Aangifte vennootschapsbelasting: de nieuwigheden

Begin mei verscheen het aangifteformulier van de vennootschapsbelasting voor dit aanslagjaar (2013) in het Belgisch Staatsblad. Zoals elk jaar bevat ook nu het formulier weer enkele nieuwigheden. We lichten ze kort voor u toe.

Nieuwe regels notionele interestaftrek (NIA)

Zoals u wellicht al weet zijn er vanaf aanslagjaar 2013 heel wat wijzigingen (lees: beperkingen) aangebracht aan het systeem van de aftrek voor risicokapitaal, beter bekend als de notionele interestaftrek (NIA):

het tarief werd verlaagd tot 3 % en zal nog verder dalen tot 2,74 % vanaf aanslagjaar 2014;

de overdraagbaarheid naar latere jaren van de tijdens het aanslagjaar niet-benutte NIA wordt afgeschaft: m.a.w. als u onvoldoende winst (over) heeft om de volledige NIA waar u recht op heeft in aftrek te brengen, gaat dat saldo voorgoed verloren. Vroeger was het mogelijk om de overschot over te dragen naar de zeven volgende belastbare tijdperken en ze dus in en later jaar toch te gebruiken;

als u al een 'stock' had, of anders gezegd een opgebouwd overschot aan NIA uit vorige jaren, kan u die nog wel verder gebruiken en overdragen. Ook hier zitten evenwel enkele beperkingen aan, waarop we niet verder ingaan.

Al deze wijzigingen moesten ook in het aangifteformulier worden verwerkt. Daarvoor werd er een nieuwe code ingevoegd in het vak 'Uiteenzetting van de winst': code 1438, waar de overgedragen NIA kan worden benut; de NIA van het jaar zelf geeft u nog steeds aan in code 1435. Tenslotte moet u nog de 'stock' van de NIA vermelden in codes 1711 en 1712: deze codes blijven dezelfde maar verschuiven naar een andere plek in de aangifte.

Interne pensioenvoorzieningen

Ook de regels inzake interne pensioenvoorzieningen zijn grondig gewijzigd. Er werd meerbepaald een eenmalige, afzonderlijke aanslag ingevoerd van 1,75 % op de interne pensioenvoorzieningen. Het totaalbedrag van de voorzieningen bestaand op het eind van het laatste boekjaar met afsluitdatum vóór 1 januari 2012 moeten in de aangifte worden vermeld. Hiervoor werd de nieuwe code 1533 voorzien.

U kan er ook voor kiezen deze eenmalige heffing te spreiden over drie jaar (2013-2014-2015), dan betaalt u driemaal 0,60 %. Als u daarvoor wil kiezen, vinkt u het vakje bij code 1534 aan.

Beide codes werden opgenomen onder de rubriek 'Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars, terugbetaling van voorheen verleend belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling en afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen'.

Uitgekeerde dividenden 

Voor de vennootschappen (kredietinstellingen) die krediet voor ambachtsoutillage mogen verstrekken, geldt een bijzonder tarief in de vennootschapsbelasting (5 %). Ook wanneer zij een dividend uitkeren geldt er een bijzonder tarief (het gewone tarief van de vennootschapsbelasting min 5 %).

In 2004 werd het gewone tarief verlaagd van 39 % naar 33 %, eind 2012 is ook het tarief van deze afzonderlijke aanslag  aangepast van 34 % naar 28 %, althans voor het totale bedrag van de belaste reserves die werden aangelegd vanaf 2004; belaste reserves aangelegd voor 2004 blijven onderworpen aan 34 %. De aangifte voorziet nu deze twee mogelijkheden (codes 1502a en b).

Nieuws

Weldra is het zover: de jaarlijkse nationale invuloefening. Hoewel veel posten al vooraf ingevuld zijn, blijft het toch een moeilijke opdracht. Fiscale regelingen worden afgeschaft, maar blijven doorlopen voor het verleden; er komen nieuwigheden bij en dat alles maakt de aangifte elk jaar ingewikkelder. Waar moet u dit jaar op letten?

Salariswagens kennen een bijzonder belastingstelsel op het vlak van btw. Een bijzonder ingewikkeld stelsel bovendien. Toen Covid-19 onze manier van werken overhoop haalde, kende de fiscus toleranties toe. Die worden in 2022 teruggedraaid, maar om dat mogelijk te maken, is een nieuwe tolerantie nodig.

Wie samen met een andere persoon eigenaar is van een onroerend goed kan een einde maken aan die mede-eigendom door uit onverdeeldheid te treden. Het verdeeldrecht bedraagt, afhankelijk van de ligging van het onroerend goed, 2,5% in Vlaanderen of 1% in de beide andere gewesten. Bent u echter mede-eigenaar, samen met uw eigen vennootschap, dan betaalt u een verkooprecht van 12% of 12,5%. Waarom is dat?