Aangifte vennootschapsbelasting: de nieuwigheden

Begin mei verscheen het aangifteformulier van de vennootschapsbelasting voor dit aanslagjaar (2013) in het Belgisch Staatsblad. Zoals elk jaar bevat ook nu het formulier weer enkele nieuwigheden. We lichten ze kort voor u toe.

Nieuwe regels notionele interestaftrek (NIA)

Zoals u wellicht al weet zijn er vanaf aanslagjaar 2013 heel wat wijzigingen (lees: beperkingen) aangebracht aan het systeem van de aftrek voor risicokapitaal, beter bekend als de notionele interestaftrek (NIA):

het tarief werd verlaagd tot 3 % en zal nog verder dalen tot 2,74 % vanaf aanslagjaar 2014;

de overdraagbaarheid naar latere jaren van de tijdens het aanslagjaar niet-benutte NIA wordt afgeschaft: m.a.w. als u onvoldoende winst (over) heeft om de volledige NIA waar u recht op heeft in aftrek te brengen, gaat dat saldo voorgoed verloren. Vroeger was het mogelijk om de overschot over te dragen naar de zeven volgende belastbare tijdperken en ze dus in en later jaar toch te gebruiken;

als u al een 'stock' had, of anders gezegd een opgebouwd overschot aan NIA uit vorige jaren, kan u die nog wel verder gebruiken en overdragen. Ook hier zitten evenwel enkele beperkingen aan, waarop we niet verder ingaan.

Al deze wijzigingen moesten ook in het aangifteformulier worden verwerkt. Daarvoor werd er een nieuwe code ingevoegd in het vak 'Uiteenzetting van de winst': code 1438, waar de overgedragen NIA kan worden benut; de NIA van het jaar zelf geeft u nog steeds aan in code 1435. Tenslotte moet u nog de 'stock' van de NIA vermelden in codes 1711 en 1712: deze codes blijven dezelfde maar verschuiven naar een andere plek in de aangifte.

Interne pensioenvoorzieningen

Ook de regels inzake interne pensioenvoorzieningen zijn grondig gewijzigd. Er werd meerbepaald een eenmalige, afzonderlijke aanslag ingevoerd van 1,75 % op de interne pensioenvoorzieningen. Het totaalbedrag van de voorzieningen bestaand op het eind van het laatste boekjaar met afsluitdatum vóór 1 januari 2012 moeten in de aangifte worden vermeld. Hiervoor werd de nieuwe code 1533 voorzien.

U kan er ook voor kiezen deze eenmalige heffing te spreiden over drie jaar (2013-2014-2015), dan betaalt u driemaal 0,60 %. Als u daarvoor wil kiezen, vinkt u het vakje bij code 1534 aan.

Beide codes werden opgenomen onder de rubriek 'Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars, terugbetaling van voorheen verleend belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling en afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen'.

Uitgekeerde dividenden 

Voor de vennootschappen (kredietinstellingen) die krediet voor ambachtsoutillage mogen verstrekken, geldt een bijzonder tarief in de vennootschapsbelasting (5 %). Ook wanneer zij een dividend uitkeren geldt er een bijzonder tarief (het gewone tarief van de vennootschapsbelasting min 5 %).

In 2004 werd het gewone tarief verlaagd van 39 % naar 33 %, eind 2012 is ook het tarief van deze afzonderlijke aanslag  aangepast van 34 % naar 28 %, althans voor het totale bedrag van de belaste reserves die werden aangelegd vanaf 2004; belaste reserves aangelegd voor 2004 blijven onderworpen aan 34 %. De aangifte voorziet nu deze twee mogelijkheden (codes 1502a en b).

Nieuws

De zomervakantie is bij uitstek een periode waar u studenten kunt aanwerven als extra m/v-kracht in uw bedrijf. Bij dit aanwervingsproces is het echter belangrijk dat u de wettelijke spelregels nauwgezet opvolgt, zodat u niet geconfronteerd wordt met dure boetes. We frissen de belangrijkste regels voor u op.

Als bedrijfsleider van een vennootschap kunt u een aantal specifieke forfaitaire onkostenvergoedingen uit uw vennootschap opnemen. Denk bijvoorbeeld aan kilometervergoedingen en dag- en reisvergoedingen. Daarnaast kunt u zichzelf ook een algemene forfaitaire onkostenvergoeding laten toekennen. Hoe pakt u dit correct aan?

Op 1 januari 2024 wordt in ons land de belastingvermindering in het kader van het federaal langetermijnsparen afgeschaft. Vandaag geldt dit voordeel voor stortingen in een levensverzekeringscontract of via de kapitaalaflossingen voor een tweede woning. Wat moet u hierover weten?