Financiële leasing: ook onroerende leasingondernemingen hebben erkenning nodig

Vanaf 1 november 2012 moeten niet alleen de roerende leasingondernemingen maar ook alle onroerende financiële leasingondernemingen voorafgaand zijn erkend. Bent u actief in de roerende financiële leasing sector, dan krijgt u een jaar de tijd om zich aan te passen aan de vernieuwde erkenningsvoorwaarden.

Leasing of financieringshuur

Leasing werd in België geïntroduceerd in december 1961. Leasing is een financieringstechniek waarbij de leasingmaatschappij of leasinggever op aanwijzing van de toekomstige huurder of leasingnemer een goed aankoopt en dit goed voor een bepaalde periode in huur geeft. De huurder krijgt een gebruiksrecht. Alle roerende of onroerende goederen waarvan de eigendom juridisch overdraagbaar is, komen in aanmerking om geleased te worden. We onderscheiden twee vormen van leasing: de financiële leasing en de operationele leasing.

Wettelijke erkenning

Het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 verleende leasing een wettelijk statuut. Dit besluit heeft uitsluitend betrekking op leasing van roerende goederen en geeft aan leasing de wettelijke benaming 'financieringshuur'. Het regelt de erkenning door het ministerie van Economische Zaken om deze activiteit te kunnen uitoefenen en verleent de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur een juridisch statuut.

Voorwaarden

Ondernemingen die huurfinancieringscontracten willen afsluiten, vinden in het ministerieel besluit van 23 februari 1968 alle voorwaarden waaraan ze moeten beantwoorden en bijgevolg moeten worden erkend volgens het koninklijk besluit nr. 55. Dit besluit is nu opgeheven. De voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur vinden we voortaan terug in het ministerieel besluit van 20 september 2012 (BS 25 september 2012). Ondernemingen die onroerende financiële leasingactiviteiten willen uitoefenen, moeten tegen 1 november 2012 over een erkenning beschikken, zoals ook al het geval was voor ondernemingen die roerende financiële leasingactiviteiten verrichten.

De nieuwe reglementering is het gevolg van de inwerkingtreding van de wet van 4 maart 2012 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen. Door hun erkenning verwerven ondernemingen die financiële leasing uitoefenen, toegang tot deze Centrale. Ze moeten er hun contracten registreren en ze kunnen de Centrale raadplegen om het risico (solvabiliteit) bij nieuwe contracten te evalueren.

Aanvraag erkenning

Het 'aanvraagformulier tot erkenning van financieringshuur-leasing' vindt u op de website van de FOD Economie, http://economie.fgov.be: Ondernemingen & Zelfstandigen > Specifieke domeinen > Erkenning van leasingondernemingen. U moet de aanvraag schriftelijk indienen bij de 'dienst Krediet en Schuldenlast' van de 'Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt' bij de 'FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie' (NG III - Koning Albert II-laan, 16 te 1000 Brussel).

Het ministerieel besluit dat de erkenning verleent, wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Als uw onderneming niet meer aan de voorwaarden voldoet en geen afdoend remediëringsplan heeft ingediend, wordt haar erkenning bij ministerieel besluit ingetrokken.
Wie al een erkenning op zak heeft, krijgt tot 25 september 2013 de tijd om zich naar de nieuwe erkenningsvoorwaarden te schikken. Dit houdt in: een nieuwe aanvraag tot erkenning indienen die beantwoordt aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden. Wie dit niet doet, verliest zijn erkenning van rechtswege.
Die lijst met ondernemingen die financieringshuur aanbieden en die op 31 december zijn erkend, vindt u elk jaar in januari terug in het Belgisch Staatsblad.

Nieuws

De Vlaamse erfbelasting kent net als de andere gewesten een bijzonder tarief als er een onderneming in de nalatenschap zit. Het tarief op de overdracht na overlijden (maar ook bij schenking) bedraagt voor familiale ondernemingen slechts 3%. Patrimoniumvennootschappen zijn uitgesloten maar zij kunnen bewijzen dat zij toch als familiale onderneming kwalificeren.

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) werd in 2017 in de Belgische wetgeving ingevoerd. De wet trad in werking op 30 september 2019 en sinds 1 januari 2020 kan u ook effectief een boete oplopen als u niet de vereiste informatie opneemt in het register. Een recent koninklijk besluit moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van die info verbetert.

Als u BTW betaalt op verrichtingen die betrekking hebben op een niet-BTW activiteit, dan is die BTW niet aftrekbaar. Bijvoorbeeld als uw economische activiteit bestaat uit de verkoop van grond, dan is de BTW op uw publiciteitsfactuur niet aftrekbaar. Maar wat als de verkoop van de grond ondergeschikt is aan de verkoop (met BTW) van het nieuw opgerichte gebouw?