Arbeidsongevallenverzekering: moet u een preventiecontributie betalen?

Ondernemingen waar veel arbeidsongevallen gebeuren, moeten sinds begin 2009 een preventiecontributie of preventiebijdrage aan hun arbeidsongevallenverzekeraar betalen. In bepaalde gevallen is een vrijstelling van die bijdrage mogelijk. Dat vrijstellingsregime is nu bijgestuurd.

Forfaitaire preventiecontributie

Ondernemingen met veel arbeidsongevallen moeten een forfaitaire preventiecontributie betalen aan hun arbeidsongevallenverzekeraar. Die komen bovenop de premies voor de arbeidsongevallenverzekering. Deze ondernemingen vertonen namelijk een 'onevenredig verzwaard risico' omdat er meer arbeidsongevallen gebeuren dan in de andere bedrijven uit hun sector.
Het Fonds voor Arbeidsongevallen stelt het verhoogde risico vast en licht de arbeidsongevallenverzekeraar in. De onderneming betaalt het bedrag rechtstreeks aan de verzekeraar, die het geld gebruikt om een actieplan in de onderneming op te zetten. De forfaitaire bijdrage ligt tussen 3.121,08 en 15.605,41 euro op jaarbasis (bedragen 2012). De grootte van de onderneming bepaalt het bedrag van de bijdrage: 3.121,08 euro voor ondernemingen met minder dan 50 voltijdse equivalenten (tijdens het laatste jaar van de observatieperiode). Per bijkomende schijf van 50 voltijdse equivalenten wordt ze verhoogd met 2.000 euro, met een maximum van 15.605,41 euro. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
De werkgever die de bijdrage niet betaalt binnen de maand, moet een opslag betalen van 10% en een verwijlintrest die gelijk is aan de wettelijke rentevoet.

Een vrijstelling is mogelijk

Ondernemingen bij wie in het voorgaande jaar een verzwaard risico op arbeidsongevallen werd vastgesteld, moeten de bijdrage niet betalen. De voorwaarde is wel dat ze 1° een actieplan met concrete preventiemaatregelen hebben opgesteld. Ze moeten ook 2° hun bijdrage voor het vorige jaar hebben betaald.
De regering verfijnt nu dit vrijstellingsregime. Voortaan wordt de vrijstelling verleend voor het jaar na een 'eerste' notificatie (officiële kennisgeving). Men spreekt dus expliciet over een eerste notificatie. Als in het tweede jaar na die eerste notificatie opnieuw een verzwaard risico wordt vastgesteld, geldt er opnieuw een vrijstelling van bijdrage.

Verzwaard risico op arbeidsongevallen

Er is een verzwaard risico op arbeidsongevallen wanneer er tijdens de 3 voorafgaande kalenderjaren (observatieperiode) in de onderneming minstens 5 arbeidsongevallen gebeurden met een overlijden of een tijdelijke ongeschiktheid van minstens 4 dagen tot gevolg. De arbeidswegongevallen worden niet meegerekend.
Bovendien moet de risico-index (product van de frequentie-index en de ernst-index) op jaarbasis, in het laatste kalenderjaar en in een ander kalenderjaar van de observatieperiode minstens 10 maal de risico-index bedragen van de activiteitensector waartoe de onderneming behoort, en minstens 30 keer de risico-index van de privésector. Pas dan zal er sprake zijn van een verzwaard risico. Het gaat dus om cumulatieve voorwaarden.

Nieuws

Weldra is het zover: de jaarlijkse nationale invuloefening. Hoewel veel posten al vooraf ingevuld zijn, blijft het toch een moeilijke opdracht. Fiscale regelingen worden afgeschaft, maar blijven doorlopen voor het verleden; er komen nieuwigheden bij en dat alles maakt de aangifte elk jaar ingewikkelder. Waar moet u dit jaar op letten?

Salariswagens kennen een bijzonder belastingstelsel op het vlak van btw. Een bijzonder ingewikkeld stelsel bovendien. Toen Covid-19 onze manier van werken overhoop haalde, kende de fiscus toleranties toe. Die worden in 2022 teruggedraaid, maar om dat mogelijk te maken, is een nieuwe tolerantie nodig.

Wie samen met een andere persoon eigenaar is van een onroerend goed kan een einde maken aan die mede-eigendom door uit onverdeeldheid te treden. Het verdeeldrecht bedraagt, afhankelijk van de ligging van het onroerend goed, 2,5% in Vlaanderen of 1% in de beide andere gewesten. Bent u echter mede-eigenaar, samen met uw eigen vennootschap, dan betaalt u een verkooprecht van 12% of 12,5%. Waarom is dat?