Vergelijking met andere belastingplichtigen

Wanneer er geen andere bewijskrachtige gegevens bestaan, kan de fiscus uw winsten en baten als ondernemer of vrije beroeper vaststellen aan de hand van andere vergelijkbare belastingplichtigen. Uw inkomen wordt dan vermoed gelijkaardig te zijn aan het inkomen van andere ondernemers, met een zelfde activiteit in uw streek.

Geen bewijskrachtige gegevens: gebrek aan regelmatige boekhouding

De fiscus kan u alleen maar gaan vergelijken met andere belastingplichtigen, als ze niet over andere bewijskrachtige middelen beschikt.

De fiscus moet dus eerst vaststellen dat er geen andere gegevens zijn waarop ze zich kan baseren. Met 'bewijskrachtige gegevens' wordt hier in feite een regelmatige boekhouding bedoeld. Een boekhouding is voldoende bewijskrachtig wanneer ze bestaat uit een geheel van controleerbare en samenhangende gegevens, aan de hand waarvan de juistheid van de aangegeven inkomsten kan worden gecontroleerd. Met andere woorden: uw boekhouding moet voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn om de fiscus toe te laten ze op haar juistheid na te kijken. Dit betekent ook dat u alle nodige documenten moet bijhouden om de boekhouding te staven (facturen, bestekken,...). U hoeft wel geen volledige boekhouding te hebben. Ook een vereenvoudigde boekhouding kan volstaan.

Eens deze vaststelling is gebeurd, kan de fiscus daarop haar vermoeden bouwen en u vergelijken met andere belastingplichtigen.

Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen

De fiscus mag om uw inkomsten vast te stellen, u vergelijken met de normale baten of winsten van minstens drie soortgelijke belastingplichtigen. Er moet vergeleken worden met hun inkomen uit hetzelfde belastbare tijdperk, er mag dus niet gekeken worden wat deze belastingplichtigen in vorige jaren hebben verdiend.

De belastingplichtigen waarmee u vergeleken wordt, moeten 'soortgelijk' zijn en dus niet 'identiek'. Hun inkomen moet wel individueel vastgesteld zijn. U kan dus niet vergeleken worden met andere belastingplichtigen waarvan het inkomen forfaitair werd vastgesteld.

Over het algemeen gaat het om belastingplichtigen van ongeveer dezelfde leeftijd, die werkzaam zijn in dezelfde streek en een gelijkaardige activiteit ontplooien.

De vergelijkbaarheid is natuurlijk een feitenkwestie, waar altijd over gediscussieerd kan worden. Als we ter illustratie kijken naar de rechtspraak, blijkt dat de volgende vergelijkingen NIET aanvaard werden:

een ondernemer die alleen werkt tgo ondernemers die met helpers werken;

een belastingplichtige met een goede gezondheid tgo iemand met een minder goede/slechte gezondheid;

verschillende horeca-zaken die een totaal verschillend genre cliënteel hebben.

Nieuws

De Vlaamse erfbelasting kent net als de andere gewesten een bijzonder tarief als er een onderneming in de nalatenschap zit. Het tarief op de overdracht na overlijden (maar ook bij schenking) bedraagt voor familiale ondernemingen slechts 3%. Patrimoniumvennootschappen zijn uitgesloten maar zij kunnen bewijzen dat zij toch als familiale onderneming kwalificeren.

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) werd in 2017 in de Belgische wetgeving ingevoerd. De wet trad in werking op 30 september 2019 en sinds 1 januari 2020 kan u ook effectief een boete oplopen als u niet de vereiste informatie opneemt in het register. Een recent koninklijk besluit moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van die info verbetert.

Als u BTW betaalt op verrichtingen die betrekking hebben op een niet-BTW activiteit, dan is die BTW niet aftrekbaar. Bijvoorbeeld als uw economische activiteit bestaat uit de verkoop van grond, dan is de BTW op uw publiciteitsfactuur niet aftrekbaar. Maar wat als de verkoop van de grond ondergeschikt is aan de verkoop (met BTW) van het nieuw opgerichte gebouw?