Karaattaks: een bijzonder belastingstelsel voor diamantairs

De regering heeft voor de diamantsector een bijzonder fiscaal regime uitgewerkt. Officieel heet dit bijzonder regime het diamantstelsel, maar in de volksmond wordt het nu al de karaattaks genoemd. De karaattaks is een heffing van 0,55 % op de totale omzet uit de diamanthandel die behaald wordt door diamantairs.

 Een apart regime voor diamanthandelaars die er voor kiezen

De karaattaks is van toepassing op geregistreerde handelaars (i) die diamanten verhandelen die voortkomen uit de eigen uitbating van een diamantmijn of eigen winning van diamanten, (ii) die als verbonden vennootschap deel uitmaken van een vennootschapsgroep die een diamantmijn uitbaat of zich bezighoudt met de winning van diamanten, of (iii) die tussenkomen bij de verhandeling van deze gewonnen diamanten via verkopen in eigen naam.
Het diamantstelsel is een keuzestelsel. Enkel de geregistreerde diamanthandelaar die voor het stelsel opteert bij het indienen van zijn fiscale aangifte valt onder dit regime. De keuze voor het systeem geldt voor drie opeenvolgende aanslagjaren. Het is dus niet mogelijk van aanslagjaar tot aanslagjaar van gedachte te veranderen.

Het diamantstelsel is niet van toepassing op het resultaat verbonden aan de omzet waarvan de belastingadministratie op grond van concrete criteria aantoont dat deze werd gerealiseerd via andere dan oprechte en gebruikelijke diamantverhandelingen.

Berekening belastbare basis

De karaattaks is een belasting van 0,55 % op de omzet. De belastbare grondslag wordt forfaitair vastgesteld. De regeling gaat uit van de omzet bij een normale bedrijfsvoering, waarbij aan de bedrijfsleider een gebruikelijke bezoldiging wordt toegekend. Als de vennootschap geen gebruikelijke bezoldiging betaalt, wordt het forfaitair vastgestelde belastbaar resultaat verhoogd met het verschil tussen de gebruikelijke bezoldiging (die rekening houdt met de omvang van de onderneming), en de werkelijk betaalde bezoldiging.
Wanneer de vennootschap verschillende bedrijfsleiders heeft, wordt de bezoldiging van de bedrijfsleider met de hoogste bezoldiging als basis voor de berekening gebruikt.

De vooropgestelde referentiebezoldiging wordt vastgesteld in functie van de omzet uit de diamanthandel en bedraagt (bedragen voor aanslagjaar 2016):

30.000 EUR bij een omzet tot maximaal 2.475.000 EUR;

50.000 EUR bij een omzet van meer dan 2.475.000 EUR tot 12.375.000 EUR;

75.000 EUR bij een omzet van meer dan 12.375.000 EUR tot 24.750.000 EUR;

100.000 EUR bij een omzet van meer dan 24.750.000 EUR tot 49.500.000 EUR;

125.000 EUR bij een omzet van meer dan 49.500.000 EUR tot 74.250.000 EUR;

150.000 EUR bij een omzet van meer dan 74.250.000 EUR.

Als de boekhoudkundig vastgestelde nettowinst lager is dan de forfaitair bepaalde belastbare grondslag omwille van diefstal, faillissement van een klant of faillissement van de diamanthandelaar zelf, is het diamantstelsel niet langer van toepassing. De belastbare winst zal voor dat belastbaar tijdperk vastgesteld worden op basis van de gewone regels van het WIB92.
Als de diamanthandelaar ook nog actief is in andere domeinen waarop het diamantstelsel niet van toepassing is en uit die activiteiten ook inkomsten haalt, moet hij voor deze activiteiten afzonderlijke rekeningen houden. Deze rekeningen moeten de totale gerealiseerde omzet uit de diamanthandel eenduidig tot uitdrukking brengen.

NIA, aftrek vorige verliezen en investeringsaftrek

Vennootschappen en Belgische inrichtingen die voor het stelsel gekozen hebben, mogen geen notionele intrestaftrek (NIA) toepassen.

Ook voor aftrek van vorige verliezen komen ze niet in aanmerking. Als de diamanthandelaar aantoont dat de vorige verliezen afkomstig zijn van andere activiteiten dan de diamanthandel en ze enkel worden afgetrokken van het gedeelte van het belastbaar resultaat dat uit die andere activiteiten voortkomt, zijn ze nog wel aftrekbaar.

Ten slotte zijn ook de investeringsaftrek, of alternatief - als de vennootschap er voor gekozen heef - het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling niet toepasbaar voor vennootschappen die onder het diamantstelsel vallen.

Inwerkingtreding

De nieuwe regeling is van toepassing vanaf aanslagjaar 2016. Wijzigingen die vanaf 30 maart 2015 aan de afsluitingsdatum van het boekjaar worden aangebracht, worden buiten beschouwing gelaten, zodat vennootschappen hun boekjaar niet kunstmatig zouden wijzigen om nog niet onder het toepassingsgebied van de nieuwe regeling te vallen.

Nieuws

De drie letters staan voor Environmental, Social en Governance. Maar wat weet u nog meer over ESG? En waarom kunt u er als ondernemer dit jaar écht niet meer omheen?

Zoals elk jaar moet u ook in 2024 rekening houden met nieuwe fiscale regels die een impact kunnen hebben op uw vennootschap en medewerkers. We zetten enkele opvallende maatregelen in de kijker:

Sinds 1 januari 2024 moet u rekening houden met ingrijpende wijzigingen met betrekking tot het btw-tarief voor afbraak en heropbouw van private woningen.