Corona Tax Shelter voor nieuwe aandelen in kmo’s: editie twee

Op 2 april ll. verleende het parlement zijn goedkeuring aan een tweede editie van een corona tax shelter voor nieuwe aandelen in kmo’s. De (tijdelijke) maatregel werd al eerder een keer (ook tijdelijk) gelanceerd. Toen ging het om nieuwe aandelen uitgegeven tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. Nu loopt de maatregel voor inbrengen van 1 januari 2021 tot 31 augustus 2021.

Hoe werkt het?

De natuurlijke persoon die belegt in nieuwe aandelen kan een belastingvermindering genieten van 20% van het ingebrachte kapitaal. Het maximum bedrag dat u kan inbrengen op die manier is 100.000 euro. In geval van een gemeenschappelijke aanslag kan elke echtgenoot apart aanspraak maken op de belastingvermindering.

U moet een inbreng in geld doen. Een inbreng in natura komt in niet aanmerking. De maatregel is wel combineerbaar met de belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van startende ondernemingen of groeibedrijven, maar u kan uiteraard niet twee keer een belastingvermindering krijgen voor dezelfde inbreng. De maatregel is ook combineerbaar met de vorige tijdelijke maatregel.

U kan de belastingvermindering ook genieten als u bedrijfsleider bent maar, en dat is een belangrijke beperking, in de mate dat u door de inbreng meer dan 30% van het eigen vermogen van de vennootschap in handen krijgt, geniet u niet van de belastingvermindering.

Ten slotte moet u de aandelen ook vijf jaar in uw bezit houden. De vennootschap zal daarvoor de nodige attesten moeten afleveren.

Voor welke vennootschappen?

De belastingvermindering staat enkel open voor Belgische vennootschappen (of inrichtingen van buitenlandse vennootschappen):

die een terugval in de omzet kunnen aantonen van minstens 30% voor de periode van 2 november 2020 tot 31 december 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019; en

die als een kleine vennootschap beschouwd worden onder het WVV. D.w.z. niet meer dan 1 van de volgende criteria overschrijden: a) jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50; b) jaaromzet, exclusief btw: 9.000.000 euro; c) balanstotaal: 4.500.000 euro.

Verder zijn tal van vennootschappen uitgesloten:

beleggings-, financierings- of thesaurievennootschappen;

vennootschappen met als statutair hoofddoel de oprichting, verwerving, beheer, ... van vastgoed voor eigen rekening;

patrimoniumvennootschappen;

managementvennootschappen;

genoteerde vennootschappen;

vennootschappen met een link naar belastingparadijzen.

De sommen die de vennootschap ontvangt, mag zij niet gebruiken voor de uitkering van dividenden, voor een kapitaalvermindering/vermindering van de inbreng of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen.

En tot slot mag de vennootschap in totaal niet meer dan 250.000 euro ontvangen via de toepassing van deze maatregel. Dit maximumbedrag staat los van de maximumbedragen van de andere tax shelters (namelijk de tax shelters voor de verwerving van aandelen van startende ondernemingen of groeibedrijven evenals die vorige corona tax shelter voor nieuwe aandelen).

Terugname van de belastingvermindering

Zoals al eerder aangehaald moet u de aandelen gedurende vijf jaar behouden. Vervreemdt u ze binnen een termijn van vijf jaar, dan wordt de belastingvermindering teruggenomen onder de vorm van een belastingvermeerdering voor het aantal “ontbrekende maanden”.

Ook als de vennootschap niet meer aan de voorwaarden voldoet, kan u daar gevolgen van dragen want dan wordt de belastingvermindering ook teruggenomen.

31 augustus 2021

U heeft dus tijd tot 31 augustus om in te schrijven op nieuwe aandelen. Die aandelen moeten wel volstort zijn op dat ogenblik.

Het feit dat ook de bedrijfsleider van de maatregel kan genieten is goed nieuws, maar de beperking dat uw participatie niet groter mag zijn of worden dan 30% is een belangrijke beperking voor familiale ondernemingen.

Nieuws

De Vlaamse regering schafte met ingang van 1 juli 2021 het duolegaat af. Heeft u destijds uw testament aangepast om zon duolegaat te organiseren, dan doet u er goed gaan om dat testament opnieuw te bekijken en eventueel naar alternatieve oplossingen te zoeken.

Zoals inkomsten na de stopzetting van uw activiteit nog belastbaar kunnen zijn tot lang nadat u gestopt bent, zo kunnen ook kosten na de stopzetting nog aftrekbaar zijn. Het Hof van Beroep van Gent mocht zich in een bepaalde casus uitspreken over tal van kosten en uitgaven die nog na de stopzetting werden gedragen. Een bijzonder interessante casus!

Een fiscale controle betekent in eerste instantie dat de belastingadministratie naar de belastingplichtige moet gaan om daar de boeken te raadplegen. De fiscus heeft weliswaar het recht om kopies te maken, maar de fiscus moet naar u toe komen. Een nieuwe wet laat nu ook controles toe zonder dat de fiscus zich moet verplaatsen.