Statistiekverplichting: jaarlijkse structuurenquête bijgewerkt

De jaarlijkse structuurenquête van de FOD Economie is gewijzigd. Via nieuwe vragenlijsten wordt informatie over de activiteit, werkgelegenheid, opbrengsten, kosten en investeringen van ondernemingen, verenigingen en zelfstandigen ingezameld. Deelname is verplicht voor de geselecteerde bedrijven.

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie verzamelt via de jaarlijkse structuurenquête informatie in over de activiteit, de werkgelegenheid, de opbrengsten, de kosten en de investeringen van het voorgaande boekjaar. De ingewonnen informatie wordt gebruikt voor het uitstippelen van het economische beleid op Europees, nationaal en gewestelijk vlak. De verstrekte inlichtingen zijn vertrouwelijk.

De enquête naar de structuur van de ondernemingen richt zich tot iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die goederen produceert en/of diensten levert: vennootschappen, instellingen, verenigingen (nieuwe vragenlijst komt niet aan bod in dit artikel), intercommunales, zelfstandigen (ook sommige vrije beroepen). De ondernemingen die een jaarrekening volgens een verkort of een volledig schema neerleggen, moeten een bijlage bij de jaarrekening invullen.

De enquête bestrijkt de industrie, de bouwnijverheid, de handel, de horeca, het vervoer, sommige financiële diensten, alle diensten aan de bedrijven evenals een aantal sociaal-culturele diensten en gemeenschapsvoorzieningen en de dienstverlening aan personen. Voor de banken en de verzekeringen wordt een afzonderlijke enquête gehouden, gezien hun specifieke boekhoudkundige verplichtingen.

Ondernemingen worden steeds ondervraagd als ze meer dan 20 personen tewerkstellen of meer dan 8 miljoen euro omzet realiseren (klasse 4 en 5). Beneden die drempel gebeurt de bevraging steekproefsgewijs. Er is een beurtrol voor de ondervraagde sectoren en ondernemingen. De enquête gaat telkens over de gegevens van het voorgaande boekjaar. De onderneming die haar verplichtingen niet nakomt, riskeert een geldboete tot 10.000 euro.

Vereenvoudigde vragenlijst voor kleine ondernemingen en zelfstandigen

Ondernemingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren en zelfstandigen (met uitzondering van de niet btw-plichtigen) die geen aan de sociale zekerheid onderworpen werknemers hebben, moeten de nieuwe vereenvoudigde vragenlijst gebruiken.
Op deze lijst moeten de kleine ondernemingen en zelfstandigen niet langer de naam of firmanaam en adres van de onderneming vermelden, noch de contactpersoon binnen de onderneming en de identificatie van de contactpersoon buiten de onderneming.
Bij de 'inlichtingen over het boekjaar' moeten ze nu de begin- en einddatum van de referentieperiode en het enquêtejaar noteren.
Bij de 'brutowinst uit een nijverheids- of handelsactiviteit' moeten ze de omzet (in %) noteren die voortvloeit uit de productie van goederen en/of diensten die het milieu beschermen. En ze moeten daar nu ook de brutowinst van de exploitatie vermelden.
Ten slotte vraagt de ADSEI voortaan naar het aantal minuten die de ondernemingen en zelfstandigen nodig hebben om de enquête in te vullen.

Gedetailleerde vragenlijst voor grote ondernemingen

Ondernemingen die een volledige boekhouding voeren maar niet verplicht zijn om hun jaarrekening neer te leggen bij de Balanscentrale, moeten hun gegevens via de nieuwe gedetailleerde vragenlijst indienen. Deze grote ondernemingen moeten op de vragenlijst nu ook volgende gegevens vermelden:

de einddatum van het boekjaar en het enquêtejaar;

de omzet (in %) die voortvloeit uit de productie van goederen en/of diensten die het milieu beschermen;

de handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen;

de 'overige goederen en diensten', waarvan vergoedingen toegekend aan bestuurders, zaakvoerders en werkend vennoten (opgenomen in 'Aankopen van diensten en diverse goederen');

de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen, waarvan vergoedingen toegekend aan bestuurders, zaakvoerders en werkend vennoten (opgenomen in de personeelskosten);

de aanschaffingen van materiële vaste activa, waarvan edele metalen, edelstenen, antiquiteiten en kunstvoorwerpen;

de verkoop van materiële investeringsgoederen, waarvan edele metalen, edelstenen, antiquiteiten en kunstvoorwerpen;

wanneer er geen voorraden zijn.

De ADSEI vraagt ook aan deze ondernemingen om het aantal minuten te noteren om de enquête in te vullen.

Bijkomende statistische vragenlijst bij het volledig schema van de jaarrekening

Ondernemingen die zijn geselecteerd en die verplicht zijn om een gestandaardiseerde jaarrekening neer te leggen, moeten de structuurenquête samen met hun jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale (XBRL).
De nieuwigheden op de bijkomende statistische vragenlijst zijn dezelfde als deze op de gedetailleerde vragenlijst (zie hierboven). De ondernemingen die echter wel verplicht zijn om een volledig schema van de jaarrekening neer te leggen, moeten in de nieuwe vragenlijst niet langer het percentage van de aankopen van goederen en diensten bij Belgische leveranciers noteren.

Bijkomende statistische vragenlijst bij het verkort schema van de jaarrekening

De ondernemingen die verplicht zijn om een verkort schema van de jaarrekening neer te leggen, moeten de bijkomende statistische vragenlijst bij het verkort schema invullen.
De nieuwigheden op deze vragenlijst komen overeen met deze op de 'gedetailleerde vragenlijst' (zie hierboven) plus de brutomarge. Deze ondernemingen moeten in de nieuwe vragenlijst niet langer het percentage van de verkopen aan Belgische klanten en het percentage van de aankopen van goederen en diensten bij Belgische leveranciers noteren. En ook aan deze ondernemingen vraagt de ADSEI om de tijd te noteren om de enquête in te vullen.

Nieuws

De drie letters staan voor Environmental, Social en Governance. Maar wat weet u nog meer over ESG? En waarom kunt u er als ondernemer dit jaar écht niet meer omheen?

Zoals elk jaar moet u ook in 2024 rekening houden met nieuwe fiscale regels die een impact kunnen hebben op uw vennootschap en medewerkers. We zetten enkele opvallende maatregelen in de kijker:

Sinds 1 januari 2024 moet u rekening houden met ingrijpende wijzigingen met betrekking tot het btw-tarief voor afbraak en heropbouw van private woningen.