Uw huishoudelijke elektriciteit vanaf 1 april nog maar aan 6 % btw onderworpen

Toen er enkele maanden geleden werd geopperd om de btw op energie te verlagen naar 6 %, deed dit heel wat stof opwaaien. De regering heeft echter haar zin doorgedreven en de maatregel effectief doorgevoerd. Daardoor zal u vanaf 1 april 2014 nog maar 6 % btw moeten betalen op uw particulier gebruikte elektriciteit, in plaats van 21 %.

Wie?

Het verlaagde tarief geldt enkel voor 'huishoudelijke afnemers'. Dat zijn consumenten die de elektriciteit afnemen voor hun eigen persoonlijk gebruik en dat van hun gezin. Als u de elektriciteit gebruikt in commerciële of professionele sfeer, blijft het gewone tarief van 21 % van toepassing.

Als particuliere gebruiker sluit u met uw elektriciteitsleverancier een residentieel contract af. Iedere afnemer met zo'n contract, valt automatisch onder de 6 % (vanaf 1 april).

Wie niet?

Iedereen die geen residentieel contract heeft, maar een professioneel contract is geen huishoudelijke afnemer en moet dus 21 % btw betalen op zijn elektriciteitsgebruik. Dit wordt voor de meeste van deze afnemers weliswaar gecompenseerd door de mogelijkheid de door hun betaalde btw af te trekken.

Dit zijn dus:

vennootschappen;

verenigingen;

vzw's;

gemeentes;

verenigingen van mede-eigenaars;

natuurlijke personen die een professioneel contract hebben afgesloten (vrije beroepers, zelfstandigen, ...).

Enkele speciale gevallen

Afnemers met een budgetmeter, hebben een residentieel contract en vallen dus onder het verlaagde tarief. Hetzelfde geldt voor mensen die kunnen genieten van een sociaal tarief.

Ook bewoners van een appartementsgebouw vallen onder de 6 %, althans voor het verbruik van hun privatieve delen. Voor het verbruik van de gemeenschappelijke delen, moet de vereniging van mede-eigenaars als afnemer beschouwd worden. Die kan enkel een professioneel contract afsluiten en betaalt dus 21 % btw. 

Bij leegstand kijkt men naar het contract dat voor dat pand werd afgesloten: de elektriciteitslevering kan dus naargelang de situatie aan 6 % of 21 % btw onderworpen zijn.

Gemengd gebruik

Als uw elektriciteitsverbruik 'gemengd' is, dit wil zeggen deels privé, deels professioneel, wordt er gekeken naar het type contract dat u heeft afgesloten: een  residentieel contract (6 %) of een professioneel contract (21 %).

Voor welk verbruik?

Het tarief geldt voor de gehele factuur: energiekost, nettarieven, eventuele taksen en toelagen.

Let op: enkel voor elektriciteit werd een verlaagd tarief ingevoerd. Met andere woorden: voor aardgas blijft gewoon 21 % btw van toepassing.

Wat moet u doen?

U hoeft zelf niets aan te vragen. Uw leverancier zal het correcte tarief vanaf 1 april 2014 automatisch toepassen.

Ook op de eindfactuur zal de leverancier zelf de juiste btw aanrekenen: 21 % tot 31 maart 2014, 6 % vanaf 1 april 2014.

Nieuws

Wie zijn (uit de hand gelopen) hobby in een zelfstandige activiteit omzet om de verliezen ervan te kunnen aftrekken van andere inkomsten, moet uitkijken. Via datamining haalt de fiscus ondernemingen die permanent verlies lijden eruit en wordt, na controle, het verlies van de activiteit op nul gezet. Nu zet de fiscus de aanval ook in op de btw-aftrek.

Bedrijven die hun werknemers meer opleidingsuren toekennen dan reglementair is vereist, genieten sinds 1 januari 2021 van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Als de werknemer gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen minstens 10 dagen opleiding volgt op kosten van de werkgever, dan moet de werkgever een bedrag gelijk aan 11,75% van de bezoldiging van de betrokken werknemer niet doorstorten aan de Schatkist.

De heer X koopt een woning van vennootschap A. Zijn vader was aandeelhouder van A. Volgens de fiscus is de woning verkocht voor een prijs onder de werkelijke waarde. Daarom wil de fiscus het voordeel in hoofde van X belasten als een divers inkomen. De rechtbank van Brussel fluit de fiscus terug.