Hoever kan men nog gaan met vermogensplanning?

Vorig jaar werd de ondertussen beruchte nieuwe algemene antimisbruikbepaling ingevoerd. Ook in de registratie- en successierechten is deze bepaling van toepassing. Dat betekent dat ze een belangrijke invloed kan hebben op uw vermogens- en successieplanning. Begin april heeft de administratie een gewijzigde circulaire gepubliceerd, met toelichting over de planningstechnieken die wel en niet toegelaten zijn.

Testamentaire bepalingen: geen probleem

Bepalingen die u in uw testament wil opnemen, zullen (en kunnen) door de administratie niet worden aangevochten op basis van de antimisbruikbepaling. De reden daarvoor is vrij eenvoudig: de bepaling viseert handelingen en constructies opgezet door de belastingplichtige. In het geval van een testament bent u als testator (en erflater) niet de belastingplichtige. Dat zijn immers uw erfgenamen, die zelf niet bij het opstellen van het testament zijn betrokken.

Op basis daarvan kunnen de volgende planningstechnieken nu zonder probleem worden toegepast:

een testament met maximale benutting van gunstregimes;

generation skipping: waarbij grootouders onmiddellijk nalaten aan hun kleinkinderen en één generatie overslaan en dus ook één keer het betalen successierechten vermijden;

het kinderloos-vrijgezel-testament: planning waarbij een vrijgezel (geen echtgenoot, geen kinderen) met nog één levende ouder, alles nalaat aan die overlevende ouder, i.p.v. aan zijn broers/zussen (die anders wettelijk  ¾ zouden erven).  Zo wordt er twee maal het tarief in rechte lijn betaald (kind-ouder, ouder-kind) wat gunstiger is dan eenmaal het tarief dat geldt tussen  broers-zussen;

het ik opa-testament: waarbij een grootouder zijn eigen kinderen als algemene legataris aanduidt, maar met de last aan de kleinkinderen een som te betalen;

het duolegaat: waarbij een erfgenaam en een goed doel allebei een deel van de erfenis krijgen, met de voorwaarde dat het goede doel de successierechten van de erfgenaam betaalt.

Gesplitste aankoop: fiscus blijft het bestrijden

Een klassieke planningstechniek is de gesplitste aankoop van vruchtgebruik door de ouders en blote eigendom door de kinderen van een onroerend goed, waarbij de kinderen de blote eigendom betalen met geld dat de ouders hen geschonken hebben. Bij het overlijden van de vruchtgebruiker (ouder), komt de volle eigendom dan toe aan de kinderen, zonder nog successierechten te moeten betalen.

Hoewel de administratie deze planningstechniek in de nieuwe circulaire van de zwarte lijst van verboden verrichtingen heeft geschrapt, blijft hij in feite verboden. De administratie is enkel van mening dat ze de algemene antimisbruikbepaling niet nodig heeft om deze techniek te bestrijden. Met ander woorden: het geweer wordt  van schouder veranderd, maar de gesplitste aankoop blijft een doelwit.

De fiscus zal gebruik maken van een specifieke antimisbuikbepaling (art. 9 W.Succ.).  

Nieuws

De btw-aftrek voor voertuigen is een bijzonder ingewikkeld verhaal. Voor personenvoertuigen kan die aftrek in principe nooit groter zijn dan 50%. Maar als het voertuig ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, kan de aftrekbeperking groter zijn. De administratie maakt het u tijdens de coronacrisis iets gemakkelijker om het één en ander aan te tonen.

De belastingadministratie heeft eind februari via een circulaire haar standpunt bekendgemaakt over de fiscale gevolgen van thuiswerk. De aanleiding is de COVID-19-crisis, maar het nieuwe standpunt staat verder los van de pandemie: ze geldt voor alle situaties van thuiswerk sinds 1 maart 2021.

Na twee Europese veroordelingen heeft België het belastingstelsel voor buitenlandse onroerende goederen aangepast. U krijgt tot eind 2021 om via een bijzondere aangifte de waarde van het inkomen van die buitenlandse onroerende goederen te bepalen. Daarna moet u er – misschien – belastingen op betalen.