Aanvang van een economische activiteit: btw-verplichtingen

Als u een onderneming opstart, begint u met een economische activiteit. Dat brengt heel wat fiscale verplichtingen met zich mee. Allicht wordt u daardoor ook btw-belastingplichtige. U zal daarom, vóór de aanvang van de activiteit al, heel wat administratieve formaliteiten in orde moeten brengen.

Identificeren voor btw-doeleinden

Het eerste wat u moet doen is een ondernemingsnummer aanvragen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit nummer van tien cijfers, heeft u nodig voor al uw contacten met de overheid, bv. om  u te kunnen identificeren voor btw-doeleinden, maar ook voor de RSZ.

Er bestaat een standaardformulier (604 A) dat u indient bij het btw-kantoor dat bevoegd is voor uw vestigingsplaats. Het btw-controlekantoor voert een kort onderzoek en 'activeert' uw ondernemingsnummer, dat hierdoor ook een btw-identificatienummer wordt.

U kan het formulier zelf indienen, of u kan dit laten doen door een gevolmachtigde derde (bv. uw boekhouder) of door een erkend ondernemingsloket.

Al deze stappen moet u doorlopen, voordat u werkelijk met de economische activiteit kan beginnen.

Wie (niet)?

In principe geldt deze aangifteverplichting voor iedereen. Het maakt dus niet uit of u uw onderneming voert als natuurlijke persoon (een eenmanszaak) of via een vennootschap. Ook als u onder een bijzondere btw-regeling valt (bv. landbouwonderneming, kleine onderneming, forfaitaire belastingplichtige) moet u zich laten identificeren.

Er gelden drie uitzonderingen:

belastingplichtigen die diensten leveren die vrijgesteld zijn van btw en die zelf geen recht op aftrek hebben (bv. advocaten en dokters); 

toevallige belastingplichtigen die oprichter of verkoper zijn van een nieuw gebouw;

toevallige belastingplichtigen bij de intracommunautaire levering van een nieuw vervoermiddel.

Wat moet u melden?

Gegevens van de onderneming

U moet alle nodige informatie opgeven:

als natuurlijk persoon: uw voornaam, naam, domicilie en rijksregisternummer;

voor vennootschappen: de volledige maatschappelijke naam en rechtsvorm (BVBA, NV) en de maatschappelijke zetel.

Natuurlijk vermeldt u ook het rekeningnummer, waarop de fiscus de eventuele teruggaven kan storten.

Omschrijving van de activiteit

U mag vrij de activiteit van uw onderneming omschrijven, maar moet dat wel zo precies mogelijk doen. U kan natuurlijk ook meerdere activiteiten uitoefenen. In dat geval moet u ze allen omschrijven en aangeven welke ervan de hoofdactiviteit is.

Daarnaast meldt u wanneer de activiteit aanvangt en de vermoedelijke jaarlijkse omzet, exclusief btw.

Toepasselijk btw-regime

U moet opgeven of u een gewone, gemengde of vrijgestelde belastingplichtige bent.
Ten slotte kiest u de toepasselijke btw-regeling: gewoon regime, kleine onderneming, landbouwonderneming. 

Nieuws

Wie zijn (uit de hand gelopen) hobby in een zelfstandige activiteit omzet om de verliezen ervan te kunnen aftrekken van andere inkomsten, moet uitkijken. Via datamining haalt de fiscus ondernemingen die permanent verlies lijden eruit en wordt, na controle, het verlies van de activiteit op nul gezet. Nu zet de fiscus de aanval ook in op de btw-aftrek.

Bedrijven die hun werknemers meer opleidingsuren toekennen dan reglementair is vereist, genieten sinds 1 januari 2021 van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Als de werknemer gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen minstens 10 dagen opleiding volgt op kosten van de werkgever, dan moet de werkgever een bedrag gelijk aan 11,75% van de bezoldiging van de betrokken werknemer niet doorstorten aan de Schatkist.

De heer X koopt een woning van vennootschap A. Zijn vader was aandeelhouder van A. Volgens de fiscus is de woning verkocht voor een prijs onder de werkelijke waarde. Daarom wil de fiscus het voordeel in hoofde van X belasten als een divers inkomen. De rechtbank van Brussel fluit de fiscus terug.