Een pakket fiscale en sociale maatregelen in de programmawet

Elk jaar – rond de jaarwisseling – dient de federale regering een programmawet in bij de eindejaarsbegroting. Deze wet bevat bepalingen die nodig zijn om de begroting van het komende jaar te realiseren. Welke fiscale en sociale maatregelen mag u als ondernemer verwachten in 2023? Een beknopt overzicht.

Fiscale maatregelen

In de programmawet van 26 december 2022 springen de volgende fiscale maatregelen in het oog:

Een hervorming van het stelsel van auteursrechten

De afschaffing van de aftrek voor risicokapitaal (NIA)

Een beperking van de aftrek van de jaarlijkse taks op de kredietinstellingen, collectieve beleggingsinstellingen en verzekeringsondernemingen

Een tijdelijke aanpassing van de korf in de vennootschapsbelasting van 70 naar 40 procent

Een gewijzigde berekening van de forfaitaire buitenlandse belasting (FBB) op royalty’s

Een wettelijke verankering en verlenging van de tijdelijk verlaagde accijnzen op elektriciteit en gas voor ondernemingen en zelfstandigen.

Sociale maatregelen

Ook op vlak van tewerkstelling zijn sinds 1 januari 2023 enkele opvallende nieuwe maatregelen van kracht:

Een verlaging van de RSZ-werkgeversbijdragen in het eerste en tweede kwartaal van 2023 en uitstel van de RSZ-bijdragen in het derde en vierde kwartaal

De invoering van een sociale bijdrage, te betalen in geval van overmatig gebruik van opeenvolgende tijdelijke dagcontracten

De afschaffing van de terugbetaling van de outplacementvergoeding (in specifieke gevallen)

De invoering van een aanwervingspremie als u als werkgever langdurig zieke werknemers in dienst neemt 

Een hogere activeringsbijdrage voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Een ruimere toepassing van de regeling van flexi-jobs, bijvoorbeeld in de sportsector, podiumkunsten, bioscopen en (voor ondersteunende functies) in de gezondheidszorg.

De komende maanden gaan we dieper in op enkele van deze nieuwe maatregelen.


Nieuws

De zomervakantie is bij uitstek een periode waar u studenten kunt aanwerven als extra m/v-kracht in uw bedrijf. Bij dit aanwervingsproces is het echter belangrijk dat u de wettelijke spelregels nauwgezet opvolgt, zodat u niet geconfronteerd wordt met dure boetes. We frissen de belangrijkste regels voor u op.

Als bedrijfsleider van een vennootschap kunt u een aantal specifieke forfaitaire onkostenvergoedingen uit uw vennootschap opnemen. Denk bijvoorbeeld aan kilometervergoedingen en dag- en reisvergoedingen. Daarnaast kunt u zichzelf ook een algemene forfaitaire onkostenvergoeding laten toekennen. Hoe pakt u dit correct aan?

Op 1 januari 2024 wordt in ons land de belastingvermindering in het kader van het federaal langetermijnsparen afgeschaft. Vandaag geldt dit voordeel voor stortingen in een levensverzekeringscontract of via de kapitaalaflossingen voor een tweede woning. Wat moet u hierover weten?