Eco-, cultuur- en maaltijdcheques: een overzicht van de regels

Veel bedrijven belonen hun personeel naast hun gewone bezoldiging, met maaltijd-, eco- sport- of cultuurcheques. Dat kan omdat dit voor de werknemer voordeliger is. De wetgever heeft er natuurlijk wel enkele voorwaarden aan verbonden. We brengen ze nog eens in herinnering.

Algemeen

Bij de werknemer zijn deze 'voordelen' vrijgesteld. Zij moeten er dus geen belastingen op betalen. Algemene voorwaarde is dat het voordeel uit de tussenkomst van de werkgever of de onderneming niet mag worden toegekend ter vervanging van een bezoldiging, premie of voordeel van alle aard.

Nadeel is wel dat de werkgeversbijdrage niet als beroepskost aftrekbaar is. Enige uitzondering is de tussenkomst tot één EUR voor maaltijdcheques.

Maaltijdcheques

De toekenning van maaltijdcheques aan het personeel moet voorzien zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst (op sectoraal of ondernemingsvlak) of bij gebreke daaraan in een individuele arbeidsovereenkomst met het personeelslid. Voor de bedrijfsleiders van de onderneming moet dezelfde regeling gelden.

De werkgever (maximaal 5,91 EUR) en de werknemer (minimaal 1,09 EUR) moeten beiden bijdragen voor de cheque. De werknemer moet één cheque ontvangen voor elke dag dat hij normale arbeid verricht (geen maaltijdcheques voor vakantiedagen dus).

De maaltijdcheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd.

Tenslotte moet de cheque duidelijk vermelden dat de geldigheidsduur (drie maanden) bedraagt en dat de cheque enkel mag worden gebruikt om voeding of een maaltijd mee te kopen.

Sport- en cultuurcheques

Voor sport- en cultuurcheques gelden grotendeels dezelfde regels. Hier geldt er evenwel geen minimumbijdrage van de werknemer. Wel geldt er een maximumbedrag aan sport- en/of cultuurcheques dat per jaar kan worden toegekend: 100 EUR per werknemer.

Deze cheques worden eveneens op naam van de werknemer afgeleverd en hebben een geldigheidsduur van 15 maanden.

De cheques mogen geheel noch gedeeltelijk omruilbaar zijn in geld.

Ecocheques

Ook hier gelden dezelfde basisregels (toekenning op basis van cao,...). Iedere cheque heeft een maximale waarde van 10 EUR. Bovendien kunnen er maximaal ten belope van 250 EUR per jaar per werknemer ecocheques worden toegekend.

De geldigheidsduur bedraagt voor dit type cheque 24 maanden. Ze kunnen enkel worden gebruikt voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter.
Ook deze cheques mogen niet in cash worden omgeruild. 

Nieuws

Sinds 1 januari 2022 geldt er in het Vlaams gewest, bij overdracht van een niet-residentieel gebouw, een verplichting om het gebouw te “renoveren”. Dit betekent dat bepaalde installaties moeten vervangen worden binnen de 5 jaar na de overdacht. Daarnaast moeten de gebouwen voldoen aan enkele minimale energievereisten, ook binnen de 5 jaar na de overdracht.

Eind 2021 pakte de wetgever uit met een wet die onze mobiliteit moet vergroenen door enerzijds de fiscale aftrek van voertuigen op fossiele brandstoffen af te schaffen, en door anderzijds de investeringen in verplaatsingen zonder C02-uitstoot aan te moedigen. Zo genieten ondernemingen een verhoogde aftrek voor de installatie van laadpalen. Particulieren hebben recht op een belastingvermindering. Maar hoe zit het met het btw-aspect van die laadpalen?

Als een vennootschap betalingen doet aan personen of vaste inrichtingen gevestigd in een belastingparadijs, dan moet ze dat aangeven. De administratie gaf onlangs wat meer inzicht in wat dat precies betekent…, volgens de fiscus althans.