Financiële leasing: ook onroerende leasingondernemingen hebben erkenning nodig

Vanaf 1 november 2012 moeten niet alleen de roerende leasingondernemingen maar ook alle onroerende financiële leasingondernemingen voorafgaand zijn erkend. Bent u actief in de roerende financiële leasing sector, dan krijgt u een jaar de tijd om zich aan te passen aan de vernieuwde erkenningsvoorwaarden.

Leasing of financieringshuur

Leasing werd in België geïntroduceerd in december 1961. Leasing is een financieringstechniek waarbij de leasingmaatschappij of leasinggever op aanwijzing van de toekomstige huurder of leasingnemer een goed aankoopt en dit goed voor een bepaalde periode in huur geeft. De huurder krijgt een gebruiksrecht. Alle roerende of onroerende goederen waarvan de eigendom juridisch overdraagbaar is, komen in aanmerking om geleased te worden. We onderscheiden twee vormen van leasing: de financiële leasing en de operationele leasing.

Wettelijke erkenning

Het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 verleende leasing een wettelijk statuut. Dit besluit heeft uitsluitend betrekking op leasing van roerende goederen en geeft aan leasing de wettelijke benaming 'financieringshuur'. Het regelt de erkenning door het ministerie van Economische Zaken om deze activiteit te kunnen uitoefenen en verleent de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur een juridisch statuut.

Voorwaarden

Ondernemingen die huurfinancieringscontracten willen afsluiten, vinden in het ministerieel besluit van 23 februari 1968 alle voorwaarden waaraan ze moeten beantwoorden en bijgevolg moeten worden erkend volgens het koninklijk besluit nr. 55. Dit besluit is nu opgeheven. De voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur vinden we voortaan terug in het ministerieel besluit van 20 september 2012 (BS 25 september 2012). Ondernemingen die onroerende financiële leasingactiviteiten willen uitoefenen, moeten tegen 1 november 2012 over een erkenning beschikken, zoals ook al het geval was voor ondernemingen die roerende financiële leasingactiviteiten verrichten.

De nieuwe reglementering is het gevolg van de inwerkingtreding van de wet van 4 maart 2012 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen. Door hun erkenning verwerven ondernemingen die financiële leasing uitoefenen, toegang tot deze Centrale. Ze moeten er hun contracten registreren en ze kunnen de Centrale raadplegen om het risico (solvabiliteit) bij nieuwe contracten te evalueren.

Aanvraag erkenning

Het 'aanvraagformulier tot erkenning van financieringshuur-leasing' vindt u op de website van de FOD Economie, http://economie.fgov.be: Ondernemingen & Zelfstandigen > Specifieke domeinen > Erkenning van leasingondernemingen. U moet de aanvraag schriftelijk indienen bij de 'dienst Krediet en Schuldenlast' van de 'Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt' bij de 'FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie' (NG III - Koning Albert II-laan, 16 te 1000 Brussel).

Het ministerieel besluit dat de erkenning verleent, wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Als uw onderneming niet meer aan de voorwaarden voldoet en geen afdoend remediëringsplan heeft ingediend, wordt haar erkenning bij ministerieel besluit ingetrokken.
Wie al een erkenning op zak heeft, krijgt tot 25 september 2013 de tijd om zich naar de nieuwe erkenningsvoorwaarden te schikken. Dit houdt in: een nieuwe aanvraag tot erkenning indienen die beantwoordt aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden. Wie dit niet doet, verliest zijn erkenning van rechtswege.
Die lijst met ondernemingen die financieringshuur aanbieden en die op 31 december zijn erkend, vindt u elk jaar in januari terug in het Belgisch Staatsblad.

Nieuws

In aanslagjaren 2019 en 2020 treden de volgende fases van de hervorming vennootschapsbelasting in werking. We brengen u de komende wijzigingen in herinnering en wijzen erop hoe u zich nu al kunt voorbereiden op de inwerkingtreding van de compenserende maatregelen. Zo verzacht u de impact ervan.

De antiwitwaswet van 18 september 2017 voerde het UBO-register van uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten in. Pas in augustus ll. is het koninklijk besluit gepubliceerd waardoor dit nationaal register in werking kan treden. Dit besluit regelt ook de toegang tot en de werking van het UBO-register.

De antiwitwaswet van 18 september 2017 creŽert een wettelijk kader voor het UBO-register. Dit is een nationaal register van uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Stilaan raken meer details bekend o.a. over de inhoud van de verzamelde informatie.