Laatste kans om te regulariseren?

In het verleden heeft de regering ‘fiscale zondaars’ al een keer de kans gegeven om terug in het reine te komen via de EBA (de eenmalige bevrijdende aangifte). In 2005 kwam er dan de wettelijke mogelijkheid tot fiscale regularisatie. Dat systeem wordt door de begroting van 2013 aangepast en daarna afgeschaft.

 In feite ligt er nu een uitdoofscenario voor. In twee fases (begin tot midden 2013 en midden tot eind 2013) krijgt u uw allerlaatste (?) kans om te regulariseren, door bv. grijze of zwarte vermogens uit het buitenland te repatriëren. De exacte data van de fases zijn nog niet bekend. Bovendien is het nog niet duidelijk of de fases ook deels in elkaar zullen overlopen...

Eerste fase: begin tot midden 2013

In een eerste fase krijgt iedereen de kans om zich te regulariseren. Dit wil zeggen ook als u eerder al eens van dit systeem gebruik hebt gemaakt. Volgens de huidige regeling had u maar één kans: het was natuurlijk de bedoeling dat wie regulariseerde dit volledig zou doen (dus zonder toch nog een deel zwart of grijs vermogen achter te houden), zonder belastingplichtigen de kans te geven dit in meerdere keren te doen.

Als u al eerder een 'deel'  grijs of zwart vermogen uit het buitenland heeft overgebracht, kan u nu de rest ook repatriëren. Deze regularisatie kost u wel wat: in deze eerste fase 15 % boete, en na zes maanden zelfs 20 % boete.

Deze 15 % is een boete die u opgelegd wordt bovenop de normale heffing die u niet heeft betaald. Stel dat u belasting op interesten ontdoken heeft (belastbaar aan 15 %) en u wil die interesten nu regulariseren, dan betaalt u 30 % op dat bedrag of 15 % belasting + 15 % boete. 

De boete is van toepassing op alle soorten inkomsten, dus ook op niet aangegeven beroepsinkomsten (zwarte lonen en dergelijke meer).

Nieuw is dat nu alle rechtspersonen van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken: dus ook vzw's en stichtingen, die tot nu toe niet in aanmerking kwamen.

Tweede fase: midden tot eind 2013

Wie in de tweede fase nog wil regulariseren, betaalt daarvoor een hogere prijs. Deze fase is in feite dan ook bedoeld voor de zware fiscale zondaars. In deze fase van de regularisatie worden immers de kapitalen beoogd waarvan de oorsprong niet meer te achterhalen is, die kunnen in de eerste fase, waar men de oorsprong van het kapitaal moet kunnen aantonen, immers niet worden geregulariseerd.

Ook vermogens die voortkomen uit zware fraude en misdrijven als misbruik van vennootschapsgoederen, witwassen en valsheid in geschrifte komen in aanmerking voor regularisatie in deze fase.

Er komt een bijzonder tarief van 35 % waarmee u grijze en zwarte vermogens naar België kan repatriëren.  Dit bijzonder tarief omvat zowel de boete als een forfaitaire heffing. Het parket zal in principe daarbij naast het tarief van 35 % ook nog een minnelijke schikking opleggen.

Ook sociale regularisatie

Dit is natuurlijk van belang voor de zwarte beroepsinkomsten. U kan deze regulariseren: niet enkel voor de fiscus, maar ook voor de RSZ. Bij deze sociale regularisatie zal geen bijkomende boete opgelegd worden.

Nieuws

De btw-aftrek voor voertuigen is een bijzonder ingewikkeld verhaal. Voor personenvoertuigen kan die aftrek in principe nooit groter zijn dan 50%. Maar als het voertuig ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, kan de aftrekbeperking groter zijn. De administratie maakt het u tijdens de coronacrisis iets gemakkelijker om het één en ander aan te tonen.

De belastingadministratie heeft eind februari via een circulaire haar standpunt bekendgemaakt over de fiscale gevolgen van thuiswerk. De aanleiding is de COVID-19-crisis, maar het nieuwe standpunt staat verder los van de pandemie: ze geldt voor alle situaties van thuiswerk sinds 1 maart 2021.

Na twee Europese veroordelingen heeft België het belastingstelsel voor buitenlandse onroerende goederen aangepast. U krijgt tot eind 2021 om via een bijzondere aangifte de waarde van het inkomen van die buitenlandse onroerende goederen te bepalen. Daarna moet u er – misschien – belastingen op betalen.