Aftrek enige eigen woning

Als u een hypothecaire lening heeft afgesloten om een woning te verwerven, kan u de aflossingen die u hiervoor doet als besteding van uw netto-inkomen aftrekken. Er wordt meestal naar verwezen als de ‘aftrek enige, eigen woning’. We zetten de details van de regeling voor u nog eens op een rijtje.

Deze regeling is geldig voor leningen afgesloten vanaf 1 januari 2005. Het gaat om een lening die werd aangegaan om een woning te verwerven, behouden, te bouwen of vernieuwen. Iedere belastingplichtige heeft recht op deze aftrek 'voor enige en eigen woning'  ten belope van 1.500 euro (geïndexeerd voor dit aanslagjaar: 2.120 euro). Tijdens de eerste 10 jaar van de lening wordt deze som nog eens verhoogd met 500 euro (geïndexeerd aj. 2012: 710 euro).

Voorwaarden in verband met de lening

het gaat om een hypothecaire lening afgesloten bij een instelling in de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland);

de lening heeft een minimumlooptijd van 10 jaar.

Het moet gaan om uw eigen woning

Je moet met andere woorden zelf eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker zijn van het pand.

Het is uw enige woning

Je mag geen andere woning in eigendom hebben. Bij het beoordelen van deze voorwaarde, wordt er geen rekening gehouden met :

een woning die u via erfenis verworven heeft als mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker. Aangezien het een uitzondering betreft, wordt dit strikt toegepast : als u als enige eigenaar de volle eigendom van een andere woning erft, wordt deze wel meegeteld. Bovendien geldt de afwijking enkel voor woningen die u erft, een naakte of volle eigendom die u op een andere manier (bv. via schenking) verkrijgt wordt wel meegerekend;

een andere woning waarvan u eigenaar bent, maar die op 31 december van dat jaar te koop wordt aangeboden en een jaar later ook effectief verkocht is.

U moet wonen in het betrokken onroerend goed

Op 31 december van het jaar waarin de lening werd afgesloten (dit wil zeggen het jaar waarin de notariële akte werd verleden) moet u de bedoelde woning betrekken. Ook hier zijn enkele uitzonderingen voor specifieke gevallen voorzien :

als u omwille van contractuele of wettelijke belemmeringen op die datum niet in de woning kan wonen;

als de stand van de bouwwerken niet toelaten om al in het gebouw te wonen.

U heeft tot het tweede jaar volgend op het jaar waarin de lening werd afgesloten om de woning effectief te betrekken.

Wanneer wordt het beoordeeld ?

De naleving van de voorwaarden wordt beoordeeld op 31 december van het jaar waarin de leningsovereenkomst werd getekend. Er wordt op dat moment als het ware een 'foto' genomen van de situatie : als je op dat moment aan de voorwaarden voldoet, behoud je het recht op aftrek van het basisbedrag (voor de verhoging gelden strengere voorwaarden). Ook als je dus later niet meer in het huis woont, een andere woning verwerft of het niet meer je eigen woning is.

Nieuws

De btw-aftrek voor voertuigen is een bijzonder ingewikkeld verhaal. Voor personenvoertuigen kan die aftrek in principe nooit groter zijn dan 50%. Maar als het voertuig ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, kan de aftrekbeperking groter zijn. De administratie maakt het u tijdens de coronacrisis iets gemakkelijker om het één en ander aan te tonen.

De belastingadministratie heeft eind februari via een circulaire haar standpunt bekendgemaakt over de fiscale gevolgen van thuiswerk. De aanleiding is de COVID-19-crisis, maar het nieuwe standpunt staat verder los van de pandemie: ze geldt voor alle situaties van thuiswerk sinds 1 maart 2021.

Na twee Europese veroordelingen heeft België het belastingstelsel voor buitenlandse onroerende goederen aangepast. U krijgt tot eind 2021 om via een bijzondere aangifte de waarde van het inkomen van die buitenlandse onroerende goederen te bepalen. Daarna moet u er – misschien – belastingen op betalen.