Een kind in het buitenland, toch ten laste?

Studenten gaan steeds vaker een tijdje in het buitenland studeren. Ze wonen dan niet meer thuis, maar kosten u als ouder toch heel wat. Mensen vragen zich wel eens af of ze hun in het buitenland studerende kinderen nog wel als persoon ten laste kunnen opgeven. Wij geven u het antwoord.

Personen ten laste

Als belastingplichtige krijgt u voor een kind ten laste een verhoogde belastingvrije som. Voor het aanslagjaar 2013 (uw inkomsten van 2012) bedraagt deze verhoging: 1.440 EUR voor uw eerste kind. Per bijkomend kind wordt deze som nog vermeerderd. Een klein overzicht:

één kind: 1.440 EUR

twee kinderen: 3.720 EUR

drie kinderen: 8.330 EUR

vier kinderen: 13.480 EUR

meer dan vier kinderen (supplement per kind): 5.150 EUR

De algemene regel 

Opdat uw kind van u ten laste zou zijn, gelden twee belangrijke voorwaarden:

uw kind moet op 1 januari van het aanslagjaar (2013) deel uitmaken van uw gezin. Om te oordelen of uw kind ten laste is voor het inkomstenjaar 2012, kijkt de fiscus dus naar de gezinstoestand op 1 januari 2013.

uw kind mag niet over eigen bestaansmiddelen beschikken, boven een bepaalde grens. Met andere woorden: hij mag inderdaad zelf slechts een beperkt eigen inkomen verwerven.

Bijzonder geval: een kind dat tijdelijk elders verblijft

Zoals vermeld is een voorwaarde om kind ten laste te zijn dat uw kind op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaakt van uw gezin.  Voor kinderen die op 1 januari bij hun ouders thuis wonen is dat vrij evident. Voor een kind dat alleen in het buitenland verblijft, is het antwoord iets complexer.

(We gaan er hierbij van uit dat de tweede voorwaarde vervuld is.)

Het is dan ook van belang om na te gaan of een kind dat tijdelijk niet bij zijn ouders woont, nog “deel uitmaakt van het gezin”.  Om deel uit te maken van het gezin, moet het kind in principe “werkelijk en op bestendige wijze met de belastingplichtige samenwonen”.  Dit wordt beoordeeld op 1 januari 2013. Het is niet vereist dat het verblijf in het gezin het volledige jaar duurt.

Stel dat uw kind op 1 januari 2013 niet bij u woonde, omdat hij of zij in het buitenland studeert. Op het eerste gezicht is men misschien geneigd te oordelen dat het kind dan geen deel meer uitmaakt van het gezin. De werkelijkheid is echter genuanceerder: een geheel van feitelijke en juridische elementen speelt mee. 'Deel uitmaken van een gezin', kan dus ook als je kind gedurende een (korte) periode elders woont. Een tijdelijke onderbreking van het samenwonen,  bv. in geval van (in het buitenland) studerende kinderen,  doet geen afbreuk aan het feit dat u samen een gezin blijft vormen. Ook als uw zoon/dochter sinds september 2012 in het buitenland studeert, zal hij/zij dus ten laste zijn voor het volledige jaar 2012.

Voor aanslagjaar 2014 (inkomen van dit jaar) is er hoe dan ook geen probleem :  onder de voorwaarde dat uw zoon of dochter in september 2013 (na zijn/haar studie) terug bij u in huis komt wonen, zal hij/zij op 1 januari 2014 immers deel uitmaken van uw gezin. Zodat uw  zoon/dochter in uw aangifte van 2014 als ten laste kan worden aangegeven, voor het volledige jaar 2013, ook al heeft hij/zij in werkelijkheid slechts drie maanden bij u gewoond.

Let op: uw kind is of volledig ten laste of helemaal niet. Er wordt geen pro rata toegepast. Het is dus niet zo dat een kind dat negen maanden van het jaar deel uitmaakt van uw gezin voor 9/12 ten laste is.

En omgekeerd: een buitenlandse student te gast?

Het kan natuurlijk ook dat u als gastgezin een tijdje een buitenlandse student opvangt. Ook zij kunnen deel uitmaken van uw gezin, en dus persoon ten laste zijn. Als u een student ontvangt tijdens het academiejaar 2012/2013 (van september 2012 tot juli 2013), is die op 1 januari 2013 deel van uw gezin en kan hij dus ten laste zijn voor het inkomstenjaar 2012. Voor inkomstenjaar 2013 zal de student niet meer ten laste zijn, omdat hij op 1 januari 2014 niet meer bij u woont.

Nieuws

Wie zijn (uit de hand gelopen) hobby in een zelfstandige activiteit omzet om de verliezen ervan te kunnen aftrekken van andere inkomsten, moet uitkijken. Via datamining haalt de fiscus ondernemingen die permanent verlies lijden eruit en wordt, na controle, het verlies van de activiteit op nul gezet. Nu zet de fiscus de aanval ook in op de btw-aftrek.

Bedrijven die hun werknemers meer opleidingsuren toekennen dan reglementair is vereist, genieten sinds 1 januari 2021 van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Als de werknemer gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen minstens 10 dagen opleiding volgt op kosten van de werkgever, dan moet de werkgever een bedrag gelijk aan 11,75% van de bezoldiging van de betrokken werknemer niet doorstorten aan de Schatkist.

De heer X koopt een woning van vennootschap A. Zijn vader was aandeelhouder van A. Volgens de fiscus is de woning verkocht voor een prijs onder de werkelijke waarde. Daarom wil de fiscus het voordeel in hoofde van X belasten als een divers inkomen. De rechtbank van Brussel fluit de fiscus terug.