er wordt een vermindering van de onroerende voorheffing toegekend voor de woning die op 1 januari van het aanslagjaar wordt betrokken door een gezin met ten minste twee kinderen.

De kinderen moeten in het bevolkingsregister ingeschreven zijn op het adres van de woning waarvoor men de vermindering wil krijgen.

Daarnaast moeten de kinderen in aanmerking komen voor de kinderbijslag. Welke kinderen in aanmerkingen voor (a) werknemers en zelfstandigen en (b) zelfstandigen leest u verderop.

Hoeveel bedraagt de vermindering?

Naar gelang de belastingplichtige meer kinderen heeft, stijgt de vermindering. Net zoals voor de verhoging van de belastingvrije som in de personenbelasting telt een gehandicapt kind voor twee. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Voor aanslagjaar 2014 bedraagt de vermindering (voor de onroerende voorheffing valt het aanslagjaar 2014 samen met het inkomstenjaar 2014):

twee kinderen: 7,59 EUR;

drie kinderen: 12,02 EUR;

vier kinderen: 16,83 EUR;

vijf kinderen: 22,07 EUR;

zes kinderen: 27,68 EUR;

zeven kinderen: 33,71 EUR;

acht kinderen: 40,17 EUR;

negen kinderen: 47,01 EUR;

tien kinderen: 54,29 EUR;

elk kind boven het tiende: + 7,59 EUR.

Deze vermindering is niet zo laag als u denkt. De vermindering geldt immers op de OV zoals die voor het gewest van toepassing is (een tarief van 2,5 % in Vlaanderen). De gemeentelijke en provinciale opcentiemen (die het leeuwendeel van de OV uitmaken) worden dan op dit lagere bedrag berekend.

Voorbeeld

Tom en Ilse wonen met hun vier kinderen in Gent. Hun woning heeft een kadastraal inkomen van 2.200 EUR. Zonder de vermindering bedraagt de OV (2,5 %) = 55 EUR. Omdat ze vier kinderen hebben wordt hun OV verminderd: 55 -  16,83 EUR = 37,17 EUR OV. Op deze som zijn de opcentiemen verschuldigd voor de gemeente en de provincie. De stad Gent rekent 1.450 % opcentiemen: 37,17 × 1.450 % = 553,47 EUR. De totale OV bedraagt: 553,47 + 37,17 = 590,64 EUR. Zonder de verminderingen zou dat   55 + 797,50  = 852,50 EUR zijn. (Er worden ook nog provinciale opcentiemen geheven: die worden op dezelfde wijze berekend op basis van het bedrag verschuldigd aan het gewest. In Oost-Vlaanderen bedragen die 295 %.)

Kinderen die in aanmerking komen voor kinderbijslag: voor werknemers en ambtenaren

De volgende kinderen van werknemers/ambtenaren geven recht op kinderbijslag volgens het socialezekerheidsrecht:

zijn kinderen en die van zijn echtgenoot;

kinderen van de ex-echtgenoot die deel uitmaken van zijn gezin;kinderen van de partner die deel uitmaken van zijn gezin;

(achter)kleinkinderen als ze deel uitmaken van zijn gezin (ook voor (achter)kleinkinderen van echtgenoot, ex-echtgenoot en partner);

kinderen die door rechter of overheid aan zijn zorgen en/of die van zijn partner werden toevertrouwd;

broers en zussen en halfbroers en halfzussen; 

kinderen van (half)broers /(half)zussen, als ze deel uitmaken van zijn gezin;

voor kinderen waarmee het gezinshoofd geen familieband heeft, kan kinderbijslag aangevraagd worden.

Kinderen die in aanmerking komen voor kinderbijslag: voor zelfstandigen

De volgende kinderen van zelfstandigen geven recht op kinderbijslag volgens het socialezekerheidsrecht:

eigen kinderen en die van de echtgenoot;

geadopteerde kinderen;

kinderen waarover men pleegvoogd is;

inwonende kinderen van de partner;

inwonende (achter)kleinkinderen, neven en nichten;

inwonende kinderen door partner geadopteerd;

kinderen die door een rechter in het gezin geplaatst zijn;

broers en zussen en halfbroers en halfzussen;

verdwenen kinderen.

Andere personen ten laste

Ook voor andere gehandicapte personen die men ten laste heeft, heeft de belastingplichtige recht op een vermindering van de OV. Die wordt berekend alsof het om een gehandicapt kind ( = telt voor twee kinderen) gaat.

Nieuws

Weldra is het zover: de jaarlijkse nationale invuloefening. Hoewel veel posten al vooraf ingevuld zijn, blijft het toch een moeilijke opdracht. Fiscale regelingen worden afgeschaft, maar blijven doorlopen voor het verleden; er komen nieuwigheden bij en dat alles maakt de aangifte elk jaar ingewikkelder. Waar moet u dit jaar op letten?

Salariswagens kennen een bijzonder belastingstelsel op het vlak van btw. Een bijzonder ingewikkeld stelsel bovendien. Toen Covid-19 onze manier van werken overhoop haalde, kende de fiscus toleranties toe. Die worden in 2022 teruggedraaid, maar om dat mogelijk te maken, is een nieuwe tolerantie nodig.

Wie samen met een andere persoon eigenaar is van een onroerend goed kan een einde maken aan die mede-eigendom door uit onverdeeldheid te treden. Het verdeeldrecht bedraagt, afhankelijk van de ligging van het onroerend goed, 2,5% in Vlaanderen of 1% in de beide andere gewesten. Bent u echter mede-eigenaar, samen met uw eigen vennootschap, dan betaalt u een verkooprecht van 12% of 12,5%. Waarom is dat?