Opnieuw strategische ecologiesteun voor Vlaamse bedrijven

De Vlaamse regering heeft dit jaar terug een budget om uw bedrijfsspecifieke milieu- en energie-investeringen te ondersteunen. De subsidiepercentages voor strategische ecologiesteun (STRES) liggen wel lager dan de voorbije jaren. Aanvragen voor strategische ecologiesteun moeten bij het Vlaams Agentschap Ondernemen worden ingediend.

Subsidies voor groene spitstechnologie

Als aanvulling van de bestaande ecologiepremie op basis van de limitatieve technologielijst (LTL) heeft de Vlaamse Regering een steunregeling voor strategische ecologie-investeringen ingevoerd. Met die steunmaatregel wil de Vlaamse Overheid kmo's en grote ondernemingen stimuleren om in groene spitstechnologie te investeren. Bedrijven die investeren in groene technologieën die door hun bedrijfsunieke karakter niet kunnen worden gestandaardiseerd, en die dus ook niet voorkomen op de LTL-lijst van het klassieke ecologiesteunregime EP-PLUS, komen in aanmerking voor strategische ecologiesteun (STRES-projecten). Op 11 juni 2014 werd het subsidiepercentage echter verlaagd ... tot 0% omdat de subsidiepot al een paar maanden leeg was. Sinds 11 maart 2015 kan u opnieuw STRES-steun aanvragen.

Nieuwe steunpercentages

Bedrijven kunnen opnieuw aanvragen indienen voor de drie types van investeringen: milieu-investeringen, investeringen ten behoeve van energiebesparing en investeringen ten behoeve van energie uit hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling.
Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door: het type investering (milieu, op energiegebied, energie uit hernieuwbare energie & warmtekrachtkoppeling); de ecoklasse waartoe een technologie behoort op basis van zijn ecologiegetal; en de grootte van uw onderneming.

Er is gekozen voor een vereenvoudigde subsidietabel met identieke maximale steunpercentages voor de 3 types van investeringen. De nieuwe steunpercentages liggen wel 5% tot 30% lager dan de voorbije jaren. De steun voor investeringen in de laagste ecoklassen C en D, met een ecologiegetal van 2 of 1, valt zelfs volledig weg. De maximale steunpercentages voor de 3 types van investeringen bedragen voortaan:

ecoklasse A en ecologiegetal 9-6: 40% voor kmo's en 30% voor grote ondernemingen;

ecoklasse B en ecologiegetal 4-3: 30% voor kmo's en 20% voor grote ondernemingen.

Elektronische procedure

Uw onderneming moet aan verschillende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een (strategische) ecologiepremie zoals o.m. haar investeringen realiseren in het Vlaamse Gewest; een aanvaardbare hoofdactiviteit (NACE-code) uitoefenen; het stimulerende karakter van de ecologiepremie op de geplande investeringen aantonen; geen achterstallige schulden bij de RSZ hebben en een haalbaarheidsstudie uitvoeren.

Een aanvraag voor de ecologiepremie kan alleen elektronisch worden ingediend op www.ecologiepremie.be. Die aanvraag moet bovendien gebeuren voor de start van de investeringen. De start van de ecologie-investeringen is de datum van de eerste factuur, hetzij van de akte bij verwerving van een onroerend goed, hetzij van de afsluiting van de leasingovereenkomst.
Let op. Strategische ecologiesteun wordt alleen voor investeringen van minstens 3 miljoen euro toegekend.

Geen vennootschapsbelasting

De ecologiepremie is volledig vrijgesteld van belasting. Die belastingvrijstelling geldt enkel in de vennootschapsbelasting. Zelfstandigen en eenmanszaken die onder het stelsel van de personenbelasting vallen, kunnen niet genieten van deze fiscale vrijstelling.

Groene Waarborg geschrapt

Nog dit. Ondernemers kunnen intussen niet langer gebruikmaken van de Groene Waarborg voor energiebesparende investeringen. De Groene Waarborg werd begin 2012 gelanceerd als uitbreiding op de generieke Waarborgregeling voor de financiering van een lening of leasing voor energiebesparende investeringen met een terugverdientijd van maximaal 10 jaar. De regeling kende geen succes en is sinds 30 april 2015 geschrapt.

Informatie

Agentschap Ondernemen
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid
Cel Ecologiepremie
Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel
E-mail: ecologiepremie@agentschapondernemen.be

Nieuws

Sinds 1 januari 2022 geldt er in het Vlaams gewest, bij overdracht van een niet-residentieel gebouw, een verplichting om het gebouw te “renoveren”. Dit betekent dat bepaalde installaties moeten vervangen worden binnen de 5 jaar na de overdacht. Daarnaast moeten de gebouwen voldoen aan enkele minimale energievereisten, ook binnen de 5 jaar na de overdracht.

Eind 2021 pakte de wetgever uit met een wet die onze mobiliteit moet vergroenen door enerzijds de fiscale aftrek van voertuigen op fossiele brandstoffen af te schaffen, en door anderzijds de investeringen in verplaatsingen zonder C02-uitstoot aan te moedigen. Zo genieten ondernemingen een verhoogde aftrek voor de installatie van laadpalen. Particulieren hebben recht op een belastingvermindering. Maar hoe zit het met het btw-aspect van die laadpalen?

Als een vennootschap betalingen doet aan personen of vaste inrichtingen gevestigd in een belastingparadijs, dan moet ze dat aangeven. De administratie gaf onlangs wat meer inzicht in wat dat precies betekent…, volgens de fiscus althans.