Brussels Waarborgfonds verlengt crisismaatregelen opnieuw

Bent u actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of wil u daar van start gaan? Dan kan u vragen dat het Brussels Waarborgfonds garant staat voor de terugbetaling van uw beroepskrediet. Het Brussels Waarborgfonds waarborgt in principe 65% van de beroepskredieten van zelfstandigen en kmo’s. Omwille van de economische crisis werd dit percentage tussen 15 februari 2009 en 31 december 2012 opgetrokken tot 80%. De crisismaatregelen worden opnieuw verlengd tot 30 juni 2013.

Doelgroep Brussels Waarborgfonds

Als u over onvoldoende waarborgen beschikt voor de gevraagde banklening, bestaan er overheidsfondsen die de waarborgen bieden die worden geëist voor de toekenning van een lening door de bank. Die (gewestelijke) instellingen staan gedeeltelijk of volledig borg voor de terugbetaling van de lening en de interesten. Micro-ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen, zelfstandigen en vrije beroepers, die activiteiten uitoefenen of investeringen uitvoeren op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zo terecht bij het Brussels Waarborgfonds.

Normaal waarborgt dit fonds tot 65% van de kredietsom. Bent u een starter is, dan wordt dit maximum op 80% gebracht. Een starter is hij die minder dan vier jaar over een inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen beschikt. Maar om de effecten van de economische crisis wat te milderen, besloot de Brusselse overheid begin 2009 om de algemene tussenkomst van het fonds tijdelijk te verhogen. De 80%-waarborg is sindsdien al driekeer verlengd en wordt nu gegarandeerd tot 30 juni 2013.

Financiering van beroepsinvesteringen

Het beroepskrediet is bestemd voor de financiering van uw beroepsinvesteringen:

de aankoop, de oprichting of de veranderingen van een onroerende goed;

de installatiewerken en de aankoop van materieel;

de financiële leasing van roerende of onroerende goederen;

de financiering van immateriële investeringen;

de overname van het geheel of een deel van een beroepsactiviteit;

het borgstellingkrediet;

het bedrijfskapitaal.

De waarborg van het Fonds mag niet hoger liggen dan maximum 250.000 euro per kredietaanvrager en per kredietinstelling, met inbegrip van de bestaande tussenkomsten. De maximale duur van de tussenkomst is vijf jaar. De waarborg van het Fonds is aanvullend. Het Fonds kan zijn waarborg dus pas verlenen bij afwezigheid van andere zekerheden. Noteer verder dat de waarborg enkel betrekking heeft op de hoofdsom, niet op de interesten of kosten.

Gewestelijke waarborgfondsen

De modaliteiten van de waarborgen verschillen van gewest tot gewest.

Voor het Brussel Hoofdstedelijk Gewest: Brussels Waarborgfonds
de Stassartstraat 32 te 1050 Brussel (tel. 02 548 22 11)

Voor het Vlaams Gewest: Vlaams Waarborgfonds - p/a nv Beroepskrediet
Rouppeplein 16 bus 8 te 1000 Brussel (tel. 02 289 85 00)

Voor het Waals Gewest: SOWALFIN
Avenue Destenay 13 te 4000 Luik (tel. 04 237 07 70)

Nieuws

De btw-aftrek voor voertuigen is een bijzonder ingewikkeld verhaal. Voor personenvoertuigen kan die aftrek in principe nooit groter zijn dan 50%. Maar als het voertuig ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, kan de aftrekbeperking groter zijn. De administratie maakt het u tijdens de coronacrisis iets gemakkelijker om het één en ander aan te tonen.

De belastingadministratie heeft eind februari via een circulaire haar standpunt bekendgemaakt over de fiscale gevolgen van thuiswerk. De aanleiding is de COVID-19-crisis, maar het nieuwe standpunt staat verder los van de pandemie: ze geldt voor alle situaties van thuiswerk sinds 1 maart 2021.

Na twee Europese veroordelingen heeft België het belastingstelsel voor buitenlandse onroerende goederen aangepast. U krijgt tot eind 2021 om via een bijzondere aangifte de waarde van het inkomen van die buitenlandse onroerende goederen te bepalen. Daarna moet u er – misschien – belastingen op betalen.