“Doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen” door kleine ondernemingen uitgebreid tot maximaal 5 werknemers

Denkt u eraan om een eigen zaak op te richten? De “doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen” wil potentiële werkgevers ertoe aanzetten om een eerste, tweede en derde werknemer in dienst te nemen. Het gaat om een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. Vanaf 1 januari 2014 worden de verminderingen van de sociale bijdragen ook toegekend voor de aanwerving van een vierde of vijfde werknemer. Het verminderingsbedrag kan oplopen tot 1.500 EUR per kwartaal.

Van één tot vijf met RSZ-korting

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen wordt toegekend aan de werkgevers uit de privésector. Voor de werkgever zijn er verschillende voorwaarden. Alle werkgevers uit de privé-sector komen in aanmerking, als ze de hoedanigheid van "nieuwe" werkgever hebben.

Een nieuwe werkgever is een werkgever die nooit onderworpen was aan de sociale zekerheid voor werknemers of die er al minstens vier opeenvolgende kwartalen lang niet meer aan is onderworpen. Bevindt u zich in deze situatie, dan heeft u recht op een vermindering voor de aanwerving van een eerste werknemer. Die vermindering bedraagt 1.500 EUR gedurende maximaal 5 kwartalen; 1.000 EUR tijdens maximaal 4 daaropvolgende kwartalen en 400 EUR tijdens maximaal 4 daaropvolgende kwartalen. De aanwerving van de eerste werknemer “opent” een recht op verminderingen van de sociale bijdragen dat u moet opnemen binnen de 20 kwartalen (5 jaar) vanaf het kwartaal van de aanwerving.

Om de vermindering voor de aanwerving van een tweede werknemer te kunnen genieten, mag u niet meer dan één werknemer tegelijk in dienst hebben gehad in de loop van de vier kwartalen voorafgaand aan deze aanwerving. De korting bedraagt 1.000 EUR gedurende maximaal 5 kwartalen en 400 EUR tijdens de volgende 8 kwartalen.

Om te kunnen genieten van de vermindering voor de aanwerving van een derde werknemer, mag u niet meer dan twee werknemers tegelijk in dienst hebben gehad in de loop van de 4 kwartalen voorafgaand aan de aanwerving. De korting bedraagt 1.000 EUR gedurende 5 kwartalen en 400 EUR gedurende de volgende 4 kwartalen.

De voorwaarden voor de derde aanwerving worden nu ook toegepast bij de vierde en de vijfde aanwerving. Vanaf 1 januari 2014 worden de verminderingen van de sociale bijdragen dus toegekend aan kleine ondernemingen die een vierde of vijfde werknemer aanwerven.
De vermindering van de werkgeversbijdragen voor een vierde werknemer bedraagt 1.000 EUR per kwartaal gedurende 5 kwartalen en 400 EUR gedurende de volgende 4 kwartalen. De vermindering voor een vijfde werknemer bedraagt 1.000 EUR per kwartaal gedurende 5 kwartalen en 400 EUR gedurende de volgende 4 kwartalen. De maatregel heeft enkel betrekking op nieuwe aanwervingen.
De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen is interessant omdat de steun niet is gekoppeld aan een loongrens voor de aangeworven werknemer.

Voorwaarden in hoofde van de werknemer

Om het even welke werknemer die onderworpen is aan de RSZ-wet, komt in aanmerking. De werknemer moet aan geen bijzondere voorwaarden voldoen om het recht op doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen te openen. De werknemer die u aanwerft, moet bijvoorbeeld niet werkzoekend zijn of een sociale uitkering genieten. Hij moet ook niet worden aangeworven op basis van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Wel moet hij minstens 27,5% van een voltijds equivalent presteren.

Formaliteiten

Er is geen aparte aanvraagprocedure voorzien voor de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) berekent de verminderingen van sociale bijdragen op basis van de driemaandelijkse multifunctionele aangifte die de werkgevers naar deze instelling moeten verzenden.

Nieuws

Weldra is het zover: de jaarlijkse nationale invuloefening. Hoewel veel posten al vooraf ingevuld zijn, blijft het toch een moeilijke opdracht. Fiscale regelingen worden afgeschaft, maar blijven doorlopen voor het verleden; er komen nieuwigheden bij en dat alles maakt de aangifte elk jaar ingewikkelder. Waar moet u dit jaar op letten?

Salariswagens kennen een bijzonder belastingstelsel op het vlak van btw. Een bijzonder ingewikkeld stelsel bovendien. Toen Covid-19 onze manier van werken overhoop haalde, kende de fiscus toleranties toe. Die worden in 2022 teruggedraaid, maar om dat mogelijk te maken, is een nieuwe tolerantie nodig.

Wie samen met een andere persoon eigenaar is van een onroerend goed kan een einde maken aan die mede-eigendom door uit onverdeeldheid te treden. Het verdeeldrecht bedraagt, afhankelijk van de ligging van het onroerend goed, 2,5% in Vlaanderen of 1% in de beide andere gewesten. Bent u echter mede-eigenaar, samen met uw eigen vennootschap, dan betaalt u een verkooprecht van 12% of 12,5%. Waarom is dat?