Voorafbetalingen te verrichten in 2012

Voor natuurlijke personen die bezoldigingen ontvangen, wordt door de werkgever automatisch aan de bron de bedrijfsvoorheffing ingehouden. Zij betalen op dat moment in feite onmiddellijk een voorschot op de uiteindelijk door hun verschuldigde belasting. Ondernemers, vrije beroepers en vennootschappen moeten daarentegen zelf voorafbetalingen doen, dit wil zeggen op 4 momenten tijdens het jaar een voorschot op hun belasting aan de schatkist storten. Wanneer zij dit nalaten, wordt er een belastingvermeerdering opgelegd. De percentages van deze vermeerdering worden jaarlijks vastgesteld. De percentages voor 2012 (aanslagjaar 2013) zijn ondertussen bekend.

Wanneer voorafbetalen ?

U moet 4 keer per jaar een voorafbetaling doen :

voor het eerste kwartaal (VA 1): uiterlijk 10 april 2012;

voor het tweede kwartaal (VA 2): uiterlijk 10 juli 2012;

voor het derde kwartaal (VA 3): uiterlijk 10 oktober 2012;

voor het vierde kwartaal (VA 4): uiterlijk 20 december 2012.

Waarom voorafbetalen ?

Het bedrag van de voordelen verbonden aan de trimestriële voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2013 is gelijk aan de som van volgende producten.

bedrag van VA 1 x 3%;

bedrag van VA 2 x 2,5%;

bedrag van VA 3 x 2%;

bedrag van VA 4 x 1,5%.

Het gemiddelde van deze vier percentages is gelijk aan het tarief van de vermeerdering voor dit jaar (aanslagjaar 2013), namelijk 2,25%. Door de voorafbetalingen tijdig te doen, vermijdt u deze vermeerdering.

Hoeveel voorafbetalen ?

U kan vrij het bedrag bepalen dat u wenst te voorafbetalen. Wanneer u welke voorafbetaling doet, heeft wel degelijk belang. Als u te weinig voorafbetaalt, zal er immers toch nog een vermeerdering opgelegd worden. Te veel voorafbetalen levert daarentegen wel een bonificatie op, maar kan ook een (tijdelijk) een cashflownadeel opleveren. Het is dus van belang hier goed over na te denken. Enkele voorbeelden kunnen dit verduidelijken.

We gaan in de volgende voorbeelden steeds uit van een ondernemer met een (geschatte) verschuldigde belasting van 100.000 euro. Als deze ondernemer geen enkele voorafbetaling doet, zal hij een belastingvermeerdering moeten betalen van 100.000 x 2,25% = 2.250 euro. 

Voorbeeld 1

De ondernemer doet 4 voorafbetalingen van telkens 25.000 euro op 7 april, 2 juli, 9 oktober en 11 december.

Het 'voordeel' van de voorafbetalingen kan dan als volgt berekend worden :

bedrag van VA 1 x 3% = 25.000 euro x 3% = 750 euro

bedrag van VA 2 x 2,5% =  25.000 euro x 2,5% = 625 euro

bedrag van VA 3 x 2% = 25.000 euro x 2% = 500 euro

bedrag van VA 4 x 1,5% =  25.000 euro x 1,5% = 375 euro

De som van deze 4 getallen is het totale voordeel : 750 + 625 + 500 + 375 = 2.250.
De ondernemer heeft met andere woorden net voldoende voorafbetalingen gedaan. (Maximale vermeerdering - totaal voordeel van voorafbetalingen = 2.250 - 2.250 = 0). Hij moet geen vermeerdering betalen.

Voorbeeld 2

De ondernemer doet de volgende voorafbetalingen :

op 7 april 2012 : 10.000 euro
op 2 juli 2012 : 30.000 euro
op 9 oktober 2012 : 20.000 euro
op 11 december 2012: 40.000 euro

Het 'voordeel' van de voorafbetalingen kan dan als volgt berekend worden :

bedrag van VA 1 x 3% = 10.000 euro x 3% = 300 euro

bedrag van VA 2 x 2,5% =  30.000 euro x 2,5% = 750 euro

bedrag van VA 3 x 2% = 20.000 euro x 2% = 400 euro

bedrag van VA 4 x 1,5% =  40.000 euro x 1,5% = 600 euro

De som van deze 4 getallen is het totale voordeel : 300 + 750 + 400 + 600 = 2.050.
Door in het eerste kwartaal te weinig voorafbetalingen te doen, loopt de ondernemer een belastingvermeerdering op. (Maximale vermeerdering - totaal voordeel van voorafbetalingen = 2.250 - 2.050 = 200). De te betalen vermeerdering bedraagt 200 euro.

Voorbeeld 3

De ondernemer doet de volgende voorafbetalingen :

op 7 april 2012 : 40.000 euro
op 2 juli 2012 : 30.000 euro
op 9 oktober 2012 : 20.000 euro
op 11 december 2012 : 10.000 euro

Het 'voordeel' van de voorafbetalingen kan dan als volgt berekend worden :

bedrag van VA 1 x 3% = 40.000 euro x 3% = 1.200 euro

bedrag van VA 2 x 2,5% =  30.000 euro x 2,5% = 750 euro

bedrag van VA 3 x 2% = 20.000 euro x 2% = 400 euro

bedrag van VA 4 x 1,5% =  10.000 euro x 1,5% = 150 euro


De som van deze 4 getallen is het totale voordeel : 1200 + 750 + 400 + 150 = 2.500.
Door in het eerste kwartaal een grote voorafbetaling te doen, heeft de ondernemer teveel voorafbetaald. Het overschot is aanrekenbaar op de eventuele belasting verschuldigd op andere bestanddelen van het belastbare inkomen en is eveneens terugbetaalbaar aan de belastingplichtige.

Aan wie voorafbetalen ?

De voorafbetalingen moeten vóór elke vervaldatum gestort of overgeschreven worden op één van de volgende rekeningnummers van de Dienst der Voorafbetalingen (North Galaxy - Toren A, Koning Albert II laan 33 bus 42, 1030 Brussel, tel. 0257/640.40, fax 0257/995.10):

voor de vennootschappen en de intercommunales: op rekening IBAN: BE20 6792 0023 3056 en BIC: PCHQ BEBB van de 'Dienst Voorafbetalingen - Vennootschappen';

voor de natuurlijke personen: op rekening IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB van de 'Dienst Voorafbetalingen - Natuurlijke personen'.

Omdat er een paar werkdagen kunnen verlopen tussen de betalingsopdracht en de uitvoering ervan, beveelt de fiscus aan om niet te wachten tot de vervaldag om de betaling te verrichten.

Opgelet !

Betalingen die na de vervaldatum bij de 'Dienst Voorafbetalingen' toekomen, worden automatisch voor de volgende periode geboekt. Omdat het paasweekend dit jaar net vóór de eerste belangrijke vervaldag (10 april 2012) valt, bestaat het risico dat veel belastingplichtigen niet tijdig hebben betaald ondanks hun goede bedoelingen. Door deze uitzonderlijke situatie heeft de FOD Financiën beslist om, bij wijze van gunstmaatregel, betalingen die op 11 of 12 april 2012 op de rekeningen van de Dienst Voorafbetalingen staan, toch nog in aanmerking te nemen als voorafbetalingen van de eerste vervaldag.

Nieuws

De drie letters staan voor Environmental, Social en Governance. Maar wat weet u nog meer over ESG? En waarom kunt u er als ondernemer dit jaar écht niet meer omheen?

Zoals elk jaar moet u ook in 2024 rekening houden met nieuwe fiscale regels die een impact kunnen hebben op uw vennootschap en medewerkers. We zetten enkele opvallende maatregelen in de kijker:

Sinds 1 januari 2024 moet u rekening houden met ingrijpende wijzigingen met betrekking tot het btw-tarief voor afbraak en heropbouw van private woningen.