Btw-aangiften: wie, wanneer en hoe indienen ?

Iedere btw-plichtige moet op regelmatige tijdstippen zijn btw-aangifte indienen. De ene doet dat maandelijks, de ander één keer per kwartaal. Maar wat zijn daar precies de regels voor?

Wie?

In principe is iedere belastingplichtige verplicht tot het indienen van een aangifte, op basis waarvan de verschuldigde btw kan worden berekend.  Hierop bestaan slechts twee uitzonderingen:

belastingplichtigen die geen enkel recht op aftrek hebben;

landbouwers die onderworpen zijn aan de bijzondere landbouwregeling.

Wanneer?

Maandelijks versus per kwartaal

De maandaangifte is de regel. Als de btw-plichtige hiervan wil afwijken moet hij daarvoor een machtiging verkrijgen.

Jaaromzet onder bepaalde drempel

Enkel ondernemingen met een jaaromzet, exclusief btw, die de 1.000.000 EUR niet overtreft, komen er voor in aanmerking. Zij moeten evenwel uiterlijk de 20ste van de tweede en de derde maand van het kwartaal een voorschot betalen. Dat voorschot is gelijk aan één derde van de btw die de onderneming voor het vorige kwartaal verschuldigd was.

Bepaalde sectoren uitgesloten

In de strijd tegen fraude, heeft de wetgever besloten bepaalde fraudegevoelige sectoren van de mogelijkheid tot kwartaalaangifte uit te sluiten.

Dat geldt voor de volgende economische activiteiten:

levering van minerale oliën;

levering van toestellen voor mobiele telefonie en computers evenals hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen;

levering van landvoertuigen die uitgerust zijn met een motor onderworpen aan de reglementering betreffende de inschrijving.

Als de onderneming voor het geheel van de betreffende leveringen een jaaromzet heeft lager dan 200.000 EUR, exclusief btw, kan ze toch nog opteren voor de kwartaalaangifte.

Intracommunautaire leveringen

Ondernemingen die veel intracommunautaire leveringen doen, worden ook uitgesloten van de kwartaalaangifte wanneer het jaarlijks totaalbedrag voor het geheel van deze (vrijgestelde) intracommunautaire leveringen 400.000 EUR overschrijdt.

Vanaf de eerste maand die volgt op het kwartaal waarin de drempel van 400.000 EUR wordt overschreden, moet de belastingplichtige overgaan tot het indienen van maandaangiftes.

Hoe?

Elektronisch indienen

De aangiftes moeten elektronisch gebeuren. Dit gebeurt via INTERVAT. Enkel in geval van overmacht (bv. bij een technische storing) gebeurt de aangifte nog op papier.

Nieuws

Weldra is het zover: de jaarlijkse nationale invuloefening. Hoewel veel posten al vooraf ingevuld zijn, blijft het toch een moeilijke opdracht. Fiscale regelingen worden afgeschaft, maar blijven doorlopen voor het verleden; er komen nieuwigheden bij en dat alles maakt de aangifte elk jaar ingewikkelder. Waar moet u dit jaar op letten?

Salariswagens kennen een bijzonder belastingstelsel op het vlak van btw. Een bijzonder ingewikkeld stelsel bovendien. Toen Covid-19 onze manier van werken overhoop haalde, kende de fiscus toleranties toe. Die worden in 2022 teruggedraaid, maar om dat mogelijk te maken, is een nieuwe tolerantie nodig.

Wie samen met een andere persoon eigenaar is van een onroerend goed kan een einde maken aan die mede-eigendom door uit onverdeeldheid te treden. Het verdeeldrecht bedraagt, afhankelijk van de ligging van het onroerend goed, 2,5% in Vlaanderen of 1% in de beide andere gewesten. Bent u echter mede-eigenaar, samen met uw eigen vennootschap, dan betaalt u een verkooprecht van 12% of 12,5%. Waarom is dat?