Geeft een plechtige en eerste communie recht op klein verlet?

De meimaand is dé communiemaand bij uitstek. Mag uw werknemer afwezig blijven voor de eerste en de plechtige communie van zijn kinderen? Voor bepaalde familiale gebeurtenissen kan uw werknemer een beroep doen op het “klein verlet” of “kort verzuim”. Om hierop recht te hebben, moet hij gelijktijdig vier voorwaarden vervullen.

"Klein verlet" of "kort verzuim"

Elke werknemer heeft het recht om met behoud van zijn loon bij een aantal gebeurtenissen van het werk afwezig te blijven. Die korte periodes van afwezigheid zijn gekend als "klein verlet" of "kort verzuim". Ze kunnen worden gebruikt bij familiale gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een overlijden, of om bepaalde burgerlijke verplichtingen te vervullen. De reglementering inzake klein verlet is van toepassing op de meeste werknemers: arbeiders, bedienden, handelsvertegenwoordigers, studenten, dienstboden, industriële leerlingen en middenstandsleerlingen.

Voorwaarden

Vier voorwaarden moeten gelijktijdig vervuld zijn om het klein verlet te kunnen inroepen:

het moet gaan over een bepaalde gebeurtenis die recht geeft op klein verlet. Een lijst met gebeurtenissen is vastgelegd in een koninklijk besluit dat al dateert van 28 augustus 1963. Maar het kort verzuim kan ook worden toegekend voor andere, niet wettelijke oorzaken die in collectieve arbeidsovereenkomsten op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak zijn vastgelegd (bv. voor een verhuis of om getuige te zijn bij een huwelijk). Ook in de individuele arbeidsovereenkomst kan een gunstigere regeling worden overeengekomen;

de werknemer zou normaal gezien hebben gewerkt en dus loonverlies lijden;

de werknemer moet de werkgever vooraf of toch zo snel mogelijk verwittigen;

de werknemer moet de afwezigheidsdagen gebruiken voor het doel waarvoor ze werden toegestaan.

U mag het recht op klein verlet niet weigeren maar u mag wel aan uw werknemer een bewijsstuk vragen.

Wel voor een plechtige communie, niet voor een eerste communie

Voor de plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) mag uw werknemer de dag van de plechtigheid afwezig zijn. Als die dag samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag mag hij de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt, afwezig blijven. Dezelfde regeling geldt voor de deelneming aan het feest van de vrijzinnige jeugd.
Voor de eerste communie en voor de lentefeesten (voor 6-jarigen) bestaat geen klein verlet.

Het klein verlet voor de plechtige communie en het feest van de vrijzinnige jeugd geldt voor de eigen kinderen of geadopteerde kinderen en de kinderen van de huwelijkspartner of wettelijk samenwonende. Er is sprake van wettelijke samenwoning wanneer de samenwonenden hiertoe een verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gezamenlijke woonplaats hebben afgelegd.
Het recht geldt niet voor kinderen van een feitelijk samenwonende partner.
Als meerdere kinderen op dezelfde dag hun plechtige communie doen, dan wordt het aantal dagen klein verlet niet verdubbeld. Het klein verlet blijft beperkt tot 1 dag voor wie bijvoorbeeld ouder is van een meerling.

Werknemers die deeltijds werken, hebben ook recht op klein verlet in zoverre de bedoelde afwezigheidsdagen samenvallen met dagen waarop ze normaal zouden werken. Voor gebeurtenissen waarvoor werknemers de dag(en) van afwezigheid mogen kiezen binnen een welbepaalde periode, hebben uw deeltijdse werknemers dezelfde keuzemogelijkheid als uw  voltijdse werknemers.

Nieuws

De Vlaamse erfbelasting kent net als de andere gewesten een bijzonder tarief als er een onderneming in de nalatenschap zit. Het tarief op de overdracht na overlijden (maar ook bij schenking) bedraagt voor familiale ondernemingen slechts 3%. Patrimoniumvennootschappen zijn uitgesloten maar zij kunnen bewijzen dat zij toch als familiale onderneming kwalificeren.

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) werd in 2017 in de Belgische wetgeving ingevoerd. De wet trad in werking op 30 september 2019 en sinds 1 januari 2020 kan u ook effectief een boete oplopen als u niet de vereiste informatie opneemt in het register. Een recent koninklijk besluit moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van die info verbetert.

Als u BTW betaalt op verrichtingen die betrekking hebben op een niet-BTW activiteit, dan is die BTW niet aftrekbaar. Bijvoorbeeld als uw economische activiteit bestaat uit de verkoop van grond, dan is de BTW op uw publiciteitsfactuur niet aftrekbaar. Maar wat als de verkoop van de grond ondergeschikt is aan de verkoop (met BTW) van het nieuw opgerichte gebouw?