Neerleggingskosten jaarrekening vzw voor 2016

Grote en zeer grote verenigingen zijn verplicht om een jaarrekening over het voorbije boekjaar en een begroting voor het volgende boekjaar op te stellen. Hoeveel zij moeten betalen voor de openbaarmaking van hun jaarrekening, wordt door de wijze van neerlegging bepaald. Sinds 1 januari 2016 zijn nieuwe geïndexeerde bedragen van toepassing.

Grootte van de vereniging bepaalt model van de jaarrekening

De term “verenigingen” omvat de verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's), de internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw's), de private stichtingen en de stichtingen van openbaar nut.
Verenigingen en stichtingen worden door groottecriteria ingedeeld in kleine, grote of zeer grote verenigingen. De grootte bepaalt welk model van de jaarrekening moet worden gebruikt.
Zeer grote verenigingen moeten een volledige boekhouding voeren en een jaarrekening opstellen volgens het "volledig schema voor verenigingen".
Grote verenigingen voeren ook een volledige boekhouding maar zij maken een jaarrekening op volgens het "verkort schema voor verenigingen".
Kleine verenigingen en stichtingen mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren en leggen hun jaarrekening neer bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Tarieven voor 2016

Het bedrag dat verenigingen en stichtingen betalen bij de neerlegging van een jaarrekening hangt af van de wijze van neerlegging. Internet is in principe de regel, papier de uitzondering.

Vzw's, ivzw's en stichtingen die een jaarrekening moeten neerleggen, betalen sinds 1 januari 2016 volgende tarieven in euro:
• via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (xbrl): 80,15 euro
• via het internet in PDF-formaat: 143,80 euro
• via de post of aan het loket op papier: 150,82 euro
• verbeterde neerlegging: 77,92 euro
Deze bedragen zijn inclusief 21% btw op de openbaarmakingskosten en inclusief de bijdrage in de werkingskosten van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN).

Geen tarieftoeslag bij laattijdige neerlegging

De raad van bestuur van grote en zeer grote verenigingen legt ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Binnen 30 dagen na de datum van de algemene vergadering moeten zij hun jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) neerleggen. Bij een laattijdige neerlegging zijn er voor de verenigingen geen tarieftoeslagen voorzien, zoals dat het geval is voor ondernemingen.

Hoe betalen?

Verenigingen en stichtingen zijn in de regel niet verplicht om hun jaarrekening elektronisch neer te leggen zoals ondernemingen. Als de jaarrekening via het internet wordt neergelegd, kunnen de neerleggingskosten online met een kredietkaart (Visa of Mastercard) of offline met een overschrijving worden betaald. Jaarrekeningen die worden neergelegd op papier, kunnen alleen met een overschrijving worden betaald.

Nieuws

De btw-aftrek voor voertuigen is een bijzonder ingewikkeld verhaal. Voor personenvoertuigen kan die aftrek in principe nooit groter zijn dan 50%. Maar als het voertuig ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, kan de aftrekbeperking groter zijn. De administratie maakt het u tijdens de coronacrisis iets gemakkelijker om het één en ander aan te tonen.

De belastingadministratie heeft eind februari via een circulaire haar standpunt bekendgemaakt over de fiscale gevolgen van thuiswerk. De aanleiding is de COVID-19-crisis, maar het nieuwe standpunt staat verder los van de pandemie: ze geldt voor alle situaties van thuiswerk sinds 1 maart 2021.

Na twee Europese veroordelingen heeft België het belastingstelsel voor buitenlandse onroerende goederen aangepast. U krijgt tot eind 2021 om via een bijzondere aangifte de waarde van het inkomen van die buitenlandse onroerende goederen te bepalen. Daarna moet u er – misschien – belastingen op betalen.