Coup de Pouce: de Waalse Winwinlening

In Vlaanderen bestond er al langer een systeem om kleine bedrijven de kans te geven bij particulieren financiering op te vragen: de Winwinlening. De kredietnemer kan kredieten verkrijgen en de particuliere kredietverstrekker krijgt er een fiscaal voordeel voor in de plaats. Sinds aanslagjaar 2017 kan dit ook in het Waals Gewest: de Coup de Pouce. De regels zijn deels gebaseerd op de Vlaamse regeling, deels op de federale tax shelter voor starters.

De kredietnemer

De Coup de Pouce-lening is bedoeld voor beginnende kmo's en zelfstandigen die minder dan vijf jaar zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het begrip 'kmo' moet hier begrepen worden in de zin van de Europese regelgeving:  een onderneming waarin minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijks balanstotaal 43 miljoen EUR niet overschrijdt. Die criteria worden in geval van verbonden ondernemingen op geconsolideerde wijze beoordeeld.

De onderneming moet tijdens de looptijd van de lening op zijn minst een exploitatiezetel hebben in het Waals Gewest. Een exploitatiezetel is voldoende: het hoeft niet de maatschappelijke of de voornaamste zetel te zijn.

Worden expliciet uitgesloten van het regime:

managementvennootschappen;

beursgenoteerde vennootschappen;

vennootschappen die ontstaan uit een fusie of splitsing;

vennootschappen die een kapitaalvermindering hebben doorgevoerd of dividenden hebben uitgekeerd;

vennootschappen die als activiteit hebben: (i) dienstverrichtingen van financiële aard voor derden, (ii) geldbeleggingen, (iii) handel in vastgoed;

vennootschappen die het voorwerp uitmaken van een collectie insolventieprocedure.

De kredietgever

De kredietgever moet een natuurlijk persoon zijn en moet zijn fiscale woonplaats hebben in het Waals Gewest. Hij moet ook een particulier zijn. Het verlenen van kredieten mag dus geen beroepsactiviteit zijn.

De kredietgever mag geen werknemer, aandeelhouder, vennoot, bestuurder, zaakvoerder of bedrijfsleider van de kredietnemer zijn. De echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer-natuurlijke persoon, mag geen kredietgever zijn. De echtgenoot/samenwonende van de kredietgever mag evenmin aandeelhouder of vennoot zijn van de kredietnemer.

De kredietgever mag zelf geen kredietnemer zijn van een andere Coup de Pouce-lening.

De lening

Een Coup de Pouce-lening is een achtergestelde lening met een duur van vier, zes of acht jaar. De rente mag niet hoger zijn dan de wettelijke rente en niet lager dan de helft van de wettelijke rente.

Een kredietnemer kan maximaal 100.000 EUR ophalen. Een kredietgever mag maximaal 50.000 EUR verstrekken.

De kredietnemer mag het geleende geld enkel gebruiken voor beroepsdoeleinden. Hij mag het niet:

verder uitlenen aan een rechtspersoon;

investeren in het kapitaal van een rechtspersoon waarvan hij (of zijn echtgenoot) vennoot, aandeelhouder, bestuurder, zaakvoerder of bedrijfsleider is;

gebruiken om dividenden uit te keren.

Het fiscale voordeel

De kredietgever krijgt een fiscaal voordeel in de vorm van een belastingkrediet. Het krediet wordt berekend op het rekenkundig gemiddelde van de op 1 januari en 31 december van het belastbare tijdperk uitgeleende kapitalen.

Voorbeeld

Jean leent op 10 mei 2016 aan zijn dochter 40.000 EUR via een Coup de Pouce-lening. Het rekenkundig gemiddelde = het gemiddelde van de bedragen uitgeleend op 1 januari 2016 (0 EUR) en 31 december 2016 (40.000 EUR) = 0 + 40.000 = 40.000 EUR/2 = 20.000 EUR.

Op deze 20.000 EUR wordt het belastingkrediet waarop Jean recht heeft, berekend.

De volgende jaren bedraagt het rekenkundig gemiddelde = het gemiddelde van de bedragen uitgeleend op 1 januari 2017 (40.000 EUR) en 31 december 2016 (40.000 EUR) = 40.000 + 40.000 = 80.000 EUR/2 = 40.000 EUR.

De eerste vier jaar bedraagt het belastingkrediet 4 % en daarna 2,50 %.

Als de kredietgever niet voldoende belasting verschuldigd is, waarvan het krediet kan worden afgetrokken, wordt het aan hem terugbetaald.

Nieuws

De Vlaamse regering schafte met ingang van 1 juli 2021 het duolegaat af. Heeft u destijds uw testament aangepast om zon duolegaat te organiseren, dan doet u er goed gaan om dat testament opnieuw te bekijken en eventueel naar alternatieve oplossingen te zoeken.

Zoals inkomsten na de stopzetting van uw activiteit nog belastbaar kunnen zijn tot lang nadat u gestopt bent, zo kunnen ook kosten na de stopzetting nog aftrekbaar zijn. Het Hof van Beroep van Gent mocht zich in een bepaalde casus uitspreken over tal van kosten en uitgaven die nog na de stopzetting werden gedragen. Een bijzonder interessante casus!

Een fiscale controle betekent in eerste instantie dat de belastingadministratie naar de belastingplichtige moet gaan om daar de boeken te raadplegen. De fiscus heeft weliswaar het recht om kopies te maken, maar de fiscus moet naar u toe komen. Een nieuwe wet laat nu ook controles toe zonder dat de fiscus zich moet verplaatsen.