Gepensioneerd? Wat mag u nog bijverdienen?

Als gepensioneerde mag u naast uw pensioen ook nog bijverdienen. U moet daarbij een onderscheid maken tussen de regels die bepalen hoeveel u mag bijverdienen en de fiscale behandeling ervan. We staan kort bij beide vragen stil. De bedragen die we vermelden, zijn geldig voor 2013.

Sociaalzekerheidsrecht: hoeveel mag u bijverdienen?

Eerst en vooral moet u nagaan of en hoeveel u mag bijverdienen naast uw pensioen. Deze regels worden bepaald door het sociaalzekerheidsrecht. Sinds begin 2013 zijn de regels versoepeld en mag u meer bijverdienen, zonder dat u uw recht op uw pensioen verliest.

Het uitoefenen van een activiteit is toegelaten voor zover de inkomsten die eruit voortvloeien de door de wetgever bepaalde grenzen niet overschrijden. Waar de grens precies ligt, wordt bepaald door diverse factoren:

uw leeftijd;

het soort pensioen dat u ontvangt;

uw eventuele kinderlast;

het jaar waarin u de activiteit uitoefende;

de aard van uw activiteit.

Voor uw vijfenzestigste

Bent u jonger dan 65 jaar (de normale pensioenleeftijd), dan gelden de volgende bedragen. Nota Bene: voor sommige bijzondere pensioenstelsel ligt de normale pensioenleeftijd lager dan 65 jaar.

U ontvangt een pensioen: u kan als werknemer, ambtenaar of met een mandaat 7.570 EUR bijverdienen, als zelfstandige 6.056,01 EUR. Voor een gepensioneerde met kinderlast stijgen de bedragen tot 11.355,02 EUR (werknemers, ...) en 9.084,01 EUR (zelfstandigen).

U heeft enkel een overlevingspensioen:  u kan als werknemer, ambtenaar of met een mandaat 17.625,60 EUR bijverdienen, als zelfstandige 14.100,48 EUR. Voor een gepensioneerde met kinderlast stijgen de bedragen tot 22.032,00 EUR (werknemers, ...) en 17.625,60 EUR (zelfstandigen).

Als u het grensbedrag niet overschrijdt, krijgt u uw volledig pensioen. Als u het grensbedrag overschrijdt met 1 tot 25 % wordt uw pensioen verminderd. Als u het grensbedrag met meer dan 25 % overschrijdt, wordt uw pensioen geschorst voor het volledige kalenderjaar. U moet dan het volledige bedrag van het pensioen terugbetalen. U moet dus erg goed opletten dat u niet teveel bijverdient.

Vanaf uw vijfenzestigste

Vanaf uw vijfenzestigste mag u nu onbeperkt bijverdienen, als u op het moment van uw pensionnering een loopbaan van 42 jaar heeft gehad.

Als u op het moment van uw pensionnering nog geen volle loopbaan van 42 jaar heeft gehad, wordt wat u mag bijverdienen wel begrensd. Deze bedragen liggen hoger dan voor wie nog geen 65 jaar is.

U ontvangt een pensioen: u kan als werknemer, ambtenaar of met een mandaat 21.865,23 EUR bijverdienen, als zelfstandige 17.492,17 EUR. Voor een gepensioneerde met kinderlast stijgen de bedragen tot 26.596,50 EUR (werknemers, ...) en 21.277,17 EUR (zelfstandigen).

Belangrijk om te weten:

voor inkomsten uit een activiteit als werknemer, uit een ambt of mandaat telt het bruto-inkomen;

voor zelfstandigen geldt het nettobedrijfsinkomen;

er wordt geen rekening gehouden met dubbel vakantiegeld.

Fiscaal recht: hoe wordt het inkomen behandeld?

Pas in tweede instantie rijst de vraag naar de fiscale behandeling van wat u bijverdiend heeft. Het was de bedoeling van de regering om gepensioneerden meer de kans te geven om bij te verdienen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat gepensioneerden op deze bijverdienste geen belasting zouden moeten betalen.

Een bijverdienste naast het pensioen is immers een beroepsinkomen. Dat wil zeggen dat u er op belast zal worden zoals andere werknemers (bezoldigingen) of zelfstandigen (winsten of baten) op hun inkomen worden belast. Dit betekent anderzijds ook dat u uw beroepskosten kan aftrekken van uw bijverdieninkomen.

Gepensioneerden met een (laag) pensioen hebben recht op een bijkomende belastingvermindering van maximum 2.024,12 EUR, als hun pensioen niet meer bedraagt dan 14.914,71 EUR. Naar gelang hun pensioen stijgt, daalt de belastingvermindering. Ook voor wie op een andere manier bijverdient, daalt de belastingvermindering. Met andere woorden: als u bijverdient, verdwijnt uw recht op de bijkomende belastingvermindering langzaam.

Nieuws

De Vlaamse erfbelasting kent net als de andere gewesten een bijzonder tarief als er een onderneming in de nalatenschap zit. Het tarief op de overdracht na overlijden (maar ook bij schenking) bedraagt voor familiale ondernemingen slechts 3%. Patrimoniumvennootschappen zijn uitgesloten maar zij kunnen bewijzen dat zij toch als familiale onderneming kwalificeren.

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) werd in 2017 in de Belgische wetgeving ingevoerd. De wet trad in werking op 30 september 2019 en sinds 1 januari 2020 kan u ook effectief een boete oplopen als u niet de vereiste informatie opneemt in het register. Een recent koninklijk besluit moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van die info verbetert.

Als u BTW betaalt op verrichtingen die betrekking hebben op een niet-BTW activiteit, dan is die BTW niet aftrekbaar. Bijvoorbeeld als uw economische activiteit bestaat uit de verkoop van grond, dan is de BTW op uw publiciteitsfactuur niet aftrekbaar. Maar wat als de verkoop van de grond ondergeschikt is aan de verkoop (met BTW) van het nieuw opgerichte gebouw?