Individuele fiches: wat betekenen ze?

Individuele en samenvattende opgaven zijn belangrijke fiscale documenten. Zowel voor wie de uitgaven doet, als voor wie de vergoedingen ontvangt. De schuldenaar van de sommen moet zijn uitgaven kunnen verantwoorden. Hij is verplicht om de fiches uit te reiken. De ontvanger van de vergoeding beschikt met deze fiches over de gegevens die hij nodig heeft om zijn fiscale verplichtingen te kunnen nakomen: in de eerste plaats het aangeven van de inkomsten.

De fiches moeten steeds uitgereikt worden door de schuldenaar van de inkomsten.

Individuele fiche 281.10: lonen
De werkgever reikt deze fiche uit aan de werknemers. Op deze individuele fiche en de samenvattende opgave 325 kan u als werknemer de gegevens aflezen die u nodig heeft om uw belastingaangifte in te vullen (bezoldiging, vakantiegeld, ...).

Individuele fiche 281.11: pensioenen
De fiche voor pensioenen.

Individuele fiche 281.12: ziekte- en invaliditeitsverzekering
Deze fiche wordt gebruikt voor de wettelijke vervangingsinkomsten uitbetaald door de ziekte- en invaliditeitsverzekering bij een tijdelijke derving van bezoldigingen.

Individuele fiche 281.13: werkloosheidsuitkeringen
Werkeloosheidsuitkeringen worden vermeld op fiche 281.13

Individuele fiche 281.14: vervangingsinkomen (verzekeringsinstellingen)
Het gaat om extrawettelijke of aanvullende uitkeringen, die ingevolge een tijdelijke arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of invaliditeit worden ontvangen, bovenop de wettelijke ziekte- of invaliditeitsuitkering. Deze uitkeringen worden betaald door de werkgever of een erkend ziekenfonds.

Individuele fiche 281.15: inkomsten uit pensioensparen

Individuele fiche 281.16: wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid

Individuele fiche 281.17: wettelijke en extra-wettelijke brugpensioenen
Het brugpensioen bestaat uit twee delen: een wettelijke werkloosheidsuitkering en een aanvullende vergoeding door de werkgever. Het brugpensioen wordt dan nu ook met een meer passende benaming aangeduid als stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Individuele fiche 281.18: aanvullende vergoedingen bovenop een brugpensioen en voltijdse werkloosheidsuitkeringen; uitkeringen n.a.v. ziekte of invaliditeit, beroepsziekte of arbeidsongeval en andere aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen vervangingsinkomsten

Individuele fiche 281.20: bezoldigingen van bedrijfsleiders - individuele fiche
Voor bedrijfsleiders wordt een aparte fiche gebruikt.

Individuele fiche 281.30: presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen, enz.
Deze fiche wordt gebruikt voor uiteenlopende uitkeringen:
• prijzen;
• subsidies;
• onderhoudsuitkeringen.

Individuele fiche 281.40: roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke renten

Individuele fiche 281.45: roerende inkomsten zoals bedoeld in artikel 17,§ 1, 5°, WIB92
Dit is de fiche die gebruikt wordt voor vergoedingen die worden betaald aan auteurs. De eerste schijf van 56.450 EUR (aanslagjaar 2014) auteursrechten wordt immers als een roerend inkomen beschouwd.

Individuele fiche 281.50: commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard
Op deze fiche worden een hele reeks vergoedingen vermeld: commissielonen, erelonen, ...

Nieuws

De GDPR-wetgeving dwingt organisaties, dus ook eenmanszaken en kmo’s, zorgvuldig om te springen met privacygevoelige gegevens. Gegevens verzamelen voor marketingdoeleinden is aan strikte regels onderworpen. Wat mag wel en wat niet? Hieronder beantwoorden we zes veelgestelde vragen rond GDPR.

In januari 2023 ontvingen honderdduizenden werknemers in de privésector een stevige loonindexering. Dit mechanisme trad in werking als gevolg van de stijgende levensduurte van de afgelopen maanden. Deze indexering geldt echter niet voor zelfstandigen. Hoe past u uw tarieven correct aan?

Om cashflowproblemen te vermijden is een strikte opvolging van uitgaande facturen essentieel. In dit artikel geven we enkele tips om daadkrachtig maar beleefd om te gaan met wanbetalers.