Giften: de fiscale gevolgen

Een nieuw jaar, nieuwe goede voornemens. Waarom dit jaar eens geen gift doen aan een goed doel. U kan een instelling met een belangrijke maatschappelijke functie ondersteunen en tegelijk zelf een fiscaal voordeel doen. Giften zijn immers onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar.

Giften aan erkende instellingen

Enkel giften aan erkende instellingen zijn aftrekbaar. Het moet niet gaan om Belgische instellingen: ook instellingen gevestigd in een ander land van de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) komen in aanmerking.

De administratie heeft een uitgebreide lijst opgesteld met de erkende Belgische instellingen die u op de site van de fiscus kan terugvinden. 

Een minimaal en maximaal bedrag

U moet minimaal 40 euro geven per instelling opdat de gift aftrekbaar zou zijn. Geeft u dus 20 euro aan vzw A en 20 euro aan vzw B, dan kan u de gift niet aftrekken. Geeft u echter in januari 15 euro aan vzw C en nog eens 25 euro aan dezelfde vzw C in september, dan heeft u wel een voldoende grote gift gedaan aan deze instelling. U hoeft de gift dus niet in één keer te doen, opdat ze aftrekbaar zou zijn.

Een gift moet gebeuren in geld: het schenken van voedsel aan de voedselbank of van kleren aan spullenhulp is dus niet aftrekbaar. Er geldt enkel een uitzondering voor de schenking van kunstwerken aan musea: daarvoor moet evenwel een bijzondere procedure gevolgd worden (o.a. schatting van de waarde van het werk...).

Er geldt ook een maximum: dit bedraagt 10 % van uw totale netto-inkomen, met een absoluut bedrag van 365.950 euro (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2013).

De instelling zal dan een fiscaal attest uitreiken. Dat attest heeft u nodig om de gift te kunnen aftrekken.

Ook vennootschappen kunnen een gift doen. Ook hier geldt de voorwaarde van een minimum: 40 euro. En een maximum: 5 % van het belastbaar inkomen na de zgn. 'eerste bewerking' met een maximum van 500.000 euro (dit bedrag wordt niet geïndexeerd). Voor vennootschappen is een gift in natura, ook in de vorm van kunstwerken, uitgesloten.

Voorbeeld

Uw vennootschap heeft een belastbaar inkomen van 25. 000 euro (na de eerste bewerking). U doet een gift van 1.500 euro. U kan echter maximaal 1.250 euro 'fiscaal' gebruiken. De andere 250 euro kan u niet aftrekken, maar zal als verworpen uitgave bij uw winst worden geteld.

Nieuws

De btw-aftrek voor voertuigen is een bijzonder ingewikkeld verhaal. Voor personenvoertuigen kan die aftrek in principe nooit groter zijn dan 50%. Maar als het voertuig ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, kan de aftrekbeperking groter zijn. De administratie maakt het u tijdens de coronacrisis iets gemakkelijker om het één en ander aan te tonen.

De belastingadministratie heeft eind februari via een circulaire haar standpunt bekendgemaakt over de fiscale gevolgen van thuiswerk. De aanleiding is de COVID-19-crisis, maar het nieuwe standpunt staat verder los van de pandemie: ze geldt voor alle situaties van thuiswerk sinds 1 maart 2021.

Na twee Europese veroordelingen heeft België het belastingstelsel voor buitenlandse onroerende goederen aangepast. U krijgt tot eind 2021 om via een bijzondere aangifte de waarde van het inkomen van die buitenlandse onroerende goederen te bepalen. Daarna moet u er – misschien – belastingen op betalen.